Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Θεματικές Ενότητες


Οι προτάσεις που υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν σε μία από τις παρακάτω τρείς (3) Θεματικές Ενότητες:

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον και Τεχνολογία, Πολιτισμός και Τεχνολογία.

Πιο αναλυτικά:

1η Θεματική Ενότητα - Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Οι συμμετοχές της παρούσας ενότητας έχουν ως αντικείμενο την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων: τραπεζικό/ εμπορικό/ τουριστικό/ αγροτικό/ ναυτιλιακό/ μεταφορών/ εκδοτικό/ τεχνολογικό/ εκπαιδευτικό/βιοιατρικό κτλ. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται εργασίες και υπηρεσίες όπως:

 • Καινοτόμα συστήματα cloud, προγραμματισμού, επικοινωνίας και μάρκετινγκ, προσομοιωτές, συστήματα βιοτεχνολογίας και βιοιατρικής.
 • τα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops, marketplaces),
 • οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες (e-auctions),
 • οι ηλεκτρονικές προμήθειες (e-procurement),
 • η ηλεκτρονική χρηματοοικονομική εφοδιαστική αλυσίδα (fintech, e-financial supply chain),
 • τα εναλλακτικά τραπεζικά δίκτυα (mobile banking, internet banking, ATM, …) εξυπηρέτησης ηλεκτρονικών συναλλαγών, πληρωμών καθώς και αυτοματοποιημένων πληρωμών μέσω τραπεζικών λογαριασμών, προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

 

Οι συμμετέχοντες, ενδεικτικά, καλούνται:

 • Να υποβάλουν καινοτόμες ιδέες, οι οποίες θα αφορούν στην υλοποίηση είτε διαδικτυακής εμπορικής, τουριστικής, εκδοτικής, τεχνολογικής κτλ. επιχείρησης κάθε μορφής, είτε τομέων επιχειρήσεων. Η διαδικτυακή επιχείρηση μπορεί να διαθέτει προϊόντα σε ιδιώτες (Business to Consumer) ή επιχειρήσεις (Business to Business) κάθε μορφής ή το κράτος (Βusiness to Government), να παρέχει υπηρεσίες ή να είναι ένας ενδιάμεσος στην εφοδιαστική αλυσίδα.
 • Να υποβάλουν καινοτόμες ιδέες, οι οποίες θα αφορούν στην υλοποίηση επιμέρους ηλεκτρονικών λειτουργιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου (με την ευρύτερη ανωτέρω έννοια), είτε για την πληρωμή των συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Να υποβάλουν προτάσεις συστημάτων ή εφαρμογών (hardware, software) για ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής, οι οποίοι θα είναι ασφαλείς και καινοτόμοι.
 • Να υποβάλουν καινοτόμες ιδέες διασύνδεσης e-shops και κοινωνικών δικτύων (e-commerce solutions and social driven advertising).
 • Να αναπτύξουν εργαλεία μέτρησης και αξιοποίησης της απόδοσης e-shops.
 • Να υποβάλουν ιδέες για την ανάπτυξη παιχνιδιών (computer games) με οικονομικό, εκπαιδευτικό, στρατηγικό ή επιχειρηματικό χαρακτήρα.
 • Να υποβάλουν ιδέες για την ανάπτυξη εφαρμογών σχετικών με το χρηματιστήριο ή εφαρμογών για επενδύσεις εν γένει.
 • Να υποβάλουν ιδέες για την ανάπτυξη εφαρμογών αξιοποίησης κοινωνικών δικτύων για συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών επιχειρηματικού ενδιαφέροντος (social media monitoring).
 • Να υποβάλουν ιδέες για την ανάπτυξη εφαρμογών συλλογής και αξιοποίησης στατιστικών στοιχείων σελίδων web (web statistics and analytics).
 • Να υποβάλουν ιδέες για την ανάπτυξη εφαρμογών διαμοιρασμού και αξιοποίησης πληροφορίας σε περιβάλλον πολύπλοκων οργανισμών (knowledge management).
 • Να υποβάλουν ιδέες για την ανάπτυξη εφαρμογών e-learning για την εκπαίδευση των επισκεπτών/χρηστών επιχειρηματικών σελίδων.

2η Θεματική Ενότητα: Περιβάλλον και τεχνολογία

Οι συμμετέχοντες στην παρούσα ενότητα καλούνται να αναπτύξουν τεχνολογικές ιδέες και εφαρμογές, οι οποίες θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον και θα έχουν ως σκοπό τον περιορισμό της ρύπανσης, την κυκλική οικονομία, την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, την εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες καλούνται να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες / εφαρμογές, σχετικά με:

 • Tην προσαρμογή ή τροποποίηση συσκευών / εφαρμογών με σκοπό την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στην κατασκευή / επισκευή κτιρίων, μεταφορές, παραγωγικές διαδικασίες, οικιακές εργασίες κ.λ.π.
 • Την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
 • Την τεχνολογία αγροδιατροφής.
 • Τη χρήση νέων καινοτόμων συσκευών για έλεγχο, μέτρηση & περιορισμό των ρύπων και την εξοικονόμηση ενέργειας με εφαρμογή σε οποιοδήποτε δραστηριότητα.
 • Συστήματα συνδυασμού παραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας.
 • Τη δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Τη συγκέντρωση, συστηματική διαχείριση, ανακύκλωση και αξιοποίηση απορριμμάτων (αστικών & βιομηχανικών).
 • Την αξιοποίηση όλων των πιθανών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση, έλεγχο & εξ' αποστάσεως παρακολούθηση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 • Συστήματα / εφαρμογές ελέγχου & παρακολούθησης δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό τον περιορισμό απωλειών.
 • Τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής.
 • Εφαρμογές data mining για περιβάλλον.
 • Περιβαλλοντικές δράσεις και εφαρμογές μέσα από τη χρήση των social networks και media.


3η Θεματική Ενότητα: Πολιτισμός και Τεχνολογία

Οι συμμετέχοντες στην παρούσα ενότητα καλούνται να αναπτύξουν καινοτόμες τεχνολογικές ιδέες και εφαρμογές, οι οποίες θα προάγουν τον πολιτισμό και θα έχουν ως σκοπό την υλοποίηση ενεργειών:

 • Ενημέρωσης σχετικά με πολιτιστικούς φορείς (μουσεία, γκαλερί, σχολές κτλ.) και πολιτιστικά δρώμενα (εκδηλώσεις, φεστιβάλ κτλ.).
 • Καταγραφής, διακίνησης, αποτύπωσης, αρχειοθέτησης, επεξεργασίας πολιτιστικών δεδομένων (εικόνες, ήχος, κείμενα).
 • Λειτουργίας, οργάνωσης και διαχείρισης πολιτιστικών οργανισμών και δρώμενων.
 • Κοινωνικής επιχειρηματικότητας με ισχυρό τον άξονα της τεχνολογίας.

Ενδεικτικά:               

 • Εφαρμογές data mining, geolocation, virtual και augmented reality για τον πολιτισμό.
 • Πολιτιστικές δράσεις και εφαρμογές μέσα από τη χρήση των social networks και media.
 • Παιχνίδια πολιτιστικού περιεχομένου.