Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρονοδιάγραμμα

Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις.

Α' Φάση

Έναρξη υποβολής προτάσεων : 10/07/2019                                                                                          Λήξη υποβολής προτάσεων  :  10/10/2019 στις 15.00
Ανακοίνωση προκριθέντων   : Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019

Θα προκριθούν, από όλες τις θεματικές ενότητες, οι 20 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία. Νικητές επιλεγμένων από την Εθνική Τράπεζα διαγωνισμών μπορούν να συμμετάσχουν απευθείας στη Β' Φάση του Διαγωνισμού πλέον όσων προκρίνονται μέσω της Α' Φάσης του Διαγωνισμού.

Β' Φάση

Έναρξη υποβολής προτάσεων : Δεκέμβριος 2019 - Ιανουάριος 2020
Λήξη υποβολής προτάσεων  : Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2020
Ανακοίνωση προκριθέντων   : Φεβρουάριος - Μάρτιος 2020

Θα προκριθούν, από όλες τις θεματικές ενότητες​, οι 10 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία.

Γ' Φάση

Παρουσίαση προτάσεων στην Επιτροπή Τελικής Αξιολόγησης: Θα ανακοινωθεί

Ανακοίνωση επιτυχόντων & Τελετή Βράβευσης : Θα ανακοινωθεί

Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο από την Τράπεζα μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού.