Στην Εθνική Τράπεζα, αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες των καταναλωτών και τις προκλήσεις από τις συνθήκες της αγοράς και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκρινόμαστε σε αυτές. Έτσι, σχεδιάστηκε για εσάς το Πρόγραμμα Ανταμοιβής Συνεπών Δανειοληπτών, το οποίο αποσκοπούσε στη μείωση των τρεχόντων επιτοκίων στεγαστικών δανείων και καταναλωτικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου με προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου, καθώς και στην προστασία σας από πιθανές μελλοντικές αυξήσεις στα επιτόκια αναφοράς.

Πλησιάζοντας στη συμπλήρωση των πρώτων 12 μηνών επιτυχούς εφαρμογής του Προγράμματος, η Τράπεζα, συνεχίζοντας να στηρίζει τους συνεπείς δανειολήπτες, προσφέρει στα ενταγμένα στο Πρόγραμμα δάνεια που θα παραμείνουν ενήμερα, παράταση του Προγράμματος για άλλους 12 μήνες και διατήρηση του μειωμένου επιτοκίου.

Μέσα από το Πρόγραμμα:

  • προστατεύεστε από μελλοντικές αυξήσεις στα επιτόκια αναφοράς,
  • απολαμβάνετε μειωμένη σταθερή δόση για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.
 

Με 2 λόγια:

  • Επιτόκιο αναφοράς που ίσχυε κατά την 31/03/2023 μειωμένο κατά 0,20% 
  • Σταθερή δόση και προστασία από μελλοντικές αυξήσεις για 12 μήνες
  • Αυτόματη παράταση του Προγράμματος για άλλους 12 μήνες για δάνεια που παραμένουν ενήμερα

Βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν & πώς

Στο Πρόγραμμα έχουν ενταχθεί οι κάτοχοι ενήμερων στεγαστικών δανείων και καταναλωτικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου με προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων και ρυθμισμένων δανείων (ανεξαρτήτως εάν αυτά έχουν ήδη ενταχθεί ή θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Επιδότησης Επιτοκίου Ευάλωτων Νοικοκυριών) που εκταμίευσαν το δάνειό τους έως 31/12/2022 και έχουν επιτόκιο βάσης Euribor 1 μηνός, Euribor 3 μηνών, ΕΚΤ, SARON 1 μηνός και Επιτόκιο Βάσης Καταναλωτικής Πίστης (ΕΒΚΠ). Οι ως άνω πελάτες / κάτοχοι στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, θα λάβουν αυτόματα παράταση του Προγράμματος εφόσον παραμείνουν ενήμεροι, χωρίς να απαιτείται καμία από μέρους τους ενέργεια.

Βασικές προϋποθέσεις

Για τη διατήρηση του Προγράμματος και την παράτασή του για άλλους 12 μήνες, το δάνειο πρέπει να παραμείνει ενήμερο.

Επιτόκιο & δόση

Το Πρόγραμμα Ανταμοιβής προβλέπει, για διάστημα 12 μηνών:

(1) εφαρμογή του επιτοκίου αναφοράς που ίσχυε κατά την 31/03/2023 μειωμένο κατά 0,20% για δάνεια σε Ευρώ.

(2) απορρόφηση των μελλοντικών αυξήσεων των επιτοκίων αναφοράς που τυχόν θα προκύψουν μέσα στο διάστημα εφαρμογής του Προγράμματος.

Αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα επιτόκια αναφοράς και οι τιμές που ισχύουν στο πλαίσιο του Προγράμματος:

Επιτόκιο αναφοράς  Επιτόκιο 31.03.2023  Επιτόκιο Προγράμματος
 Δάνεια σε Ευρώ
 Euribor 1 μηνός  2,915%  2,715%
 Euribor 3 μηνών  3,038%  2,838%
 Επιτόκιο ΕΚΤ  3,50%  3,30%
 

Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο (CHF), το ανώτατο όριο του κυμαινόμενου επιτοκίου αναφοράς (SARON 1 μηνός), ορίζεται σε 1,20% καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

Στα ανωτέρω επιτόκια αναφοράς προστίθεται το σταθερό περιθώριο επιτοκίου που προβλέπεται στη σύμβαση που έχουν υπογράψει οι πελάτες που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα, καθώς και η προβλεπόμενη εισφορά του Ν. 128/75.

Το Πρόγραμμα αναλυτικά

Στην Εθνική Τράπεζα, μέσα από το Πρόγραμμα Ανταμοιβής για Συνεπείς Δανειολήπτες, στόχος μας είναι να συμβάλουμε στον ομαλό οικονομικό προγραμματισμό των νοικοκυριών και να ανακουφίσουμε τους πελάτες μας από πρόσθετες πιέσεις και πιθανές αυξήσεις επιτοκίων. Στηρίζουμε έμπρακτα τους πελάτες μας, με συνέπεια και υπευθυνότητα, ενώ το κόστος του Προγράμματος Ανταμοιβής αναλαμβάνεται αποκλειστικά από την Εθνική Τράπεζα.

Στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής έχουν ενταχθεί ενήμερα στεγαστικά δάνεια και καταναλωτικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου με προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων και ρυθμισμένων δανείων, ανεξαρτήτως νομίσματος, που έχουν ως επιτόκιο βάσης το Euribor 1 μηνός, Euribor 3 μηνών, ΕΚΤ, SARON 1 μηνός και Επιτόκιο Βάσης Καταναλωτικής Πίστης (ΕΒΚΠ), ενώ δεν εντάσσονται στεγαστικά δάνεια που εκτοκίζονται με διαφορετικό επιτόκιο αναφοράς (ενδεικτικά διοικητικά καθοριζόμενο επιτόκιο Στεγαστικής Πίστης, εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου). Σε περίπτωση που στο δάνειο υφίσταται εν ισχύ ανώτατη τιμή (cap) επιτοκίου, η ανώτατη τιμή (cap) επιτοκίου του Προγράμματος εφαρμόζεται μόνον εφόσον το επιτόκιο του Προγράμματος είναι ευνοϊκότερο από το ισχύον.

Το Πρόγραμμα είχε αρχική διάρκεια 12 μηνών, αλλά έχει δοθεί αυτόματα παράταση για άλλους 12 μήνες στα δάνεια που θα παραμείνουν ενήμερα.

Μέσω του Προγράμματος, οι κάτοχοι δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου θα μπορούν για όλο το διάστημα εφαρμογής του να απολαμβάνουν τα προνόμια του σταθερού επιτοκίου. Η ενημέρωση για το επιτόκιο του δανείου και τη δόση πραγματοποιείται μέσω των αντιγράφων λογαριασμών. 

Εφόσον κατά τη διάρκεια του Προγράμματος τα επιτόκια αναφοράς μειωθούν σε επίπεδα χαμηλότερα των επιτοκίων του Προγράμματος, τότε θα εφαρμόζονται τα χαμηλότερα επιτόκια, προς όφελος των πελατών. 
Το δάνειο θα πρέπει να παραμείνει ενήμερο καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος, προκειμένου να διατηρηθεί η προνομιακή τιμολόγηση και η σταθερή δόση.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος μπορείτε να αναζητήσετε και στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Μαζέψτε ακόμη περισσότερες πληροφορίες μέσα από χρήσιμα άρθρα.

Η εθνική μας ομάδα εξυπηρέτησης είναι εδώ

Για ό,τι θέλετε να μάθετε, να ρωτήσετε και να αποκτήσετε, η εξειδικευμένη μας ομάδα είναι δίπλα σας, για να σας εξυπηρετήσει είτε από κοντά είτε τηλεφωνικά.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top