Πολιτική Καταπολέμησης ΞΧ/ΧΤ

Η Πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ) ορίζει το πλαίσιο, τις βασικές αρχές και τους κανόνες για την προστασία της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου από τυχόν εκμετάλλευση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας για σκοπούς ΞΧ/ΧΤ.

Με την Πολιτική αυτή επιδιώκουμε:

  • να διαμορφώσουμε ένα επαρκές, εναρμονισμένο και αποτελεσματικό πλαίσιο, μέσω του οποίου να γνωστοποιούνται στις εταιρείες του Ομίλου, στις Μονάδες Διοίκησης, στο Δίκτυο των Καταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στη Διοίκηση και σε όλο το προσωπικό, οι αρχές, οι κανόνες και τα πρότυπα που διέπουν την πρόληψη και την καταπολέμηση του ΞΧ και της ΧΤ,
  • να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Εποπτικών Αρχών στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος,
  • να διασφαλίσουμε τη φήμη μας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της χρήσης των υπηρεσιών μας για σκοπούς ΞΧ /ΧΤ,
  • να αποτρέψουμε πιθανές ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top