Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΕΤΕ αποτελείται από επίλεκτα μέλη που συγκαταλέγονται μεταξύ επιφανών προσωπικοτήτων της διεθνούς οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, με δυνατότητα επανεκλογής σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία και το Καταστατικό της Τράπεζας.

Την 9.11.2016 το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος (μη εκτελεστικός) του Δ.Σ. της ΕΤΕ ορίστηκε ο κ. Παναγιώτης-Αριστείδης Θωμόπουλος,  Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης και Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι ορίστηκαν οι κκ. Δημήτριος Δημόπουλος και Παύλος Μυλωνάς. Γραμματέας Δ.Σ. και Επιτροπών Δ.Σ. ορίστηκε ο κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου.

10 από τα 13 μέλη του Δ.Σ. είναι μη εκτελεστικά.

Η σύνθεση του Δ.Σ. σε συνέχεια της από 9.11.2016 ανασυγκρότησής του σε σώμα παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω.

Πρόσθετα σημειώνεται ότι:

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και σε συνέχεια της από 30.3.2017 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η κα Παναγιώτα Ιπλιξιάν ορίσθηκε ως νέα εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Δ.Σ. της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3864/2010 όπως ισχύει και τη Σύμβαση Πλαίσιο μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ, στη θέση του κ. Παναγιώτη Λευθέρη, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του.

Την 27.12.2016, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η κα Eva Cederbalk εξελέγη ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος  μη εκτελεστικού μέλους κ. Ευθύμιου Κατσίκα.

Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 2.11.2016, υπέβαλαν την παραίτησή τους, η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΤΕ κα Λούκα Κατσέλη καθώς και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κ.κ Δημήτριος Αφεντούλης και Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατά τη συνεδρίαση του που έλαβε χώρα στις 2.11.2016, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, το Δ.Σ. εξέλεξε μη εκτελεστικά μέλη τον κ. Παναγιώτη-Αριστείδη Θωμόπουλο, τον κ. Claude Piret καθώς και τον κ. Σπύρο Λορεντζιάδη.

Την 22.7.2016 εξοφλήθηκαν ολοσχερώς και διαγράφηκαν οι τίτλοι εκδόσεως Εθνικής Τράπεζας που είχαν εκδοθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3723/2008. Ως εκ τούτου, μετά και την οριστική λήξη των εγγυήσεων αυτών, η Εθνική Τράπεζα έπαψε να υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 3723/2008 και παράλληλα έπαυσε η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 29.6.2016 και σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Kurt Geiger από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την κα Marianne Økland, σε πλήρωση κενής θέσης ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 26.5.2016, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, εξέλεξε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κκ. Kurt Geiger και Mike Aynsley, σε πλήρωση των κενών θέσεων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Τράπεζας και το υφιστάμενο πλαίσιο αρχών εταιρικής διακυβέρνησης.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26.1.2016 ο κ. Α. Μπούμης υπέβαλε την παραίτησή του.

Το 2015 το Δ.Σ. συνεδρίασε 27 φορές.

Το 2015 οι Επιτροπές του Δ.Σ. συνεδρίασαν συνολικά 44 φορές.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα:


 

Πρόεδρος του Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικός)

Παναγιώτης (Τάκης) - Αριστείδης   Θωμόπουλος

Έναρξη Πρώτης Θητείας:9/11/2016
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:Ελληνική
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

​Ο κ. Παναγιώτης Αριστείδης Θωμόπουλος έχει σημαντική εμπειρία 40 ετών στον χρηματοπιστωτικό τομέα και βαθιά γνώση του ευρωπαϊκού τραπεζικού ρυθμιστικού πλαισίου, αφού διετέλεσε, εκτός των άλλων, επί σειρά ετών, Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Πρόεδρος της Eurobank, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας καθώς και Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Διευθύνων Σύμβουλος

Λεωνίδας   Φραγκιαδάκης

Έναρξη Πρώτης Θητείας:23/3/2015
Λήξη Θητείας:2018
Εθνικότητα:Ελληνική
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:Όχι
CV

Ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων & Χρηματαγοράς της Εθνικής Τράπεζας τον Ιανουάριο του 2009.

 

Είναι μέλος ΔΣ στην Εθνική Χρηματιστηριακή και Πρόεδρος του Hellenic Chapter του Forex Club/ACI.

 

Κατά την περίοδο 2003-2009 κατείχε τη θέση του Group Treasurer του Ομίλου, ενώ από το 1996 ως το 2003 εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα, έχοντας την ευθύνη του Τομέα Παραγώγων Προϊόντων.

 

Έχει εργαστεί στην Credit Suisse First Boston στη Νέα Υόρκη ως Proprietary Trader σε ευρύ φάσμα παραγώγων προϊόντων επί συναλλάγματος, επιτοκίων και ομολόγων αναδυομένων αγορών.

 

Ο Λ. Φραγκιαδάκης είναι κάτοχος Bachelor of Arts in Economics από το Trinity College του Πανεπιστημίου του Cambridge (Μεγ. Βρετανία). Επίσης, είναι κάτοχος MBA από το Wharton School of Finance του University of Pennsylvania (ΗΠΑ).​

Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι

Δημήτριος   Δημόπουλος

Έναρξη Πρώτης Θητείας:26/6/2014
Λήξη Θητείας:2018
Εθνικότητα:Ελληνική
Έτος γέννησης:1947
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:Όχι
CV

Ο Δημήτριος Γ. Δημόπουλος εξελέγη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας τον Ιούνιο του 2014.

Ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα το Φεβρουάριο του 2008 και από τον Ιούλιο του 2012 είναι Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής. Είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΤΕ.

Προσλήφθηκε στην Εθνική Τράπεζα το 1975 όπου έχει διατελέσει Διευθυντής της Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων και έχει εμπειρία σε θέματα χρηματοδοτήσεων επιχειρηματικών μονάδων και μεγάλων επενδύσεων σε έργα υποδομής, στον ενεργειακό τομέα και στον τομέα τουρισμού.

Είναι μέλος στα Δ.Σ. των θυγατρικών της Εθνικής Τράπεζας: NBG Securities ΑΕΠΕΥ,  Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε., Εθνική ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ και Εθνική Factors AE. Ως εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας είναι μέλος στο Δ.Σ. του ΕΒΕΑ.

Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από το Πανεπιστήμιο East Anglia  της Μ. Βρετανίας.

Παύλος   Μυλωνάς

Έναρξη Πρώτης Θητείας:26/6/2014
Λήξη Θητείας:2018
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:1958
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:Όχι
CV


 

​Ο Παύλος Μυλωνάς εξελέγει Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας τον Ιούνιο του 2014.

Ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων το Δεκέμβριο του 2013. Είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας.

 Προΐσταται της Επενδυτικής Επιτροπής και είναι μέλος της επιτροπής ALCO του Ομίλου. Είναι, επίσης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Ασφαλιστικής, πρόεδρος του ΔΣ της Vojvodjanska Banka AD, μη εκτελεστικός πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Finansbank, της Αστήρ Παλας Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε, της Εθνικής Asset Management, της Εθνικής Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ, της United Bulgarian Bank AD, καθώς και τoυ επιστημονικού συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Tον Ιούλιο του 2012 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής & Δραστηριοτήτων Εξωτερικού. Από τον Δεκέμβριο του 2010 έως τον Ιούλιο του 2012 ήταν Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Διακυβέρνησης. Από τον Απρίλιο του 2004 έως το Δεκέμβριο του 2010 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής & Οικονομικής Ανάλυσης στην Εθνική Τράπεζα, στην οποία εντάχθηκε το 2000.

Από το 1995 έως το 2000, εργάστηκε ως Οικονομολόγος στο Οικονομικό Τμήμα του ΟΟΣΑ. Υπηρέτησε, επίσης, ως αντιπρόσωπος του ΟΟΣΑ στη Γραμματεία του G-10 τη διετία 1999-2000. Κατά την περίοδο 1987-1995, εργάστηκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Από το 1985 έως το 1987, ήταν Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Βοστόνης.

Ο Π. Μυλωνάς είναι κάτοχος πτυχίου στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-Οικονομικά (Magna cum Laude and  Phi Beta Kappa) από το Πανεπιστήμιο Brown, καθώς και μεταπτυχιακού και διδακτορικού στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Princeton. 

​Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Πέτρος   Σαμπατακάκης

Έναρξη Πρώτης Θητείας:14/1/2010
Λήξη Θητείας:2018
Εθνικότητα:Ελληνική
Έτος γέννησης:1946
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:1
CV

Ο κ. Πέτρος Σαμπατακάκης από το 1999 έως το 2004 διατέλεσε Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων στη Citigroup. Ήταν υπεύθυνος για το σύνολο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της εταιρείας και μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Citicorp. Όλες οι εργασίες του Ομίλου που σχετίζονταν με κινδύνους αγοράς, και πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο υπάγονταν σε αυτόν.

 

Από το 1992 έως το 1997 ήταν επικεφαλής των θυγατρικών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του ομίλου American International Group, των υπηρεσιών διαχείρισης διαθεσίμων του ομίλου, καθώς και των εργασιών διαχείρισης κινδύνων αγοράς και πιστωτικού κινδύνου. Διατέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και εταίρος της C.V. Starr.

 

Προηγουμένως, υπήρξε επικεφαλής Διαχείρισης Διεθνών Διαθεσίμων και Κεφαλαιαγορών της Chemical Bank (σήμερα JP Morgan Chase), στην οποία προσελήφθη το 1973 στο τμήμα Οικονομικών Μελετών. Μεταξύ των θέσεών του στην Chemical Bank περιλαμβάνονται η εποπτεία των διεθνών υποκαταστημάτων, των εργασιών συναλλάγματος και μετοχών και η διοίκηση της διεύθυνσης χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων. Επιπλέον, ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση του συνολικού επιτοκιακού κινδύνου της επιχείρησης και των χαρτοφυλακίων επενδύσεων.

 

Ο κ. Σαμπατακάκης, που γεννήθηκε στην Ελλάδα, έχει λάβει τρία πτυχία από το πανεπιστήμιο Columbia: πτυχίο (BSc), μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και διδακτορικό στα Οικονομικά.

 

Ήταν πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Plan International and Child Reach και Επίτροπος στο Κολλέγιο Αθηνών. Είναι επίσης Επίτιμο Μέλος της Γενναδείου Βιβλιοθήκης.

 

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

 

Με τη σύζυγό του Μαρίνα διαμένουν στη Νέα Υόρκη και το East Hampton, Long Island.

Mike   Aynsley

Έναρξη Πρώτης Θητείας:
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:Όχι
CV

​O κ. Mike Aynsley είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, μέλος των Επιτροπών Ελέγχου, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Mitsubishi Ufj Securities International. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Dahabshiil Transfer Services ltd στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και ιδρυτικό μέλος και Senior Managing Director της εταιρείας συμβούλων στο χώρο του Management Prospera Associates ltd στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο κ. Aynsley έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος στην Irish Bank Resolution Corporation limited – IBRC (πρώην Anglo – Irish Bank) (2009-2013). Το διάστημα 2006 έως 2009 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Independent Risk Consultants στην Αυστραλία, όπου και ηγήθηκε μιας σειράς έργων υψηλού επιπέδου εστιάζοντας στην ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών και τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα στις Ασιατικές αγορές.

Προηγουμένως, ήταν ανώτατο διευθυντικό στέλεχος στους τομείς στρατηγικής και διαχείρισης κινδύνων και Επικεφαλής Διαχείρισης Κινδύνων (Chief Risk Officer) στην Australian and New Zealand Banking Group (2005) και στην ANZ Bank & National Bank of New Zealand (2004-2005) στη Νέα Ζηλανδία.

Επιπλέον, υπήρξε εταίρος (Global Partner) στον τομέα των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Deloitte Consulting (1999-2003) και Γενικός Διευθυντής Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Διεθνών Αγορών του Ομίλου στη National Australia Bank (1992-1998). Έχει εργαστεί στην Security Pacific National Bank/Bank of America (1983-1991), στην ABN AMRO BANK στην Αυστραλία (1981-1983), στην Banque Nationale de Paris στην Αυστραλία (1978-1981) και στην Commonwealth Bank of Australia (1977-1978).

Ο κ. Aynsley είναι κάτοχος MBA και μεταπτυχιακού διπλώματος Διοίκησης από το Πανεπιστήμιο Macquarie της Αυστραλίας.

Marianne   Økland

Έναρξη Πρώτης Θητείας:
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:Όχι
CV

Η κα Marianne Økland κατέχει διεθνή και εκτενή εμπειρία στο χρηματοπιστωτικό τομέα και ειδικά σε θέματα χρηματοδότησης και έκδοσης χρέους. Η Marianne Økland είναι Managing Director στην AVISTA PARTNERS και ασχολείται με θέματα συμβουλευτικής χρέους και συγκέντρωσης κεφαλαίων. Στο παρελθόν κατείχε για μια δεκαετία σημαντικές θέσεις στην J.P. Morgan στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως στον τομέα της χρηματοδότησης και έκδοσης χρέους. Μεταξύ αυτών υπήρξε Υπεύθυνη για θέματα χρηματοδοτήσεων και έκδοσης χρέους (2007-2008), Υπεύθυνη προγράμματος αναδιάρθρωσης/μεταβίβασης χρέους (2004-2007), Προϊσταμένη των αναλυτών και λοιπών στελεχών σε θέματα κεφαλαιαγοράς (2004-2007) και Υπεύθυνη σε όλο το διάστημα 1998-2008 για θέματα χρηματοδότησης και έκδοσης χρέους για την περιοχή της Σκανδιναβίας (1η θέση στην κατάταξη των εκδοτών κεφαλαιακών μέσων 2002-2007). Παλαιότερα είχε ασχοληθεί με θέματα  χρηματοδότησης και έκδοσης  χρέους στην περιοχή της Σκανδιναβίας, Αυστραλίας και Ασίας, καθώς επίσης και Νοτίου Αφρικής (1994-1998) ενώ κατά το διάστημα 1993-1994 προΐστατο της αρμόδιας Διεύθυνσης για την έκδοση χρέους / κεφαλαιαγοράς στην UNION BANK OF SWITZERLAND στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, έχει εμπειρία σε συμβουλευτική, καθώς εργαζόταν στη Marsoft Limited, συμβουλευτική εταιρεία με γραφεία σε Βοστώνη, Όσλο και Λονδίνο και ειδίκευση σε θέματα σχετικά με επενδύσεις στη ναυτιλία (1988-1993).

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ναυτιλιακής εταιρείας SCORPIO TANKERS, στο Ηνωμένο Βασίλειο, και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Κανονιστικής και Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης της εταιρείας, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες στο τομέα των δεξαμενόπλοιων, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου στην Infrastructure Development Finance Corporation (IDFC - India). Επίσης, έχει διατελέσει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και μέλος/προσωρινή Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της NOVA LJUBLJANSKA BANKA στη Σλοβενία, και μέχρι πρόσφατα ήταν Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της ισλανδικής ISLANDSBANKI (2010-2016).

Η κα Økland κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Norwegian School of Economics and Business Administration στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ έχει παρακολουθήσει διδακτορικό πρόγραμμα σε Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά στο ίδιο ίδρυμα. Γεννήθηκε το 1962 στη Νορβηγία.

Χάρης   Μάκκας

Έναρξη Πρώτης Θητείας:
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:Ελληνική
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

Στην μακρά σταδιοδρομία του στον τραπεζικό τομέα απο το 1978, ο κ. Χάρης Μάκκας κατείχε πολλές υψηλόβαθμες θέσεις. 

Στην Ν. Υόρκη, όπου ξεκίνησε την καρριέρα του, είχε διοικητικές θέσεις στην Citibank και  Citicorp  για 15 χρόνια στους τομείς του Treasury Management, Investment Banking, και Risk Management.

Μετέπειτα επέστρεψε στην Ελλάδα όπου, μετά απο ένα χρόνο στην Εθνική Τράπεζα ως Global Treasurer, ανέλαβε ως Διευθύνων Σύμβουλος της Bank of America στην Αθήνα για 7 χρόνια. Ακολούθως  διήυθυνε την κοινοπραξία της ING  με την Τράπεζα Πειραιώς στο Asset Management για άλλα 7 χρόνια, και μετέπειτα εργάσθηκε ως Senior Partner σε private equity fund στην Γενεύη για δύο έτη. Εχει επίσης διατελέσει μέλος διοικητικών συμβουλίων διαφόρων εταιριών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Γεννήθηκε στο Κερασοχώρι Ευρυτανίας, σπούδασε με υποτροφίες στο Κολλέγιο Αθηνών (1971), στο Brandeis University στην Βοστώνη (ΒΑ, 1975), και στο Columbia University στην Νέα Υόρκη ( ΜΑ, 1977 και Μ.Phil, 1978), και έχει διδάξει σε διάφορα πανεπιστήμια στις ΗΠΑ.

Claude   Piret

Έναρξη Πρώτης Θητείας:2/11/2016
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:Όχι
CV

Ο κ. Claude Piret κατέχει εκτεταμένη εμπειρία στo διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, έχοντας μία καριέρα άνω των 35 ετών σε διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς. Έχει διατελέσει σε υψηλόβαθμες θέσεις επί σειρά ετών στον Όμιλο η Dexia Group, και διαθέτει εκτενή εμπειρία μεταξύ άλλων σε θέματα ελεγκτικής και στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων και της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Μη εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Σταύρος   Κούκος

Έναρξη Πρώτης Θητείας:21/6/2012
Λήξη Θητείας:2018
Εθνικότητα:Ελληνική
Έτος γέννησης:1954
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:3
CV

 

 

Ο Σταύρος Κούκος του Αναστασίου, γεννήθηκε το 1954 στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Είναι διαζευγμένος και έχει μια κόρη.

 
Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, από όπου αποφοίτησε το 1981.

 
Το 1973 προσλήφθηκε με διαγωνισμό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

 
Ενεργό μέλος του ΣΥΕΤΕ από την πρόσληψή του στην ΕΤΕ, εκλέχθηκε μέλος Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ το 1982, Αντιπρόεδρος του ΣΥΕΤΕ από το 1986 μέχρι το 1994 και στη συνέχεια Πρόεδρος, επανεκλεγόμενος συνεχώς από το 1994 μέχρι το 2006. 

 
Μέλος Γ.Σ. της ΟΤΟΕ από το 1982, εξελέγη Πρόεδρος της ΟΤΟΕ, ιδιότητα την οποία διατηρεί  από τον Δεκέμβριο του 2006. Είναι επίσης Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας ΙΝΕ/ΟΤΟΕ από το.2006 και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΟΤΟΕ.

 
Μέλος του Γ.Σ. της ΓΣΕΕ από το 2006 μέχρι σήμερα.

 
Το 2012 εκλέχθηκε εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΕΤΕ.​

Eva   Cederbalk

Έναρξη Πρώτης Θητείας:27/12/2016
Λήξη Θητείας:2018
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:Όχι
CV

Η κα Eva Cederbalk έχει διατελέσει Διευθύνουσα Σύμβουλος της Swedish Housing Finance Corp. (προηγουμένως γνωστή ως Swedish National Housing Finance Corp.) από τον Ιούλιο του 2005.

Η κα Cederbalk έχει υπάρξει Διευθύνουσα Σύμβουλος της Skandinaviska Badanlaggningar AB (SBAB), Holding company της AB Sveriges Sakerstallda Obligationer (publ) (The Swedish Covered Bond Corp.), Διευθύνουσα Σύμβουλος της SBAB Bank AB (publ) από τον Ιούλιο του 2005 και Διευθύνουσα Σύμβουλος και Managing Director της SBAB, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag. Υπήρξε Managing Director της Dial Försäkring AB από το 1998 έως το 2000, Επικεφαλής του E-business στην If Skad Försäkring AB από το 2000 έως το 2001 και Managing Director της Netgiro International AB από το 2002 έως το 2003. Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Klarna AB και S:t Eriks Ögo sjukhus AB. Διατέλεσε Πρόεδρος της AB Sveriges Sakerstallda Obligationer (publ) (The Swedish Covered Bond Corp.) μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011. Έχει υπάρξει Διευθύντρια στην Barnpengar AB. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bostadsgaranti AB. Υπήρξε Διευθύντρια στην Bilia AB από το 2006 και στην Íslandsbanki hf από τον Μάρτιο του 2015 έως τον Απρίλιο του 2016.

Η κα Cederbalk είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Stockholm School of Economics.

Σπυρίδων   Λορεντζιάδης

Έναρξη Πρώτης Θητείας:2/11/2016
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

Ο κ. Λορεντζιάδης διαθέτει πολυετή εμπειρία στον ελεγκτικό και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Είναι πιστοποιημένος ορκωτός ελεγκτής, πρώην εταίρος της Arthur  Andersen καθώς και της ΕΥ με πλούσια εμπειρία στους τομείς εταιρικής διακυβέρνησης, εσωτερικού ελέγχου  και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Έχει διατελέσει μέλος σε πολυάριθμα ΔΣ κυρίως του χρηματοπιστωτικού τομέα ενώ τα τελευταία δέκα χρόνια είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ του Ομίλου Eurobank.

Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ( Ν. 3864/2010) 

Παναγιώτα   Ιπλιξιάν

Έναρξη Πρώτης Θητείας:
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:Ελληνική
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

Γραμματέας Δ.Σ.

Παναγιώτης   Δασμάνογλου

Έναρξη Πρώτης Θητείας:28/1/2014
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:Ελληνική
Έτος γέννησης:1963
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:1
CV

Ο Παναγιώτης Δασμάνογλου  γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα και είναι στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας από το έτος 1990. Τον Δεκέμβριο του 2016 ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου. Τον Ιούνιο του 2015 ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2013 άσκησε καθήκοντα  Βοηθού Γενικού Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου. Παράλληλα, τον Ιανουάριο του 2014 εξελέγη Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας και των Επιτροπών του.

Από τον Ιούλιο του 2009 διετέλεσε Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εθνικής Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου, υπεύθυνος για τη συμμόρφωση του Ομίλου με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Από τις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε διαχρονικά ως δικηγόρος στη Νομική Υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας, χειρίστηκε σημαντικές υποθέσεις ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής τραπεζικής νομοθεσίας στις λειτουργίες της Τράπεζας, εγχώριων και διεθνών πιστοδοτήσεων, mergers and acquisitions, αποκτώντας αξιόλογη εμπειρία σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών.

Συμμετέχει ενεργά επί σειρά ετών στις εργασίες της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα στις Επιτροπές διεθνών τραπεζικών θεμάτων, κανονιστικής συμμόρφωσης, θεμάτων καταναλωτή, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραγώγων και repos, ενώ συμμετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μεσολαβητή Τραπεζικών & Επενδυτικών Υπηρεσιών καθώς και σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου της ΕΤΕ και συγκεκριμένα της NBG Securities, της Εθνικής Factors και της Εθνικής Asset Management.

Είναι κάτοχος πτυχίου από τη Νομική Σχολή Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Lic.spec.) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Βρυξελλών καθώς και με σπουδές στο banking management από το INSEAD Graduate Business School. Επίσης έχει λάβει διεθνείς πιστοποιήσεις σε θέματα διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου και Compliance in banking.