Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρονοδιάγραμμα

Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις.

Α' Φάση

Έναρξη υποβολής προτάσεων : 14/07/2021                                                                                          Λήξη υποβολής προτάσεων  :  04/10/2021 στις 15.00
Ανακοίνωση προκριθέντων   : Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

Θα προκριθούν, από όλες τις θεματικές ενότητες, οι 20 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία. Νικητές επιλεγμένων από την Εθνική Τράπεζα διαγωνισμών μπορούν να συμμετάσχουν απευθείας στη Β' Φάση του Διαγωνισμού πλέον όσων προκρίνονται μέσω της Α' Φάσης του Διαγωνισμού.

Β' Φάση

Έναρξη υποβολής προτάσεων : Δεκέμβριος 2021 - Ιανουάριος 2022
Λήξη υποβολής προτάσεων  : Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2022
Ανακοίνωση προκριθέντων   : Φεβρουάριος - Μάρτιος 2022

Θα προκριθούν, από όλες τις θεματικές ενότητες​, οι 10 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία.

Γ' Φάση

Παρουσίαση προτάσεων στην Επιτροπή Τελικής Αξιολόγησης: Θα ανακοινωθεί

Ανακοίνωση επιτυχόντων & Τελετή Βράβευσης : Θα ανακοινωθεί

Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο από την Τράπεζα μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού.