Η Επιτροπή Στρατηγικής συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1387/29 Σεπτεμβρίου 2009), ενώ μετονομάστηκε σε «Επιτροπή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού» με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1622/26.07.2018). Η Επιτροπή υποστηρίζει τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών του Ομίλου, βοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική του Ομίλου και επιβλέπει τακτικά την εφαρμογή της στρατηγικής από τη Διοίκηση του Ομίλου. Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον πέντε μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας που περιλαμβάνεται στο σχετικό πλαίσιο, ιδίως στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, και  στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, και ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Δ.Σ..

Τα μέλη της  Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένου του/της Προέδρου και του/της Αντιπροέδρου) ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Τα μέλη της επιλέγονται βάσει των ικανοτήτων και της εμπειρίας τους.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής αναθεωρήθηκε τον Μάϊο του 2023.

Κανονισμός λειτουργίας επιτροπής Δ.Σ.

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top