Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δάνεια με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. (Γ' Κύκλος)

Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο του αποφασιστικού ρόλου που ιστορικά διαδραματίζει στη στήριξη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, παρέχει σε συνεργασία με την «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» («ΕΑΤ»), χρηματοδοτήσεις με την εγγύηση του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» («Ταμείο») μέσω δημιουργίας χαρτοφυλακίου με σκοπό την παροχή δανείων προς Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας τους που προκύπτουν από τον κλυδωνισμό της δραστηριότητάς τους εξαιτίας της επιδημικής έκρηξης του COVID-19.

Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

Δείτε τα video:

Εγγραφή νέου χρήστη στο σύστημα επενδύσεων

Καταχώρηση αίτησης χρηματοδότησης

 

 

Σκοπός χρηματοδότησης

Ο σκοπός χρηματοδότησης αφορά αποκλειστικά τη χορήγηση δανείων κεφαλαίου Κίνησης, με ευνοϊκό επιτόκιο λόγω της εγγύησης του Ταμείου σε ποσοστό 80%, για την υποστήριξη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων που προκύπτουν συνεπεία της τρέχουσας συγκυρίας που έχει δημιουργηθεί λόγω του COVID 19.

Ειδικά Χαρακτηριστικά Προγράμματος

Νόμισμα :

​Ευρώ

​Μορφή χρηματοδότησης :

δανειακή (χρεολυτική) σύμβαση

​Διάρκεια :

​Έως πέντε (5) έτη

​Μέγιστο ποσό δανείου :

Για Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 13/12/2019 δεν θα υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά:

 • 250.000 ευρώ, ή
 • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών του
      Τελικού Αποδέκτη κατά το έτος 2019
 • Για Επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020 ή του 2021 το ποσό του δανείου δεν θα υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά:
  • 250.000 ευρώ ή
  • το ποσό που θα προκύπτει από τις ανάγκες 
        ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο
        δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης του
        δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες και οι
        οποίες πρέπει να αποδεικνύονται με επαρκή
        αιτιολόγηση και τεκμηρίωση.
 • ​Ποσοστό Εγγύησης :

  ​80% ανά δάνειο

  ​Περίοδος χάριτος :

  ​Μέχρι 6 μήνες

  ​Επιτόκιο :

  ​Επιτόκιο βάσης Euribor 6 μηνών (περιοριζόμενο σε μηδέν, σε περίπτωση αρνητικής τιμής) πλέον περιθωρίου, όπως θα καθορίζεται ανά δανειζόμενη επιχείρηση και εισφοράς του Ν.128/75.

  ​Περιοδικότητα δόσεων :

  ​Τρίμηνη ή εξάμηνη

  ​Εκταμιεύσεις :

  ​Εφάπαξ ή τμηματικές

  ​Καταληκτική ημερομηνία εκταμιεύσεων :

  ​Έως και την 31 Δεκεμβρίου 2021

  Έξοδα φακέλου :

  ​Σύμφωνα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα βάσει της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της Τράπεζας

  Η υποβολή αίτησης, θα πραγματοποιείται στο διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr, και κατόπιν η επιχείρηση θα υποβάλει το φυσικό της φάκελο προς αξιολόγηση σε ένα από τα καταστήματα του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας.

  Ποιους αφορά

  Επιλέξιμες είναι οι Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί πριν την υποβολή του αιτήματος στην Τράπεζα και δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών (holding companies), των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, οι οποίες πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια :

  • κατά την 31.12.2019 είχαν κύκλο εργασιών έως 1.000.000€ ή έχουν
        συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης
        προς την Τράπεζα
  • κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται ως προβληματικές (όπως 
        αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού
        651/2014). Προκειμένου για, Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις
        που ήταν ήδη προβληματικές στις 31.12.2019, είναι επιλέξιμες υπό
        την προϋπόθεση ότι:
  1. δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία
          αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου

  2. δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή, εάν έχουν λάβει
          ενίσχυση διάσωσης, έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει
          τη σύμβαση εγγύησης κατά τη υποβολή αίτησης
          χρηματοδότησης προς την Τράπεζα, και

  3. δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης ή , εάν έχουν
          λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, δεν υπόκεινται πλέον σε
          σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη υποβολή αίτησης
          χρηματοδότησης προς την Τράπεζα.

   

  • κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα
        πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας
  • είναι τραπεζικά ενήμερες και δεν διαθέτουν ληξιπρόθεσμες
        οφειλές άνω των ενενήντα ημερών κατά την ημερομηνία υποβολής
        της αίτησης
    
  • δε συντρέχουν για αυτές λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1
        του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)
  • δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης
        παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης με απόφαση ΕΕ η
        ΔΕΕ,
  • δεν έχει λάβει χρηματοδότηση με την εγγύηση της ΕΑΤ στο
         πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας (Α΄ και Β΄ Κύκλος),
  • εάν είχαν ή έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην
        ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχουν εμφανίσει 
        δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των
        οφειλών τους, όπως καταγγελία δανείου ή σχετικές ληξιπρόθεσμες
        οφειλές άνω των ενενήντα (90) ημερών ή στην περίπτωση που 
        έχουν παρουσιάσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά:
 •               (α) εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει
                      καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή 
       
 •               (β) έχουν εξοφλήσει πλήρως την οφειλή τους πριν την υποβολή
                      της αίτησης χρηματοδότησης ή 
       
 •  
 •               (γ) εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., 
                     έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να 
                     είναι σε ισχύ κατά  την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
                     χρηματοδότησης.
      
       
 • Εξαιρούνται της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών, στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού, στα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα και σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα το εθνικό δίκαιο.