Το επενδυτικό βασιζόμενο σε ασφάλιση προϊόν «Full [Ομολογιακό 10]» αποτελεί επιλογή για εσάς που επιθυμείτε να συνδυάσετε την ασφαλιστική κάλυψη με επενδύσεις. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το μέλλον σας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα ελκυστικές αποδόσεις και ευελιξία στις επιλογές σας. Επενδύστε στο σήμερα, σκεφτείτε το αύριο.

Με το «Full [Ομολογιακό 10]» μπορείτε να:

  • Καθορίσετε το ύψος του ασφαλίστρου επένδυσης:

Ελεύθερη επιλογή με ελάχιστο ποσό €5.000.

  • Επιβραβευτείτε:  

Με επιπλέον 1,5% επί της αξίας του λογαριασμού επένδυσης, σε όλα τα συμβόλαια που είναι σε ισχύ κατά τη λήξη του προγράμματος. 

  • Εμπιστευτείτε τη διαχείριση της επένδυσης:

NBG Asset Management Luxembourg S.A.

  • Επιλέξετε τον τρόπο καταβολής του ποσού στη λήξη:  

Είτε ως εφάπαξ ποσό είτε ως εναλλακτικές μηνιαίες συντάξεις, με ελεύθερη επιλογή σύνταξης ή ισόβιες συντάξεις με διάφορες επιλογές.

Με 2 λόγια:

  • Έμπειροι διαχειριστές
  • Επιβράβευση λήξης
  • Ευελιξία επιλογών
  • 10 έτη διάρκεια

Το πρόγραμμα αναλυτικά

Ένα σύγχρονο επενδυτικό-ασφαλιστικό προϊόν εφάπαξ καταβολής 10ετούς διάρκειας, τύπου unit linked, που δημιουργήθηκε από την Εθνική Ασφαλιστική, διατίθεται από την Τράπεζα και συνδέεται με το ομολογιακού τύπου Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο FIXED RATE SAVINGS BOND U/L 3, που δημιούργησε και διαχειρίζεται η NBG Asset Management Luxembourg S.A.

Αξιολογήστε την επένδυση στο «Full [Ομολογιακό 10]», στοχεύοντας στην επίτευξη μιας συνολικής εκτιμώμενης (μη εγγυημένης) απόδοσης από 19% - 24%* στη λήξη της 10ετίας.

Επωφεληθείτε επιπλέον από την Επιβράβευση λήξης, η οποία αποτελεί συμπληρωματική παροχή που προσφέρεται στη λήξη του προγράμματος πέραν της αξίας του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλίστρου (Λ.Ε.Α.), και είναι ίση με το 1,50% επί της αξίας του Λ.Ε.Α.

Επιλέξτε τον τρόπο καταβολής ασφαλίσματος στη λήξη.

Προστατεύστε τους δικούς σας με την ασφαλιστική κάλυψη ζωής .

Καλύψτε μελλοντικές ανάγκες σας, όπως τη σύνταξή σας ή τις σπουδές των παιδιών σας.

* Υπό τις προϋποθέσεις ότι: (i) δεν θα υπάρξει πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων και λοιπών αξιογράφων του χαρτοφυλακίου και (ii) δεν θα υπάρξει απότομη αποκλιμάκωση της απόδοσης των ομολόγων κατά την περίοδο διάθεσης.

Προβλέψεις σχετικά με μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων.

Η NBG Asset Management Luxembourg κατά την περίοδο συγκέντρωσης ενεργητικού διατηρεί το δικαίωμα προσαρμογής του εύρους της εκτίμησης της απόδοσης ανοδικά ή καθοδικά ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις ομολογιακές αγορές.

Έχετε επιλογές στο ποσό που θα πληρώνετε.

Συγκεκριμένα το «Full [Ομολογιακό 10]» είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα βασιζόμενο σε ασφάλιση, τύπου Unit Linked, εφάπαξ καταβολής ασφαλίστρου. Έτσι, επιλέγετε ελεύθερα το ύψος ασφαλίστρου επένδυσης, με ελάχιστο επιτρεπτό τα €5.000.

Οι πληροφορίες που χρειάζεστε.

Στα παρακάτω έγγραφα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε:

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για το προϊόν (KID)– «Full [Ομολογιακό 10]»

Έντυπο Γενικών Πληροφοριών Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης – «Full [Ομολογιακό 10]»

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Η συμμετοχή στα προγράμματα συνεπάγεται έκθεση σε επενδυτικούς κινδύνους και πραγματοποιείται εφόσον αξιολογηθεί ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για τον πελάτη. Η Εταιρία δεν παρέχει οιασδήποτε μορφής εγγύηση για την απόδοση ή διατήρηση των επενδυόμενων στο ανωτέρω Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ποσών. Τον επενδυτικό κίνδυνο φέρει αποκλειστικά ο Συμβαλλόμενος.

Το εν λόγω προϊόν ενέχει επενδυτικούς κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν σε μερική ή ολική απώλεια κεφαλαίου του πελάτη τόσο σε περίπτωση διακράτησης μέχρι τη λήξη, όσο και σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης.

Θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζετε ότι το προϊόν αυτό δεν είναι καταχωρημένο σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία των ΗΠΑ (U.S. Securities Act 1933) και δεν διατίθεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που χαρακτηρίζονται ως U.S. Persons.

Έχετε απορίες;

Έχετε ελεύθερη επιλογή για το ασφάλιστρο επένδυσης με το ελάχιστο επιτρεπτό ποσό να είναι €5.000.
Μπορείτε να προσφέρετε το «Full [Ομολογιακό 10]» σε κάποιον που θέλετε να υποστηρίξετε οικονομικά όπως το παιδί σας, ορίζοντάς το ως ασφαλιζόμενο από την ηλικία των 8 ετών και δικαιούχο των παροχών, ενώ εσείς αναλαμβάνετε την πληρωμή ως συμβαλλόμενος.
Μπορείτε να το εξαγοράσετε, μερικά ή ολικά, αφού περάσουν 3 μήνες από την ημερομηνία ισχύος του συμβολαίου, σύμφωνα πάντα με τους όρους του προγράμματος.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση,  προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση  και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση, την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής. Οι πλήρεις προ-συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., όπου τα κατάλληλα πιστοποιημένα στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση στελέχη μας θα σας ενημερώσουν με υπευθυνότητα και συνέπεια για τα χαρακτηριστικά, τις καλύψεις, τους αναλυτικούς όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος. 

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από την Εθνική Ασφαλιστική και διανέμεται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Αιόλου 86, 10559, Αθήνα, Γ.Ε.ΜΗ. 23790100, Α.Μ.Ε.Ε.Α.: 311481. H διάθεση των ασφαλιστικών προγραμμάτων διενεργείται μόνο από Στελέχη της Τράπεζας που είναι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Η Τράπεζα είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό 1028 ως ασφαλιστικός πράκτορας. Τα στοιχεία του Ειδικού Μητρώου δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.)» Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, μέσω της οποίας εξακριβώνεται η εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο. Ιστότοπος Ε.ΣΗ.Π.: http://insuranceregistry.uhc.gr/.

 

Περισσότερες digital δυνατότητες για εσάς

Κατεβάστε τώρα το Mobile app

Διαχειριστείτε με ασφάλεια τους λογαριασμούς και τις κάρτες σας, μέσα από μία εφαρμογή. Αποκτήστε καλύτερο έλεγχο των οικονομικών σας, ενημέρωση μέσω έξυπνων ειδοποιήσεων και πολλές online δυνατότητες, όπως απόκτηση λογαριασμών, καρτών, ασφαλιστικών προϊόντων ή δανείου Εξπρές.
Κατεβάστε τώρα το Mobile app

Η εθνική μας ομάδα εξυπηρέτησης είναι εδώ

Για ό,τι θέλετε να μάθετε, να ρωτήσετε και να αποκτήσετε, η εξειδικευμένη μας ομάδα είναι δίπλα σας, για να σας εξυπηρετήσει είτε από κοντά είτε τηλεφωνικά.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top