Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΕΤΕ αποτελείται από επίλεκτα μέλη που συγκαταλέγονται μεταξύ επιφανών προσωπικοτήτων της διεθνούς οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, με δυνατότητα επανεκλογής σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία και το Καταστατικό της Τράπεζας.

Την 17.07.2018 το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε  και αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος (μη εκτελεστικός) του Δ.Σ. της ΕΤΕ ορίστηκε ο κ. Κώστας Μιχαηλίδης, o κ. Παύλος Μυλωνάς, ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Δημήτριος Δημόπουλος και Γραμματέας Δ.Σ. και Επιτροπών Δ.Σ. ορίστηκε ο κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου.

7 από τα 9 μέλη του Δ.Σ. είναι μη εκτελεστικά.

Πρόσθετα σημειώνεται ότι:

Την 17.07.2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον κ. Παύλο Μυλωνά στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας.

Όπως γνωστοποιήθηκε από την Τράπεζα βάσει της α23.5.2018 επιστολής του ΤΧΣ καθήκοντα Εκπροσώπου του ΤΧΣ στο Πλαίσιο του νόμου 3864/2010 ασκούνται από τον κ. Χριστόφορο Κουφαλιά.

Την 23.04.2018, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Andrew McIntyre εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις 28.02.2018, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώθηκε η παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κ. Πέτρου Σαμπατακάκη.

Στις 31.01.2018, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώθηκε η αποχώρηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κ. Mike Aynsley.

Στις 27.12.2017 το εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κος Παναγιώτης (Τάκης) - Αριστείδης Θωμόπουλος υπέβαλλε την παραίτησή του. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεώς του την ίδια μέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε  σε σώμα και εξέλεξε τον κ. Κώστα Μιχαηλίδη ως νέο μη εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την 01.11.2017 το Διοικητικό  Συμβούλιο, εξέλεξε τον κ. Κώστα Μιχαηλίδη ως νέο μη εκτελεστικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την 19.6.2017 το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, κος Σπύρος Λορεντζιάδης, γνωστοποίησε στο Διοικητικό Συμβούλιο την παραίτησή του, με ημερομηνία ισχύος την 30η Ιουνίου 2017.

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και σε συνέχεια της από 30.3.2017 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η κα Παναγιώτα Ιπλιξιάν ορίσθηκε ως νέα εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Δ.Σ. της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3864/2010 όπως ισχύει και τη Σύμβαση Πλαίσιο μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ, στη θέση του κ. Παναγιώτη Λευθέρη, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του.

Την 27.12.2016, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η κα Eva Cederbalk εξελέγη ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος  μη εκτελεστικού μέλους κ. Ευθύμιου Κατσίκα.

Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 2.11.2016, υπέβαλαν την παραίτησή τους, η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΤΕ κα Λούκα Κατσέλη καθώς και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κ.κ Δημήτριος Αφεντούλης και Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατά τη συνεδρίαση του που έλαβε χώρα στις 2.11.2016, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, το Δ.Σ. εξέλεξε μη εκτελεστικά μέλη τον κ. Παναγιώτη-Αριστείδη Θωμόπουλο, τον κ. Claude Piret καθώς και τον κ. Σπύρο Λορεντζιάδη.

Την 22.7.2016 εξοφλήθηκαν ολοσχερώς και διαγράφηκαν οι τίτλοι εκδόσεως Εθνικής Τράπεζας που είχαν εκδοθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3723/2008. Ως εκ τούτου, μετά και την οριστική λήξη των εγγυήσεων αυτών, η Εθνική Τράπεζα έπαψε να υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 3723/2008 και παράλληλα έπαυσε η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 29.6.2016 και σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Kurt Geiger από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την κα Marianne Økland, σε πλήρωση κενής θέσης ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 26.5.2016, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, εξέλεξε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κκ. Kurt Geiger και Mike Aynsley, σε πλήρωση των κενών θέσεων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Τράπεζας και το υφιστάμενο πλαίσιο αρχών εταιρικής διακυβέρνησης.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26.1.2016 ο κ. Α. Μπούμης υπέβαλε την παραίτησή του.

Το 2017 το Δ.Σ. συνεδρίασε 23 φορές.

Το 2017 οι Επιτροπές του Δ.Σ. συνεδρίασαν συνολικά 51 φορές.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα:

Πρόεδρος του Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικός)

Κώστας   Μιχαηλίδης

Έναρξη Πρώτης Θητείας:27/12/2017
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:Κυπριακή
Έτος γέννησης:1949
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

​Ο κ. Κώστας Μιχαηλίδης διαθέτει εξαιρετική εμπειρία άνω των 30 ετών στη διεθνή τραπεζική, έχοντας διατελέσει σε σημαντικές διοικητικές θέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Κατά την περίοδο 2013-2015 υπηρέτησε ως Global Head of Strategic Change στην UBS A.G., ενώ από το 2005 έως το 2013 διετέλεσε Regional Chief Operating Officer στην Credit Suisse A.G. Προηγουμένως, είχε διατελέσει Chief Operating Officer and Managing Director και Head of European Finance, Administration and Operations, Managing Director στην Credit Suisse First Boston (2000-2005), Chief Operating Officer and Managing Director στην Donaldson, Lufkin & Jenrette U.K. (1999-2000) και Chief Financial Officer (1988-1994) και Chief Administrative Officer (1994-1999) στη Merrill Lynch U.K. Έχει επίσης διατελέσει Treasurer στη Salomon Brothers U.K. (1986-1988) και έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις στην ExxonMobil, μεταξύ των οποίων ως Treasurer και ως Financial Analyst.

Ο κ. Μιχαηλίδης είναι κάτοχος MBA Finance από το Columbia Business School, Doctorate σε Economics and International Affairs από το University of Denver, και BA σε Economics and Political Science από το Ripon College.

Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) 

Παύλος   Μυλωνάς

Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Έναρξη Πρώτης Θητείας:26/6/2014
Λήξη Θητείας:2018
Εθνικότητα:Ελληνική
Έτος γέννησης:1958
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

Ο Παύλος Μυλωνάς εξελέγει Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας τον Ιούνιο του 2014.

Διετέλεσε  Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2013 – Ιούνιος 2015. Είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας από το 2012 καθώς και μέλος της επιτροπής ALCO από το 2000.

Είναι, επίσης, μη εκτελεστικός Πρόεδρος των Δ.Σ. της Εθνικής Asset Management, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Ασφαλιστικής και Α 'Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Ltd. Συντονίζει την Επενδυτική Επιτροπή της Τράπεζας και είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Tον Ιούλιο του 2012 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής & Δραστηριοτήτων Εξωτερικού. Από τον Δεκέμβριο του 2010 έως τον Ιούλιο του 2012 ήταν Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Διακυβέρνησης. Από τον Απρίλιο του 2004 έως το Δεκέμβριο του 2010 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής & Οικονομικής Ανάλυσης στην Εθνική Τράπεζα, στην οποία εντάχθηκε το 2000.

Από το 1995 έως το 2000, εργάστηκε ως Οικονομολόγος στο Οικονομικό Τμήμα του ΟΟΣΑ. Υπηρέτησε, επίσης, ως αντιπρόσωπος του ΟΟΣΑ στη Γραμματεία του G-10 τη διετία 1999-2000. Κατά την περίοδο 1987-1995, εργάστηκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Από το 1985 έως το 1987, ήταν Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Βοστόνης. 

Ο Π. Μυλωνάς είναι κάτοχος πτυχίου στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-Οικονομικά (Magna cum Laude and  Phi Beta Kappa) από το Πανεπιστήμιο Brown, καθώς και μεταπτυχιακού και διδακτορικού στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Princeton.

 

Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. 

Δημήτριος   Δημόπουλος

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Έναρξη Πρώτης Θητείας:26/6/2014
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:Ελληνική
Έτος γέννησης:1947
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

​Ο Δημήτριος Γ. Δημόπουλος εξελέγη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας (ETE) τον Ιούνιο του 2014, αρμόδιος για τους τομείς της Εταιρικής, Λιανικής & Επενδυτικής Τραπεζικής, καθώς και Στρατηγικού Marketing & Επικοινωνίας του Ομίλου.

Είναι επίσης Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και εκπρόσωπος της ΕΤΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΑ.

Ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής στην ΕΤΕ το Φεβρουάριο του 2008 και από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2016 διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Προσλήφθηκε στην ΕΤΕ το 1975 όπου έχει διατελέσει Διευθυντής της Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων και έχει εμπειρία σε θέματα χρηματοδοτήσεων επιχειρηματικών μονάδων και μεγάλων επενδύσεων σε έργα υποδομής, στον ενεργειακό τομέα και στον τομέα τουρισμού.

Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από το Πανεπιστήμιο East Anglia  της Μ. Βρετανίας.

 

 

Παναγιώτης   Δασμάνογλου

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπης

Έναρξη Πρώτης Θητείας:26/7/2018
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:Ελληνική
Έτος γέννησης:1963
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

Ο Παναγιώτης Δασμάνογλου  γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα και είναι στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας από το έτος 1990. Τον Ιούλιο του 2018 εξελέγη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι επίσης Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Τον Δεκέμβριο του 2016 ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου. Τον Ιούνιο του 2015 ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2013 άσκησε καθήκοντα  Βοηθού Γενικού Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου. Παράλληλα, τον Ιανουάριο του 2014 εξελέγη Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας και των Επιτροπών του.

Από τον Ιούλιο του 2009 διετέλεσε Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εθνικής Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου, υπεύθυνος για τη συμμόρφωση του Ομίλου με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Από τις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε διαχρονικά ως δικηγόρος στη Νομική Υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας, χειρίστηκε σημαντικές υποθέσεις ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής τραπεζικής νομοθεσίας στις λειτουργίες της Τράπεζας, εγχώριων και διεθνών πιστοδοτήσεων, mergers and acquisitions, αποκτώντας αξιόλογη εμπειρία σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών.

Συμμετέχει ενεργά επί σειρά ετών στις εργασίες της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα στις Επιτροπές διεθνών τραπεζικών θεμάτων, κανονιστικής συμμόρφωσης, θεμάτων καταναλωτή, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραγώγων και repos, ενώ συμμετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μεσολαβητή Τραπεζικών & Επενδυτικών Υπηρεσιών καθώς και σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου της ΕΤΕ και συγκεκριμένα της NBG Securities, της Εθνικής Factors και της Εθνικής Asset Management.

Είναι κάτοχος πτυχίου από τη Νομική Σχολή Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Lic.spec.) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Βρυξελλών καθώς και με σπουδές στο banking management από το INSEAD Graduate Business School. Επίσης έχει λάβει διεθνείς πιστοποιήσεις σε θέματα διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου και Compliance in banking.

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Claude   Piret

Έναρξη Πρώτης Θητείας:2/11/2016
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:Βελγική
Έτος γέννησης:1951
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

​Ο κ. Claude Piret είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από το Νοέμβριο του 2016. Κατέχει εκτεταμένη εμπειρία στo διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, έχοντας μία καριέρα άνω των 35 ετών σε διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς. Έχει διατελέσει σε υψηλόβαθμες θέσεις επί σειρά ετών στον Όμιλο η Dexia Group, και διαθέτει εκτενή εμπειρία μεταξύ άλλων σε θέματα ελεγκτικής και στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων και της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Κατέχει δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο "Catholique De Louvain (Belgium)" και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση – Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο "libre de Bruxelles (ULB) -Solvay Institute"

Χάρης   Μάκκας

Έναρξη Πρώτης Θητείας:11/6/2012
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:Ελληνική
Έτος γέννησης:1952
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

Στην μακρά σταδιοδρομία του στον τραπεζικό τομέα απο το 1978, ο κ. Χάρης Μάκκας κατείχε πολλές υψηλόβαθμες θέσεις.

Στην Ν. Υόρκη, όπου ξεκίνησε την καριέρα του, είχε διοικητικές θέσεις στην Citibank και  Citicorp  για 15 χρόνια στους τομείς του Treasury Management, Investment Banking, και Risk Management.

Μετέπειτα επέστρεψε στην Ελλάδα όπου, μετά απο ένα χρόνο στην Εθνική Τράπεζα ως Global Treasurer, ανέλαβε ως Διευθύνων Σύμβουλος της Bank of America στην Αθήνα για 7 χρόνια. Ακολούθως  διήυθυνε την κοινοπραξία της ING  με την Τράπεζα Πειραιώς στο Asset Management για άλλα 7 χρόνια, και μετέπειτα εργάσθηκε ως Senior Partner σε private equity fund στην Γενεύη για δύο έτη. Εχει επίσης διατελέσει μέλος διοικητικών συμβουλίων διαφόρων εταιριών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Γεννήθηκε στο Κερασοχώρι Ευρυτανίας, σπούδασε με υποτροφίες στο Κολλέγιο Αθηνών (1971), στο Brandeis University στην Βοστώνη (ΒΑ, 1975), και στο Columbia University στην Νέα Υόρκη ( ΜΑ, 1977 και Μ.Phil, 1978), και έχει διδάξει σε διάφορα πανεπιστήμια στις ΗΠΑ.

Andrew   McIntyre

Έναρξη Πρώτης Θητείας:23/4/2018
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:1956
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

Ο κ. Andrew McIntyre διαθέτει σημαντική διεθνή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, έχοντας εργαστεί σε διάφορους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Ο κ. McIntyre διατελεί μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Lloyds Bank Corporate Markets plc από το 2017. Διατελεί επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Hermes Property Unit Trust από το 2017, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Cavamont Holdings Limited από το 2016, μη εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος των Επιτροπών Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της C.Hoare &Co από το 2015 και ως Επίτροπος Παρακολούθησης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Centre for Economic Policy research από το 2014. Ο κ. McIntyre είχε επίσης διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Southern Housing Group από το 2004 έως το 2013 και υπήρξε εταίρος της Ernst & Young, όπου εργάστηκε κατά το διάστημα 1988-2016 φθάνοντας μέχρι τη θέση Ανώτατου Εταίρου στο UK Financial Services Assurance practice έχοντας συνεργαστεί με διάφορες επιχειρηματικές ομάδες και πελάτες.

Είναι κάτοχος Bachelor of Arts και Master of Arts από το University of Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και ορκωτός ελεγκτής πιστοποιημένος από το Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).

Eva   Cederbalk

Έναρξη Πρώτης Θητείας:27/12/2016
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:Σουηδική
Έτος γέννησης:1952
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

Η κα Eva Cederbalk είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από τον Δεκέμβριο του 2016. Η κα Cederbalk διαθέτει κατάρτιση στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η κα Cederbalk έχει διατελέσει Διευθύνουσα Σύμβουλος της SBAB Bank, Σουηδικής τράπεζας παροχής υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής από το 2004 έως το 2011.

 Προγενέστερα είχε διατελέσει Διευθύνουσα Σύμβουλος της Netgiro International από το 2002 έως το 2003, εκτελεστική Αντιπρόεδρος, υπεύθυνη για το e-business στην If Skadeförsäkring (Σκανδιναβική Ασφαλιστική Εταιρεία), καθώς και Διευθύνουσα Σύμβουλος της DAIL Försäkring (Ασφαλιστικής Εταιρείας). Η κα Cederbalk είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ikano Group S.A. από το Μάιο του 2012, της Bilia AB από το 2016 και της Svolder AB από το 2015. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Klarna AB από το 2009 έως το 2016 και του S:t Eriks Ögonsjukhus AB από το 2001 έως το 2006.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος της AB Sveriges Sakerstallda Obligationer (publ) (The Swedish Covered Bond Corp.) έως το Δεκέμβριο του 2011. Η κα Cederbalk είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Οικονομικές Επιστήμες από το Stockholm School of Economics.

John   McCormick

Έναρξη Πρώτης Θητείας:26/7/2018
Λήξη Θητείας:2021
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

Μη εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Ιωάννης   Ζωγραφάκης

Έναρξη Πρώτης Θητείας:26/7/2018
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:1963
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ( Ν. 3864/2010) 

Περικλής   Δρούγκας

Έναρξη Πρώτης Θητείας:26/7/2018
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

Γραμματέας Δ.Σ.

Παναγιώτης   Δασμάνογλου

Έναρξη Πρώτης Θητείας:28/1/2014
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:Ελληνική
Έτος γέννησης:1963
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

Ο Παναγιώτης Δασμάνογλου  γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα και είναι στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας από το έτος 1990. Τον Ιούλιο του 2018 εξελέγη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι επίσης Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Τον Δεκέμβριο του 2016 ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου. Τον Ιούνιο του 2015 ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2013 άσκησε καθήκοντα  Βοηθού Γενικού Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου. Παράλληλα, τον Ιανουάριο του 2014 εξελέγη Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας και των Επιτροπών του.

Από τον Ιούλιο του 2009 διετέλεσε Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εθνικής Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου, υπεύθυνος για τη συμμόρφωση του Ομίλου με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Από τις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε διαχρονικά ως δικηγόρος στη Νομική Υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας, χειρίστηκε σημαντικές υποθέσεις ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής τραπεζικής νομοθεσίας στις λειτουργίες της Τράπεζας, εγχώριων και διεθνών πιστοδοτήσεων, mergers and acquisitions, αποκτώντας αξιόλογη εμπειρία σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών.

Συμμετέχει ενεργά επί σειρά ετών στις εργασίες της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα στις Επιτροπές διεθνών τραπεζικών θεμάτων, κανονιστικής συμμόρφωσης, θεμάτων καταναλωτή, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραγώγων και repos, ενώ συμμετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μεσολαβητή Τραπεζικών & Επενδυτικών Υπηρεσιών καθώς και σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου της ΕΤΕ και συγκεκριμένα της NBG Securities, της Εθνικής Factors και της Εθνικής Asset Management.

Είναι κάτοχος πτυχίου από τη Νομική Σχολή Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Lic.spec.) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Βρυξελλών καθώς και με σπουδές στο banking management από το INSEAD Graduate Business School. Επίσης έχει λάβει διεθνείς πιστοποιήσεις σε θέματα διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου και Compliance in banking.