Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1308/20.7.2006) βάσει των διατάξεων της ΠΔΤΕ 2577/9.3.2006. Η Επιτροπή έχει διπλή αποστολή. Λειτουργεί α) ως Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και β) ως Επιτροπή αρμόδια για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια/ανοίγματα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 10 του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Δ.Σ. Τα μέλη της Επιτροπής είναι τουλάχιστον τρία σε αριθμό, εκ των οποίων το ένα τρίτο (1/3) (με εξαίρεση τον εκπρόσωπο του ΤΧΣ και στρογγυλοποιημένα στον πλησιέστερο ακέραιο) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας που περιλαμβάνεται στο σχετικό πλαίσιο, ιδίως στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας. Τα μέλη της Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένου του/της Προέδρου και του/της Αντιπροέδρου)  ορίζονται από το Δ.Σ. της Τράπεζας κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Όλα τα μέλη πρέπει να διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή της εμπορικής τραπεζικής, ενώ ένα τουλάχιστον μέλος ως εμπειρογνώμονας θα πρέπει να διαθέτει σημαντική εμπειρία στην διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίων, καθώς επίσης και γνώση του εθνικού και διεθνούς κανονιστικού πλαισίου. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον σε μηνιαία βάση και εκτάκτως, όποτε κρίνεται σκόπιμο από τον/την Πρόεδρο αυτής.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο του 2021.

Κανονισμός λειτουργίας επιτροπής Δ.Σ.

Το κατεβάζω
Κλείσιμο

Επικοινωνία

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας και να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες.
  1. Τα στοιχεία σας
  2. Το αίτημά σας

Περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία ώστε να σας δώσουμε τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Σε περίπτωση απάτης παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο τηλέφωνο 210 484 8484.
Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διαχείριση των προσωπικών μου δεδομένων

back-to-top