Η Επιτροπή συστάθηκε το 1999 και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006 και του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με το Νόμο 4449/2017, όπως ισχύει, η δομή της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και ο αριθμός και η ιδιότητα των μελών της, αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ. ή την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, ενώ ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο/Η Πρόεδρος και ο/η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ορίζονται από τα μέλη της Επιτροπής. Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., το 75% δε αυτών (στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο) είναι ανεξάρτητα μέλη Δ.Σ. (μη συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου του ΤΧΣ) σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας που περιλαμβάνεται στο σχετικό πλαίσιο, ιδίως στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας.

Κατόπιν απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας της 30.07.2021, η Επιτροπή Ελέγχου παραμένει Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ κατόπιν απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας της 28.07.2022 η Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τέσσερα (4) είναι ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού πλαισίου, και ένα (1) είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024 και, σε κάθε περίπτωση θα λήγει αυτόματα όταν παύσουν να είναι μέλη του Δ.Σ. της ΕΤΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό της εκ των ανεξαρτήτων μελών της. Τα μέλη της Επιτροπής πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας/προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον έξι φορές ετησίως ή και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της και υποβάλλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο ανά τρίμηνο ή και σε μικρότερο χρονικό διάστημα, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου αναθεωρήθηκε τον Μάϊο του 2023.

Κανονισμός λειτουργίας επιτροπής Δ.Σ.

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top