Πολιτική Καταπολέμησης Δωροδοκίας και Διαφθοράς

Στην Εθνική Τράπεζα δεσμευόμαστε για την ηθική μας συμπεριφορά, την οικονομική μας ακεραιότητα και την αξιοπιστία μας. Επειδή οποιαδήποτε πιθανή ανάμειξη μας σε δωροδοκία ή διαφθορά θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην αξιοπιστία και τη φήμη μας, έχουμε θεσπίσει την Πολιτική και Διαδικασία της Τράπεζας και του Ομίλου για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς, με σκοπό:
  • να διασφαλίσουμε το υψηλό επίπεδο ηθικής συμπεριφοράς μας κατά την παροχή των υπηρεσιών και την εκτέλεση των δραστηριοτήτων μας
  • να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωσή μας με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με τα μέτρα αποφυγής της δωροδοκίας
  • να θέσουμε συγκεκριμένες αρχές και κανόνες για την πρόληψη, την αποτροπή και την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς στις συναλλαγές μας με ιδιώτες και δημόσιους λειτουργούς (Έλληνες ή αλλοδαπούς)
  • να φροντίσουμε για την επαγρύπνηση του προσωπικού του Ομίλου, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να αποφεύγει ενέργειες που συνδέονται με τη δωροδοκία και τη διαφθορά
  • να ενθαρρύνουμε την εμπιστευτική αναφορά κάθε υποψίας περί δωροδοκίας χωρίς το φόβο αντιποίνων, μέσα από κατάλληλους διαύλους επικοινωνίας, που διασφαλίζουν την προστασία των ατόμων και την αποτελεσματική διερεύνηση του αναφερόμενου συμβάντος
  • να ορίσουμε την επικοινωνία και τη συνεργασία με τις αρχές κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς με σαφήνεια, τόσο σε εσωτερικά όσο και σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη
  • να φροντίσουμε ώστε το Σύστημα Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας υιοθετείται αποτελεσματικά για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, καθώς και να διασφαλίσουμε τη συνεχή του βελτίωση
  • να προσδιορίσουμε τα εξωτερικά και εσωτερικά ζητήματα που σχετίζονται με τους κινδύνους δωροδοκίας και επηρεάζουν την ικανότητά μας να πετυχαίνουμε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα στην αντιμετώπισή της
  • να δημιουργήσουμε δράσεις και διαδικασίες που αντικατοπτρίζουν το πνεύμα του Ομίλου για «μηδενική ανοχή» απέναντι σε οποιαδήποτε πρακτική διαφθοράς.

Η Πολιτική αυτή ισχύει για όλα τα μέλη στρατηγικών, ελεγκτικών και εκτελεστικών οργάνων, υπαλλήλων, συνδεδεμένων αντιπροσώπων και προσωρινών υπαλλήλων σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου και εφαρμόζεται σε συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις και κανονισμούς που ισχύουν τοπικά. Η Πολιτική είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη εκτός του Ομίλου, προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τις αρχές για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς που ακολουθούμε.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top