Η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ηθικής και Κουλτούρας συστάθηκε (ως Επιτροπή Ηθικής και Κουλτούρας) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1622/26.07.2018), με στόχο, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση της εφαρμογής των υψηλότερων προτύπων ηθικής και ακεραιότητας σε όλες τις δραστηριότητες της Τράπεζας σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Τον Νοέμβριο 2020 η Επιτροπή μετονομάστηκε σε Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ηθικής και Κουλτούρας και αναθεωρήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της, με στόχο την ενίσχυση σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου της ολιστικής εποπτείας της κανονιστικής συμμόρφωσης. Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο και τουλάχιστον ένα από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συμμετέχουν ως μέλη στην Επιτροπή. Όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και στην πλειοψηφία τους (εξαιρουμένου του εκπροσώπου του ΤΧΣ), συμπεριλαμβανομένου του/της Προέδρου αυτής) ανεξάρτητα, σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας που περιλαμβάνεται στο σχετικό πλαίσιο, ιδίως στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας. Τα μέλη της Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένου του/της Προέδρου και του/της Αντιπροέδρου) ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτική βάση και τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής εγκρίθηκε από το Δ.Σ τον Σεπτέμβριο του 2018 και αναθεωρήθηκε τελευταία τον Μάϊο του 2023.

Κανονισμός λειτουργίας επιτροπής Δ.Σ.

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top