Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Όροι Συμμετοχής

​​Στο Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι νόμιμα μόνιμος κάτοικος Ελλάδoς, Κύπριος ή άλλος κοινοτικός υπήκοος ή Έλληνας του εξωτερικού, 18 ετών και άνω την κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν ατομικά ή ομαδικά, σε ομάδες έως πέντε ατόμων, με μία πρόταση που εντάσσεται σε μία από τις Θεματικές Ενότητες. Οι προτάσεις συντάσσονται στα Ελληνικά και υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Για να δείτε τους πλήρεις Όρους Συμμετοχής, παρακαλώ πατήστε εδώ​​​​. 

Υπενθυμίζεται  ότι σύμφωνα και με τους όρους του Διαγωνισμού,  οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεών τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.

Παρακάτω αναφέρονται απολύτως ενδεικτικά σχετικοί Νόμοι, Οργανισμοί και διαδικασίες που μπορείτε να διερευνήσετε πριν την υποβολή της πρότασής σας  στο Διαγωνισμό:

 1. Επινοήματα νέα που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής μπορούν να προστατεύονται από Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με το Νόμο 1733/1987 αλλά και τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες (Patent Cooperation Treaty και European Patent Convention).  Για περισσότερες  πληροφορίες,  πριν την υποβολή της πρότασής τους στον Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει  να ερευνήσουν  τις διατάξεις του Ν. 1733/1987 και, ενδεικτικά, ιδίως του άρθρου 7 αυτού.
 2. Κάθε τρισδιάστατο αντικείμενο νέο που είναι βιομηχανικά εφαρμόσιμο και δίνει λύσεις σε τεχνικό πρόβλημα μπορεί να προστατευθεί από Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) σύμφωνα με το Νόμο 1733/1987.
 3. Τεχνικοί νεωτερισμοί (νέες λύσεις) σε ένα συγκεκριμένο τεχνικό  πρόβλημα που προτείνονται από έναν ή περισσότερους εργαζόμενους σε μία επιχείρηση και έχουν σχέση με τις δραστηριότητές της) μπορούν επίσης να προστατευθούν με το Νόμο 1733/1987.
 4. Σχέδια και υποδείγματα που είναι νέα και έχουν ατομικό χαρακτήρα μπορούν επίσης να προστατευθούν ως βιομηχανικό σχέδιο («design») είτε στην ημεδαπή είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΠΔ 259/1997).
 5. Τέλος, πνευματικά έργα (πνευματικά δημιουργήματα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζονται σε οποιαδήποτε μορφή) προστατεύονται σύμφωνα με το Νόμο 2121/1993.
 6. Ενδεικτικά, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στους ακόλουθους οργανισμούς:
  • Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI) - www.obi.gr
  • Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών - European Patent Office - www.epo.org/
  • Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας - WIPO (World Intellectual Property Organization) - http://www.wipo.int/portal/index.html.en
  • Γραφείο Εμπορικών Σημάτων και Βιομηχανικού Σχεδίου του Οργανισμού για την Εναρμόνιση της Εσωτερικής Αγοράς - http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do

Τονίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν είναι αρμόδια να απαντά σε ερωτήματα σχετικά με τα θέματα κατοχύρωσης πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

Για σχετικές πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στους αρμόδιους οργανισμούς ή σε σύμβουλο της επιλογής σας.