Πολιτική της Τράπεζας για τα Εικονικά Περιουσιακά Στοιχεία

Η παρούσα Πολιτική καθορίζει το πλαίσιο και θέτει τις βασικές αρχές, τους κανόνες και τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου από πιθανή χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών της για σκοπούς ΞΧ/ΧΤ, μέσω συναλλαγών ή πελατών που συναλλάσσονται με Εικονικά Περιουσιακά Στοιχεία (Virtual Assets) .

Η Τράπεζα υιοθετεί κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ΞΧ/ΧΤ που συνδέεται με τα VAs, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες κινδύνου, όπως αυτοί που σχετίζονται με τους πελάτες, τις επιχειρηματικές σχέσεις, τις χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις συναλλαγές ή τα κανάλια διάθεσης προϊόντων/υπηρεσιών της Τράπεζας και τις μεθόδους ανοίγματος λογαριασμών με τρόπο αναλογικό, αποτελεσματικό και σταθμισμένο με βάση τον κίνδυνο. Η εφαρμογή των μέτρων που έχει λάβει η Τράπεζα είναι ανάλογη με τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος της Τράπεζας. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται με συνέπεια, επανεξετάζονται σε τακτική βάση και επικαιροποιούνται, όποτε κρίνεται απαραίτητο.

 

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top