Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

 • ​​​1) Γενικές ερωτήσεις για τον Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας
  1.1) Τι είναι ο Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας;
  Είναι ένας ετήσιος διαγωνισμός καινοτομίας και τεχνολογίας.

   

  1.2) Για ποιο λόγο διοργανώνεται;
  Ο Διαγωνισμός αποτελεί δράση του προγράμματος NBG Business Seeds για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
  Διοργανώνεται για να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις πρωτότυπες ιδέες που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη πρωτοπόρων συστημάτων και εφαρμογών, βασισμένων σε νέες τεχνολογίες, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό των προϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της χρήσης της ηλεκτρονικής τραπεζικής και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και γενικότερα στην προώθηση της καινοτομίας στην Ελλάδα.

   

  1.3) Πού και πότε λαμβάνει χώρα;
  Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο μεγαλύτερό του μέρος μέσω του διαδικτύου.

  Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

   Α' Φάση

  Έναρξη υποβολής προτάσεων:  07/07/2020
  Λήξη υποβολής προτάσεων:  08/10/2020, 15:00
  Ανακοίνωση προκριθέντων: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2020

   Β' Φάση 

  Έναρξη υποβολής προτάσεων:  Δεκέμβριος 2020 - Ιανουάριος 2021
  Λήξη υποβολής προτάσεων: Ιανουάριος  - Φεβρουάριος 2021
  Ανακοίνωση προκριθέντων:  Φεβρουάριος - Μάρτιος 2021

  Γ' Φάση

  Παρουσίαση προτάσεων στην Επιτροπή Τελικής Αξιολόγησης: Θα ανακοινωθεί.
  Ανακοίνωση επιτυχόντων & Τελετή  Βράβευσης:  Θα ανακοινωθεί.

  Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού.

  1.4) Σε ποιους απευθύνεται;
  Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο, άνω των 18 ετών την ημέρα λήξης της περιόδου υποβολής των προτάσεων, που είναι νόμιμος και μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, Κύπριος ή άλλος κοινοτικός υπήκοος ή Έλληνας του εξωτερικού.

  1.5) Ποια είναι τα βραβεία;
  Στους τέσσερις (4) πρώτους νικητές θα απονεμηθούν τα παρακάτω  χρηματικά βραβεία:

  - Α' Βραβείο είκοσι χιλιάδες (20.000) Ευρώ

  - Β' Βραβείο δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ

  - Γ' Βραβείο έξι χιλιάδες (6.000) Ευρώ

  - Δ' Βραβείο τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ

  Έξι (6) βραβεία των χιλίων πεντακοσίων (1.500) Ευρώ έκαστο θα απονεμηθούν σε όσους/ες προκρίθηκαν στη  Γ' Φάση, εξαιρουμένων όσων έλαβαν τα ανωτέρω Α', Β', Γ', Δ' βραβεία​​​ εκτός όσων έλαβαν τα ανωτέρω βραβεία.

   

  1.6) Ποιος διοργανώνει τον Διαγωνισμό;
  Ο Διαγωνισμός Kαινοτομίας & Τεχνολογίας διοργανώνεται από την Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο του προγράμματος NBG Business Seeds ενίσχυσης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

   

  1.7) Με ποια Πανεπιστημιακά Ιδρύματα συνεργάζεται η Διοργανώτρια;
  Ο Διαγωνισμός Kαινοτομίας & Τεχνολογίας διεξάγεται με τη συνεργασία των παρακάτω Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων:

  • Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Πανεπιστήμιο Πειραιά
  • Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πολυτεχνείο Κρήτης

  1.8) Σε ποιον ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα της πρότασης αφού κατατεθεί;
  Τα πνευματικά δικαιώματα της πρότασης ανήκουν στο δημιουργό της.

  1.9) Τι άλλο να διερευνήσω πριν την υποβολή της πρότασής μου στο Διαγωνισμό, σχετικά με θέματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας με στόχο την προστασία και κατοχύρωση των σχετικών δικαιωμάτων μου;

  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα και με τους όρους του Διαγωνισμού,  οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεών τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.

  Παρακάτω αναφέρονται απολύτως ενδεικτικά σχετικοί Νόμοι, Οργανισμοί και διαδικασίες που μπορείτε να διερευνήσετε πριν την υποβολή της πρότασής σας  στο Διαγωνισμό:

  -Επινοήματα νέα, που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής, μπορούν να προστατεύονται από Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με το Νόμο 1733/1987 αλλά και τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες (Patent Cooperation Treaty και European Patent Convention).  Για περισσότερες  πληροφορίες,  πριν την υποβολή της πρότασής τους στον Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει  να ερευνήσουν  τις διατάξεις του Ν. 1733/1987 και, ενδεικτικά, ιδίως του άρθρου 7 αυτού.

  -Κάθε τρισδιάστατο αντικείμενο νέο που είναι βιομηχανικά εφαρμόσιμο και δίνει λύσεις σε τεχνικό πρόβλημα, μπορεί να προστατευθεί από Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) σύμφωνα με το Νόμο 1733/1987.

  -Τεχνικοί νεωτερισμοί (νέες λύσεις) σε ένα συγκεκριμένο τεχνικό  πρόβλημα που προτείνονται από έναν ή περισσότερους εργαζόμενους σε μία επιχείρηση και έχουν σχέση με τις δραστηριότητές της, μπορούν επίσης να προστατευθούν με το Νόμο 1733/1987.

  -Σχέδια και υποδείγματα που είναι νέα και έχουν ατομικό χαρακτήρα μπορούν επίσης να προστατευθούν ως βιομηχανικό σχέδιο («design»),  είτε στην ημεδαπή είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΠΔ 259/1997).

  -Τέλος, πνευματικά έργα (πνευματικά δημιουργήματα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζονται σε οποιαδήποτε μορφή) προστατεύονται σύμφωνα με το Νόμο 2121/1993.

  -Ενδεικτικά, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στους ακόλουθους οργανισμούς:

  -Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI) - www.obi.gr

  -Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών - European Patent Office - http://www.epo.org

  -Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας - WIPO (World Intellectual Property Organization) - http://www.wipo.int/portal/index.html.en

  -Γραφείο Εμπορικών Σημάτων και Βιομηχανικού Σχεδίου του Οργανισμού για την Εναρμόνιση της Εσωτερικής Αγοράς - http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do

  Τονίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν είναι αρμόδια να απαντά σε ερωτήματα σχετικά με τα θέματα κατοχύρωσης πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  Για σχετικές πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στους αρμόδιους οργανισμούς ή σε σύμβουλο της επιλογής σας.

 • 2) Θεματικές Ενότητες Διαγωνισμού

  Οι προτάσεις που υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν σε μία από τις παρακάτω τρεις (3) Θεματικές Ενότητες:

  -Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα

  -Περιβάλλον και τεχνολογία

  -Πολιτισμός και τεχνολογία

  Πιο αναλυτικά:

  1η Θεματική Ενότητα: Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα
  Οι συμμετοχές της παρούσας ενότητας έχουν ως αντικείμενο την Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων: τραπεζικό/ εμπορικό/ τουριστικό/ αγροτικό/ ναυτιλιακό/ μεταφορών/ εκδοτικό/ τεχνολογικό κτλ. Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται εργασίες και υπηρεσίες όπως:

  -τα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops),

  -οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι (e-catalogues),

  -οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες (e-auctions),

  -οι ηλεκτρονικές προμήθειες (e-procurement),

  -η ηλεκτρονική χρηματοοικονομική εφοδιαστική αλυσίδα (e-financial supply chain),

  -οι ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces),

  -τα εναλλακτικά τραπεζικά δίκτυα (mobile banking, internet banking, ATM κ.λπ.) εξυπηρέτησης ηλεκτρονικών συναλλαγών, πληρωμών καθώς και αυτοματοποιημένων πληρωμών μέσω τραπεζικών λογαριασμών, προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

  Αντικείμενο των συμμετοχών της παρούσας ενότητας αποτελούν και πρωτότυπες ιδέες για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών σχετικών με όλες τις συναλλαγές των ανωτέρω δραστηριοτήτων.

  Ενθαρρύνεται η χρήση web τεχνολογιών (π.χ. Web 3.0). Ο όρος Web 3.0 (Ιστός 3.0), περιγράφει την εξέλιξη του διαδικτύου, μέσα από την οποία καθορίζονται η έννοια και η σημασία των πληροφοριών και των υπηρεσιών που υπάρχουν στο διαδίκτυο, έτσι ώστε το διαδίκτυο να είναι σε θέση να αναγνωρίσει και να καταλάβει την έννοια και τη σημασία αυτή και να απαντήσει επιτυχώς στα αιτήματα ανεύρεσης περιεχομένου των χρηστών και των μηχανών αναζήτησης. Χαρακτηριστικές εφαρμογές του Web 3.0 είναι το data mining και το semantic web.

  Οι συμμετέχοντες, ενδεικτικά, καλούνται:

  -Να υποβάλουν καινοτόμες ιδέες, οι οποίες θα αφορούν στην υλοποίηση είτε διαδικτυακής επιχείρησης κάθε μορφής, είτε τομέων επιχειρήσεων κάθε μορφής. Η επιχείρηση μπορεί να διαθέτει προϊόντα σε ιδιώτες (Business to Consumer) ή επιχειρήσεις (Business to Business) κάθε μορφής, να παρέχει υπηρεσίες ή να είναι ένας ενδιάμεσος στην εφοδιαστική αλυσίδα.

  -Να υποβάλουν καινοτόμες ιδέες, οι οποίες θα αφορούν στην υλοποίηση επιμέρους ηλεκτρονικών λειτουργιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου (με την ευρύτερη κατά τα ανωτέρω έννοια), είτε για την πληρωμή των συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου.

  -Να υποβάλουν προτάσεις συστημάτων ή εφαρμογών (hardware, software) για ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής, οι οποίοι θα είναι ασφαλείς και καινοτόμοι.

  -Να υποβάλουν καινοτόμες ιδέες διασύνδεσης e-shops και κοινωνικών δικτύων (e-commerce solutions and social driven advertising).

  -Να αναπτύξουν εργαλεία μέτρησης και αξιοποίησης της απόδοσης e-shops.

  -Να υποβάλουν ιδέες για την ανάπτυξη παιχνιδιών (computer games) με οικονομικό, εκπαιδευτικό, στρατηγικό ή επιχειρηματικό χαρακτήρα.

  -Να υποβάλουν ιδέες για την ανάπτυξη εφαρμογών σχετικών με το χρηματιστήριο ή εφαρμογών για επενδύσεις εν γένει.

  -Να υποβάλουν ιδέες βασισμένες σε σύγχρονες προγραμματιστικές λύσεις Web 3.0 για τη δημιουργία εφαρμογών που εξυπηρετούν το marketing και την επιχειρηματική στρατηγική.

  -Να υποβάλουν ιδέες για την ανάπτυξη εφαρμογών αξιοποίησης κοινωνικών δικτύων για συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών επιχειρηματικού ενδιαφέροντος (social media monitoring).

  -Να υποβάλουν ιδέες για την ανάπτυξη εφαρμογών συλλογής και αξιοποίησης στατιστικών στοιχείων σελίδων web (web statistics and analytics).

  -Να υποβάλουν ιδέες για την ανάπτυξη εφαρμογών διαμοιρασμού και αξιοποίησης πληροφορίας σε περιβάλλον πολύπλοκων οργανισμών με χρήση Web 3.0 λύσεων (knowledge management).

  -Να υποβάλουν ιδέες για την ανάπτυξη εφαρμογών e-learning για την εκπαίδευση των επισκεπτών/χρηστών επιχειρηματικών σελίδων.

  2η Θεματική Ενότητα: Περιβάλλον και τεχνολογία
  Οι συμμετέχοντες στην παρούσα ενότητα καλούνται να αναπτύξουν τεχνολογικές ιδέες και εφαρμογές οι οποίες θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον και θα έχουν ως σκοπό τον περιορισμό της ρύπανσης, την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, την εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες καλούνται να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες / εφαρμογές, σχετικά με:

  - Tην προσαρμογή ή τροποποίηση συσκευών / εφαρμογών με σκοπό την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στην κατασκευή /  επισκευή κτιρίων, μεταφορές, παραγωγικές διαδικασίες, οικιακές εργασίες κ.λπ.

  -Τη χρήση νέων καινοτόμων συσκευών για έλεγχο, μέτρηση & περιορισμό των ρύπων και την εξοικονόμηση ενέργειας με εφαρμογή σε οποιοδήποτε δραστηριότητα.

  -Συστήματα συνδυασμού παραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας.

  -Τη δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

  -Τη συγκέντρωση, συστηματική διαχείριση, ανακύκλωση και αξιοποίηση απορριμμάτων (αστικών & βιομηχανικών).

  -Την αξιοποίηση όλων των πιθανών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

  -Τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση, έλεγχο & εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

  -Συστήματα / εφαρμογές ελέγχου & παρακολούθησης δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό τον περιορισμό απωλειών.

  -Τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής.

  -Εφαρμογές data mining για περιβάλλον.

  -Περιβαλλοντικές δράσεις και εφαρμογές μέσα από τη χρήση των social networks και media.

  3η Θεματική Ενότητα: Πολιτισμός και Τεχνολογία
  Οι συμμετέχοντες στην παρούσα ενότητα καλούνται να αναπτύξουν καινοτόμες τεχνολογικές ιδέες και εφαρμογές οι οποίες θα προάγουν τον πολιτισμό και θα έχουν ως σκοπό την υλοποίηση ενεργειών:

  -Ενημέρωσης σχετικά με πολιτιστικούς φορείς (μουσεία, γκαλερί, σχολές κ.λπ.) πολιτιστικά δρώμενα (εκδηλώσεις, φεστιβάλ, κ.λπ.).

  -Καταγραφής, διακίνησης, αποτύπωσης, αρχειοθέτησης και επεξεργασίας πολιτιστικών δεδομένων (εικόνες, ήχος, κείμενα).

  -Λειτουργίας, οργάνωσης και διαχείρισης πολιτιστικών οργανισμών και δρώμενων.

  Ενδεικτικά:

  -Εφαρμογές data mining, geolocation, virtual και augmented reality για τον πολιτισμό.

  -Πολιτιστικές δράσεις και εφαρμογές μέσα από τη χρήση των social networks και media.

  -Παιχνίδια πολιτιστικού περιεχομένου.

  2.1) Γιατί ακυρώνεται μια συμμετοχή που δεν αφορά μία από τις παραπάνω Θεματικές Ενότητες;
  Το πλαίσιο στο οποίο μπορούν να κινηθούν οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό είναι αυτό που ορίζεται από τις τρεις Θεματικές Ενότητες. Για λόγους διαφάνειας και ισοτιμίας των συμμετοχών, όλες οι συμμετοχές που δεν εντάσσονται σε μια από αυτές, αυτόματα θα ακυρώνονται. Εξάλλου, οι Θεματικές Ενότητες έχουν μεγάλο εύρος και καλύπτουν μεγάλο φάσμα πιθανών καινοτομιών.

 • 3) Φάσεις Διαγωνισμού
  3.1) Πόσες φάσεις περιλαμβάνει ο Διαγωνισμός και πόσοι προκρίνονται κάθε φορά;
  Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει τρείς (3) φάσεις. Από την Α' φάση προκρίνονται οι είκοσι (20) προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία, από τη Β' φάση προκρίνονται οι δέκα (10) προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία και στη Γ' φάση αναδεικνύονται τέσσερις (4) νικητές.

   

  3.2) Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού;
  Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας θα διεξαχθεί σε τρεις (3) φάσεις.

   
  Α' Φάση
  Έναρξη υποβολής προτάσεων: 07/07/2020
  Λήξη υποβολής προτάσεων:  08/10/2020 στις 15:00
  Ανακοίνωση προκριθέντων: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2020
   
  Θα προκριθούν, από όλες τις θεματικές ενότητες, οι 20 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία από όλες τις θεματικές ενότητες. Νικητές επιλεγμένων από την Εθνική Τράπεζα διαγωνισμών μπορούν να συμμετάσχουν απευθείας στη Β' Φάση του Διαγωνισμού πλέον όσων προκρίνονται μέσω της Α' Φάσης του Διαγωνισμού. 

   
  Β' Φάση
  Έναρξη υποβολής προτάσεων : Δεκέμβριος 2020 - Ιανουάριος 2021
  Λήξη υποβολής προτάσεων  : Ιανουάριος  - Φεβρουάριος 2021
  Ανακοίνωση προκριθέντων   : Φεβρουάριος - Μάρτιος 2021
   
  Θα προκριθούν οι 10 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία από όλες τις θεματικές ενότητες.

  Γ' Φάση
  Παρουσίαση προτάσεων στην Επιτροπή Τελικής Αξιολόγησης:  Θα ανακοινωθεί.
  Ανακοίνωση επιτυχόντων & Τελετή Βράβευσης: Θα ανακοινωθεί.
  Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο από την Τράπεζα μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού.

   
 • 4) Εγγραφή και υποβολή πρότασης
  4.1) Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική;
  Η συμμετοχή μπορεί να είναι είτε ατομική είτε ομαδική με τη συμμετοχή πέντε (5) ατόμων κατ’ ανώτατο αριθμό. Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής δηλώνεται εκπρόσωπος και αποτελεί το πρόσωπο επικοινωνίας. Τα μέλη δεν μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες από μία ομάδες, ούτε να καταθέσουν άλλη, ατομική, πρόταση.

  4.2) Στην περίπτωση ομαδικής συμμετοχής ποιος κερδίζει;
  Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, το χρηματικό ποσό παραδίδεται στον εκπρόσωπο της ομάδας.

  4.3) Με ποιο τρόπο μπορώ να υποβάλω τη πρότασή μου;
  Η πρόταση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής Φόρμας Υποβολής Πρότασης που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού από 07/07/2020 μέχρι 08/10/2020 στις 15:00.

  4.4) Υπάρχει κάποιος περιορισμός κατά την υποβολή της πρότασης;

  Α' Φάση: Δεν θα πρέπει η συνολική πρόταση να ξεπερνά τις 1000 λέξεις. Πιο συγκεκριμένα, ο τίτλος της πρότασης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 20 λέξεις και η ανάπτυξη της συνολικής πρότασης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 1000 λέξεις.
  Β' Φάση: Δεν υπάρχει περιορισμός στις λέξεις.
  Γ' Φάση: Θα γίνει παρουσίαση της πρότασης στην Επιτροπή Τελικής Αξιολόγησης.

  4.5) Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η αρχική μου πρόταση;
  Θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  -Τίτλο πρότασης (έως 20 λέξεις).

  -Περιγραφή πρότασης (έως 1000 λέξεις) με:

  -Σκοπός και χρήση.

  -Βασικά στοιχεία καινοτομίας και σύντομη μελέτη ανταγωνισμού.

  -Τεχνικά στοιχεία πρότασης και στάδιο   υλοποίησης (σε επίπεδο ιδέας, σε επίπεδο business plan, σε επίπεδο Beta, σε λειτουργία, αριθμός πελατών freemium, τυχόν έσοδα)

  -Οφέλη και σύντομη τεκμηρίωση βιωσιμότητας πρότασης.

  Πιο συγκεκριμένα για κάθε ενότητα ζητείται να περιληφθούν στην πρόταση τα ακόλουθα:

  - Σκοπός & Χρήση

  -Παρουσίαση κοινού-στόχου.

  -Συνοπτική παρουσίαση λειτουργίας και χαρακτηριστικών.

  -Βασικά Στοιχεία Καινοτομίας και σύντομη μελέτη ανταγωνισμού

  -Σε τι θεωρείτε ότι η πρότασή σας καινοτομεί;

  -Αν υπάρχουν ήδη στην αγορά παρόμοιες ιδέες και σε τι διαφέρουν από τη δική σας.

  -Τεχνικά στοιχεία πρότασης

  -Συνοπτική περιγραφή απαιτούμενων υποδομών και εφικτού της υλοποίησης.

  -Οφέλη και σύντομη τεκμηρίωση βιωσιμότητας πρότασης

  -Προσδοκώμενα άμεσα και έμμεσα οφέλη.

  4.6) Αρκεί να διατυπώσω την ιδέα μου ή πρέπει να την υλοποιήσω;
  Σημαντικό κριτήριο για τη διάκριση στον Διαγωνισμό αποτελεί η τεκμηρίωση της ωρίμανσης των ιδεών που προκρίνονται στη Β’ και Γ' Φάση του Διαγωνισμού. Για την τεκμηρίωση της ωρίμανσης συνιστάται η χρήση μακετών, εκτίμησης κόστους και ενδεικτικού  χρονοδιαγράμματος  υλοποίησης στη Β’ Φάση. Στη Γ’ Φάση συνίσταται η υλοποίηση πιλοτικού, λειτουργικών μακετών και μερικής υλοποίησης.

  4.7) Μπορώ να αναδιατυπώσω / επεξεργαστώ την πρότασή μου εφόσον την έχω καταθέσει;
  Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της πρότασης από τη στιγμή που έχει κατατεθεί. Μετά την υποβολή της πρότασης, δίνεται η δυνατότητα διαγραφής και εισαγωγής νέας πρότασης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

  4.8) Σε πόσες θεματικές ενότητες μπορώ να συμμετέχω;
  Κάθε φυσικό πρόσωπο ή ομάδα μπορεί να συμμετέχει σε μία μόνο θεματική ενότητα. Τα μέλη των ομάδων δεν μπορούν να καταθέσουν ατομικές προτάσεις.

  4.9) Ποια είναι συνοπτικά τα βήματα για την υποβολή της πρότασής μου;

  Η διαδικασία υποβολής πρότασης, συνοπτικά, περιλαμβάνει 3 απλά βήματα:

  Βήμα 1ο: Εγγραφή
  O συμμετέχων δηλώνει τα απαραίτητα στοιχεία, τον επιθυμητό κωδικό χρήστη με τη μορφή διεύθυνσης email, καθώς και το μυστικό κωδικό της επιλογής του (τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, οι 2 αλφαβητικοί). 

  Βήμα 2ο: Ενεργοποίηση κωδικού χρήστη
  Ο συμμετέχων ενεργοποιεί τον κωδικό χρήστη και το μυστικό κωδικό μέσω του email επιβεβαίωσης εγγραφής που θα λάβει.

  Βήμα 3ο: Υποβολή πρότασης ή/ και μελών στην περίπτωση  ομαδικής συμμετοχής
  Ο συμμετέχων υποβάλει την πρότασή του στην οθόνη υποβολής πρότασης, επιλέγοντας τη θεματική ενότητα που επιθυμεί από το αντίστοιχο μενού και στην περίπτωση ομαδικής συμμετοχής ως εκπρόσωπος δηλώνει και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας . Για τη δήλωση των προσωπικών στοιχείων των μελών ομάδας, ο εκπρόσωπος αυτής δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εντολή και εξουσιοδότηση εκάστου εξ αυτών για το σκοπό του Διαγωνισμού, την οποία και θα θέτει στη διάθεση της Διοργανώτριας οποτεδήποτε του ζητηθεί.

  4.10) Μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία που έχω καταθέσει πριν υποβάλω την πρότασή μου;

  Ναι. Αλλαγές στα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί  μπορούν να γίνουν, μόνο εφόσον δεν έχει υποβληθεί  η πρόταση.

  Για την υλοποίηση των παραπάνω αλλαγών, το μενού «Διαχείριση Στοιχείων» στην οθόνη Υποβολής Πρότασης περιέχει τις ακόλουθες επιλογές:

  - Aλλαγή στοιχείων εγγραφής.

  - Αλλαγή μυστικού κωδικού.

  - Διαγραφή εγγραφής.

  - Έξοδος  (Log out).
  Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής μπορεί να προστεθούν μέχρι και τέσσερα (4) μέλη.​

  4.11) Μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία που έχω καταθέσει για τον εκπρόσωπο ή για τα στοιχεία της ομάδας αφού υποβάλω τη πρότασή μου;

  Όχι. Ο συμμετέχων, αφού υποβάλει την πρότασή του, δεν μπορεί να κάνει καμία αλλαγή εκτός από την αλλαγή μυστικού κωδικού. Οποιαδήποτε άλλη αλλαγή προϋποθέτει διαγραφή της πρότασης και υποβολή νέας.
  Μετά την υποβολή πρότασης, το μενού «Διαχείριση Στοιχείων» στην οθόνη Υποβολής Πρότασης περιέχει τις ακόλουθες επιλογές:

  - Αλλαγή μυστικού κωδικού.

  - Διαγραφή πρότασης.

  - Διαγραφή εγγραφής.

  - Έξοδος (Log out).
  Επισημαίνεται ότι η επιλογή «Αλλαγή στοιχείων εγγραφής» είναι πλέον ανενεργής.

  4.12) Μπορώ να προχωρήσω σε εγγραφή αλλά  να μην υποβάλω την πρότασή μου άμεσα;

  Ναι. Η δημιουργία κωδικού χρήστη δεν προϋποθέτει την ταυτόχρονη κατάθεση της πρότασης. Συνεπώς, μπορεί να δημιουργηθεί κωδικός χρήστη και να κατατεθεί η πρόταση μεταγενέστερα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων.

  4.13) Πώς θα μάθω αν η πρότασή μου υποβλήθηκε επιτυχώς;

  Με την υποβολή της πρότασης, ως ένδειξη επιτυχούς υποβολής , αποστέλλεται e-mail  επιβεβαίωσης που περιλαμβάνει τον κωδικό πρότασης, την ημέρα και την ώρα υποβολής, καθώς και το κείμενο της πρότασης. Επιπλέον, όταν γίνει log in στην εφαρμογή μετά την υποβολή αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαίωσης.
   
  4.14) Μπορώ να αλλάξω τη σύνθεση της ομάδας ή στοιχεία των μελών της ομάδας αφού την έχω ήδη δηλώσει;

  Ο χειρισμός όλων των στοιχείων των μελών της ομάδας γίνεται από τον εκπρόσωπο. Η αλλαγή της σύνθεσης της ομάδας ή/και των στοιχείων των μελών της ομάδας είναι εφικτή, εφόσον δεν έχει υποβληθεί η πρόταση. Σε αντίθετη περίπτωση, για να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να προηγηθεί η διαγραφή της πρότασης. Στις περιπτώσεις ομαδικής συμμετοχής, μετά τη λήξη της διορίας υποβολής προτάσεων δεν επιτρέπεται να προστεθούν επιπλέον άτομα ως μέλη ομάδας, και στις περιπτώσεις ατομικής συμμετοχής δεν επιτρέπεται να προστεθούν άτομα και να μετατραπεί η ατομική συμμετοχή σε ομαδική. 

  Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους Όρους Συμμετοχής, ο εκπρόσωπος της ομάδας δηλώνει υπεύθυνα ​​ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εντολή και εξουσιοδότηση έκαστου εκ των μελών της ομάδας για να δηλώσει τα στοιχεία τους και να παράσχει στη Διοργανώτρια τη ρητή συγκατάθεσή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα Α' «Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής» και Θ' «Προσωπικά Δεδομένα» των όρων συμμετοχής, αντίστοιχα.

  4.15) Στη περίπτωση διαγραφής της πρότασης, πώς θα είμαι σίγουρος ότι η πρότασή μου διαγράφηκε επιτυχώς;

  Σε κάθε  περίπτωση διαγραφής πρότασης αποστέλλεται e-mail  επιβεβαίωσης διαγραφής  που περιλαμβάνει τον κωδικό πρότασης, την ημέρα και την ώρα υποβολής, καθώς και το κείμενο της πρότασης που διεγράφη.

  4.16) Στην περίπτωση της ομαδικής συμμετοχής, πόσοι κωδικοί χρήστη (User id) και μυστικοί κωδικοί (password) απαιτούνται;

  Στην περίπτωση της ομαδικής συμμετοχής δηλώνεται ένας κωδικός χρήστη  και ένας μυστικός κωδικός - του εκπροσώπου της ομάδας.

  4.17) Γιατί υπάρχει ενισχυμένη ασφάλεια στην σελίδα υποβολής της πρότασης;

  Βασική προτεραιότητα της Εθνικής Τράπεζας είναι η διασφάλιση και η προστασία των προτάσεών σας.

  Σε αυτό το πλαίσιο, ο λογαριασμός του χρήστη κλειδώνεται για μικρό χρονικό διάστημα μετά από επανειλημμένες αποτυχημένες απόπειρες login ώστε να αποτραπεί η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

  Επίσης, σε περίπτωση που η σελίδα υποβολής παραμείνει αδρανής για αρκετή ώρα, τότε ζητείται εκ νέου εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης.

   πρόσβασης.
 • 5) Αξιολόγηση

  5.1) Ποιος είναι ο τρόπος αξιολόγησης της πρότασής μου;

  Η βαθμολόγηση θα πραγματοποιηθεί  από Καθηγητές Πανεπιστημίων και Στελέχη της Τράπεζας μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

  Κάθε αξιολογητής θα βαθμολογήσει στην κλίμακα 0-10. Η ταυτότητα κάθε συμμετέχοντος θα είναι άγνωστη στους αξιολογητές.

 • 5.2) Ισχύουν διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης σε κάθε φάση;
  Σε κάθε φάση υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων. Στην Α' φάση υπάρχουν 5 κριτήρια, στη Β' φάση 6 κριτήρια και στη Γ' φάση 6 κριτήρια, όπως φαίνεται στις επόμενες ερωτήσεις.
  Επίσης, υπάρχει διαφορετική σύνθεση στις Επιτροπές Αξιολόγησης. Στην Α' Φάση η αξιολόγηση γίνεται από Καθηγητές Πανεπιστημίων και στελέχη της Εθνικής Τράπεζας. Στη Β' Φάση γίνεται από Καθηγητές Πανεπιστημίων και στελέχη της Εθνικής Τράπεζας, ενώ στη Γ' Φάση η Επιτροπή Τελικής Αξιολόγησης αποτελείται από Πρυτάνεις και Ανώτατα Στελέχη της Διοργανώτριας.

  5.3) Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης σε κάθε φάση;
  Στην Α' φάση τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας είναι:

  Κριτήρια Α' Φάσης: Κατάθεση Ιδέας

   

  1.    Παρουσίαση πρότασης (20%)

  • Τήρηση προτεινόμενης δομής πρότασης.
  • Πληρότητα και σαφήνεια  πρότασης.
  • Επαρκής ανάπτυξη.

   

  2.    Σκοπός & Χρήση (25%)

  • Παρουσίαση κοινού-στόχου.
  • Συνοπτική παρουσίαση λειτουργίας και χαρακτηριστικών.
  • Συμβατότητα πρότασης ως προς τις θεματικές ενότητες κάθε κατηγορίας.

   

  3.    Τεχνικά στοιχεία πρότασης  (10%)

  Συνοπτική περιγραφή απαιτούμενων υποδομών και εφικτού της υλοποίησης.

   
   

  4.    Βασικά Στοιχεία Καινοτομίας και σύντομη μελέτη ανταγωνισμού (25%)

  • Κενό που θα καλύψει το προϊόν.
  • Εταιρείες – ανταγωνιστές.
  • Παραδείγματα από την εγχώρια αγορά και το εξωτερικό.

   

  5.    Οφέλη και σύντομη τεκμηρίωση βιωσιμότητας πρότασης (20%).

  Προσδοκώμενα άμεσα και έμμεσα οφέλη για το κοινό στόχο.

   

  Στη Β' Φάση υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αναλυτικές προτάσεις με τα απαραίτητα υποστηρικτικά αρχεία, χωρίς συγκεκριμένη φόρμα και περιορισμό στον αριθμό των λέξεων.

  Τα κριτήρια και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας διαμορφώνονται ως εξής:

  Κριτήρια Β' Φάσης: Κατάθεση επιχειρηματικού σχεδίου

  1.    Παρουσίαση πρότασης (15%)

  • Τήρηση προτεινόμενης δομής πρότασης.
  • Τεκμηρίωση αριθμητικών μεγεθών/παραδοχών  μελέτης (που χρησιμοποιούνται για να τεκμηριώσουν τιμή πώλησης, ύψος πωλήσεων, κλπ).
  • Ευκρίνεια κειμένου, σχημάτων, επεξηγήσεις σχημάτων, χρήση παραγράφων, αρίθμησης, περιεχομένων, executive summary και κεφαλαίων.
  • Αρτιότητα ως προς την πληρότητα περιεχομένου και δομής.

  2.    Αναλυτική παρουσίαση λειτουργίας και χαρακτηριστικών (15%)

  • Κοινό στόχος. Market segmentation - target group (π.χ.  ηλικία, γεωγραφική θέση, επαγγελματική ομάδα, εισοδηματική τάξη, ειδικά ενδιαφέροντα)
  • Προσδιορισμός ευκαιρίας/ Ανάγκες καταναλωτών (Βασισμένες σε  στατιστικά στοιχεία ή στοιχεία από σχετικές έρευνες αγοράς).
  • Τρόπος λειτουργίας/Παρουσίαση χαρακτηριστικών υπηρεσίας.

  3.    Εφικτό της υλοποίησης (20%)

  • Μακέτες (mockup).
  • Εκτίμηση κόστους και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
  • Προσδιορισμός τιμής βασικού προϊόντος (σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα, αναφορά στο breakeven analysis, τιμή αποδεκτή στους καταναλωτές, πιθανώς με βάση έρευνα αγοράς), περιθώριο κέρδους (πιθανή σύγκριση με περιθώρια κέρδους εταιρειών κλάδου)
  • Σενάρια αριθμού πωλήσεων (καλό, κακό, ενδιάμεσο, και αντίστοιχο κέρδος ή απώλεια, δυνατότητες κάλυψης τυχόν απωλειών)

  4.    Περιγραφή απαιτούμενων υποδομών (5%)

  • Επιχειρηματικό κύκλωμα – ποιοι είναι οι παίκτες (προμηθευτές, εταιρεία, χρηματοδότες, πελάτες).
  • Εξωτερικοί συνεργάτες.
  • Τρόπος & τόπος κατασκευής.
   Υποστηρικτικές υπηρεσίες, π.χ. εξυπηρέτηση πελατών, αλλαγές, συσκευασία.
  • Δίκτυο διανομής
  • Προώθηση προϊόντος
  • Μελλοντικά σχέδια για το προϊόν ή τον τρόπο κατασκευής του

  5.    Τεχνολογική καινοτομία πρότασης (20%)

  • Βαθμός καινοτομίας πρότασης. Μοναδικότητα πρότασης σε σχέση με παρόμοιες προτάσεις.

  • Θεωρητικό μοντέλο: SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats)

  6.    Προσδοκώμενα οφέλη  και βιωσιμότητα πρότασης(25%)

  • Βιωσιμότητα πρότασης.
  • Χρησιμότητα προϊόντος ή υπηρεσίας για τους χρήστες (κοινό-στόχος). Άλλα οφέλη πέρα από τη χρηστικότητα και το μεσο όφελος (π.χ. εξυπηρέτηση οικολογικών ή κοινωνικών στόχων)
  • Τάσεις αγοράς και ευκαιρίες ανάπτυξης.
  • Κεφάλαιο (μετοχικό κεφάλαιο, δάνεια, ή άλλες μορφές χρηματοδότησης, επεξήγηση επιλογής τρόπου χρηματοδότησης, μελλοντικά σχέδια χρηματοδότησης)
  • Εταιρική κοινωνική ευθύνη
  • Ενεργειακό αποτύπωμα του προϊόντος

  Η συνολική βαθμολογία (0-10) προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των αξιολογητών (τουλάχιστον δύο (2) Καθηγητών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και μίας (1) βαθμολόγησης εκ μέρους της Τράπεζας).

  Στη Γ' Φάση τα κριτήρια και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας διαμορφώνονται ως εξής:

  Κριτήρια Γ' Φάσης: Παρουσίαση επιχειρηματικού σχεδίου και ωρίμανσης έργων

  1.    Προφορική παρουσίαση πρότασης (25%)

  • Τήρηση χρόνου παρουσίασης, ευκρίνεια παρουσίασης, σχημάτων.
  • Αρτιότητα και τεκμηρίωση πρότασης.
  • Αισθητικό αποτέλεσμα παρουσίασης.
  • Τεκμηρίωση μεγεθών μελέτης (που χρησιμοποιούνται για να τεκμηριώσουν τιμή πώλησης, ύψος πωλήσεων, κλπ).

  2.    Αναλυτική παρουσίαση λειτουργίας και χαρακτηριστικών (10%)

  • Kοινό στόχος. Market segmentation - target group (π.χ.  ηλικία, γεωγραφική θέση, επαγγελματική ομάδα, εισοδηματική τάξη, ειδικά ενδιαφέροντα)
  • Προσδιορισμός ευκαιρίας/ Ανάγκες καταναλωτών (Βασισμένες σε  στατιστικά στοιχεία ή στοιχεία από έρευνες αγοράς).
  • Τρόπος λειτουργίας/Παρουσίαση χαρακτηριστικών υπηρεσίας.

  3.    Εφικτό της υλοποίησης (30%)

  • Πιλοτικό, λειτουργικές μακέτες, μερική υλοποίηση,
  • Εκτίμηση κόστους και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
  • Προσδιορισμός τιμής βασικού προϊόντος (σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα, αναφορά στο breakeven analysis, τιμή αποδεκτή στους καταναλωτές, πιθανώς με βάση έρευνα αγοράς), περιθώριο κέρδους (πιθανή σύγκριση με περιθώρια κέρδους εταιρειών κλάδου)
  • Ποια τα βασικά κενά σε τεχνογνωσία στα οποία απαιτείται εξωτερική βοήθεια;

  4.    Περιγραφή απαιτούμενων υποδομών (5%)

  • Τρόπος & τόπος κατασκευής.
   Υποστηρικτικές υπηρεσίες, π.χ. εξυπηρέτηση πελατών, αλλαγές, συσκευασία
  • Δίκτυο διανομής
  • Προώθηση προϊόντος
  • Μελλοντικά σχέδια για το προϊόν ή τον τρόπο κατασκευής του

  5.    Τεχνολογική καινοτομία πρότασης (10%)

  • Βαθμός καινοτομίας πρότασης. Μοναδικότητα πρότασης σε σχέση με παρόμοιες προτάσεις.
  • Στοιχεία διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό, ποιότητα, ευκολία χρήσης (μπορούν να ενσωματωθούν στα παραπάνω, π.χ. στα υλικά και το σχεδιασμό).

  6.    Προσδοκώμενα οφέλη (20%)

   • Χρησιμότητα προϊόντος ή υπηρεσίας για τους χρήστες (κοινό-στόχος). Άλλα οφέλη πέρα από τη χρηστικότητα (π.χ. εξυπηρέτηση οικολογικών ή κοινωνικών στόχων)

  Η συνολική βαθμολογία (0-10) προκύπτει από το μέσο όρο βαθμολογίας των μελών της Επιτροπής Τελικής Αξιολόγησης.

  5.4) Τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας;
  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα αναβαθμολογούνται από δύο (2) αξιολογητές όσες προτάσεις απαιτείται προκειμένου να προκριθούν 20 προτάσεις στη Β' Φάση και 10 προτάσεις στη Γ' Φάση. Στη Γ' Φάση του Διαγωνισμού, σε περίπτωση ισοβαθμίας για κάποια ή για όλες τις θέσεις (1η ,2η ,3η, 4η), οι προτάσεις επιστρέφουν στην Επιτροπή Τελικής Αξιολόγησης, η οποία είναι αρμόδια να αποφασίσει για την τελική κατάταξη των προτάσεων.

  5.5) Θα ξέρει ο αξιολογητής στην Α' Φάση τα στοιχεία του συμμετέχοντα που υποβάλλει την πρόταση;
  Όχι. Ο κάθε αξιολογητής θα αξιολογεί ανώνυμες προτάσεις. Προτάσεις που θα περιλαμβάνουν μέσα στο κείμενο στοιχεία του συμμετέχοντα θα ακυρώνονται.

  5.6) Τι γίνεται στη περίπτωση που δύο προτάσεις είναι ίδιες;
  Στην περίπτωση υποβολής ίδιας πρότασης από δύο ή περισσότερες ομάδες/φυσικά πρόσωπα, η Επιτροπή Ελέγχου Νομιμότητας αποφασίζει ποια/ες συμμετοχή/ες θα αποκλεισθεί.

 • 6) Επιτροπές Διαγωνισμού

  6.1) Ποιοι αποτελούν τις Επιτροπές Αξιολόγησης;
  Οι Επιτροπές Αξιολόγησης αποτελούνται από Καθηγητές Πανεπιστημίων, Πρυτάνεις, Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη της Εθνικής Τράπεζας και στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες.

  6.2) Τι είναι η επιτροπή Ελέγχου Νομιμότητας;
  Αποτελείται από ανώτερα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των τυπικών στοιχείων συμμετεχόντων, ο έλεγχος  προτάσεων με πιθανό αποκλεισμό, η μετάταξη  προτάσεων σε Θεματική Ενότητα, η ενδεχόμενη κατάργηση Θεματικής Ενότητας, ο έλεγχος ακρίβειας επεξεργασίας των βαθμολογιών και η κατανομή των προτάσεων σε περίπτωση ισοβαθμίας προς αξιολόγηση ή/και επαναξιολόγηση.

  6.3) Πώς διασφαλίζονται τα προσωπικά μου στοιχεία και ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτά;
  Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια δύναται να συλλέγει, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, όπως στοιχεία ταυτοποίησης και στοιχεία επικοινωνίας τους, τα οποία είναι απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας και μόνο στο βαθμό που οι ίδιοι τα γνωστοποιούν. Η Διοργανώτρια λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.

  6.4) Σε περίπτωση που έχω κάποια ένσταση τι γίνεται;
  Υπάρχει Επιτροπή Ενστάσεων που αποτελείται από ανώτερα στελέχη της Διοργανώτριας. Οι αρμοδιότητές της είναι η εξέταση, επεξεργασία και απάντηση σε κάθε ένσταση που θα σταλεί προς τη Διοργανώτρια.
  Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό μπορούν να αποστέλλουν τυχόν ενστάσεις εγγράφως, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων κάθε Φάσης του Διαγωνισμού, προς την:

   

  Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.,

   
  Γραφείο Επικεφαλή Τομέα Πελατών Business Banking

   
  Πειραιώς 74, 183 46 Μοσχάτο

   
  με θέμα «Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας»

   

  Στην ένσταση θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως το ζήτημα που χρήζει διευκρινίσεων. Καθίσταται σαφές ότι δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις επί των αποφάσεων των Επιτροπών Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
  Σε περίπτωση που κάποια ένσταση κριθεί παραδεκτή και εξεταστεί στην ουσία της, η Επιτροπή Ενστάσεων αποφασίζει τελεσίδικα επί του εξεταζόμενου κάθε φορά θέματος, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης συμμετοχής πρότασης στο Διαγωνισμό.
  Καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή μετά τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται παραπάνω για την υποβολή της. Η υποβολή ενστάσεων δεν εμποδίζει σε καμία περίπτωση τη συνέχιση της διεξαγωγής του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα.

 • 7) Επικοινωνία
  7.1) Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την Εθνική Τράπεζα  για τυχόν απορίες / διευκρινίσεις / προβλήματα;
  Μέσω email στο contact.center@nbg.gr με θέμα «Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας».

  7.2) Με ποιο τρόπο θα επικοινωνήσει η Εθνική Τράπεζα μαζί μου αν χρειαστεί;
  Η Τράπεζα, εφόσον χρειαστεί, θα επικοινωνήσει με το συμμετέχοντα μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί κατά τη διαδικασία εγγραφής.

  7.3) Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με τους αξιολογητές  για τυχόν απορίες / διευκρινίσεις / προβλήματα;
  Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία του συμμετέχοντα με τους αξιολογητές της πρότασής του.