Η Επιτροπή συστάθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1259/5.5.2005). Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη της Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένου του/της Προέδρου και του/της Αντιπροέδρου) ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διαβούλευση με τον/την Πρόεδρο της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και στην πλειοψηφία τους (μη συμπεριλαμβανομένου του Εκπροσώπου του ΤΧΣ), συμπεριλαμβανομένου του/της Προέδρου, ανεξάρτητα, σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας που περιλαμβάνεται στο σχετικό πλαίσιο, ιδίως στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως και τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων αναθεωρήθηκε τον Μάϊο του 2023.

Κανονισμός λειτουργίας επιτροπής Δ.Σ.

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top