Εφαρμογή Κανονιστικού Πλαισίου

Το κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος που διέπει την Εθνική Τράπεζα, ισχύει και εφαρμόζεται από κοινού σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου. Σε περίπτωση που το κανονιστικό πλαίσιο τρίτης χώρας όπου ο Όμιλος έχει παρουσία -θυγατρική εταιρεία ή Κατάστημα εξωτερικού- είναι λιγότερο αυστηρό σε σχέση με το ελληνικό, τότε εφαρμόζεται το τελευταίο, στο βαθμό που το επιτρέπει η νομοθεσία της τρίτης χώρας.

Η μονάδα Financial Crime Compliance εποπτεύει τις εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ακολουθώντας αυστηρούς κανόνες, ώστε να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο ως προς τα θέματα πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος / Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας, εφαρμόζοντας ανάλογες πολιτικές και διαδικασίες με αυτές της Τράπεζας.

Στην Εθνική Τράπεζα, η λειτουργία μας διέπεται από ένα πλέγμα αρχών, κανόνων, πολιτικών και κωδίκων συμπεριφοράς, τα οποία παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη ενότητα, Αρχές και Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top