Κανονιστικό-Νομοθετικό Πλαίσιο

Η Τράπεζα, με γνώμονα το μετριασμό των κινδύνων που προέρχονται από το οικονομικό έγκλημα καθώς και για την προστασία της από τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών και προϊόντων της για σκοπούς Ξ/ΧΤ, συμμορφώνεται με τις διατάξεις του εθνικού και ευρωπαϊκού εποπτικού και κανονιστικού πλαισίου. Το εν λόγω πλαίσιο αποτελείται από σχετικούς κανονισμούς, νόμους και αποφάσεις των εθνικών αρμόδιων αρχών και της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και  από τις κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσεις των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.

Κάποια από τα σημαντικότερα νομοθετικά κείμενα που αφορούν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας είναι, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:

  • Νόμος 4557/2018 (ΦΕΚ 139 Α) - Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  • Νόμος 4734/2020 (ΦΕΚ 196 Α), που τροποποίησε τον Ν. 4557/2018 περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2018/843/ΕΕ), όπως ισχύει,
  • Νόμος 4816/2021 (ΦΕΚ Α΄ 118/9.7.2018), με τα άρθρα 3 έως 11 του οποίου τροποποιείται ο Ν.4557/2018 και ενσωματώνεται στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 (6η Οδηγία) για την καταπολέμηση του ΞΧ/ΧΤ μέσω του ποινικού δικαίου,
  • Απόφαση ΕΤΠΘ 281/17.3.2009, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αποφάσεις 290/12/11.11.2009 και 300/30/28.07.2010 και ισχύει,
  • Απόφαση ΕΤΠΘ 285/6/9.7.2009 - Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών, όπως τροποποιήθηκε από την ΠΔΤΕ 2652/29.2.2012 και ισχύει.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top