Πολιτική ΞΧ/ΧΤ στις Διασυνοριακές Σχέσεις Τραπεζικής Ανταπόκρισης

Η Πολιτική μας ορίζει το πλαίσιο, τις βασικές αρχές και τους κανόνες για την προστασία της Εθνικής Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου, σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση φαινομένων ΞΧ/ΧΤ κατά τη σύναψη και κατά τη διάρκεια των διασυνοριακών σχέσεων ανταπόκρισης με τράπεζες του εξωτερικού.
Κύριοι στόχοι της Πολιτικής μας στις διασυνοριακές σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης είναι:

  • Να διαμορφώσουμε ένα επαρκές, εναρμονισμένο και αποτελεσματικό πλαίσιο, μέσω του οποίου καθορίζονται, και παράλληλα γνωστοποιούνται στον Όμιλο, οι αρχές, οι κανόνες και τα πρότυπα που διέπουν τις διασυνοριακές μας σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης. 
  • Να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών αναφορικά με την καταπολέμηση του ΞΧ/ΧΤ στις σχέσεις μας με τις ανταποκρίτριες τράπεζες. 
  • Να αποτρέψουμε την επιβολή προστίμων και ποινικών ή και διοικητικών κυρώσεων σε βάρος μας, εξαιτίας άμεσης ή και έμμεσης εμπλοκής μας σε θέματα ΞΧ/ΧΤ.
  • Να αναγνωρίσουμε και να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τους κινδύνους που ενδεχομένως να προκύψουν από τη διασυνοριακή σχέση μας με άλλο πιστωτικό ίδρυμα, καθώς και να λάβουμε έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουμε τη χρήση των υπηρεσιών μας για σκοπούς ΞΧ/ΧΤ, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της φήμης μας.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top