Ταυτοποίηση Φυσικών Προσώπων

Για την έναρξη της επιχειρηματικής μας σχέσης με κάθε πελάτη,  οφείλουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που πιστοποιούν επαρκώς την ταυτότητα και  το οικονομικό/συναλλακτικό του προφίλ, τα οποία θα πρέπει να επικαιροποιούνται σε περίπτωση μεταβολής, καθώς και ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης. 
Τα στοιχεία που απαιτούνται για την πιστοποίηση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων, καθώς και ενδεικτικά επιβεβαιωτικά έγγραφα για την επαλήθευσή τους, είναι:

Στοιχεία Ταυτότητας

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Δελτίο ταυτότητας υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις

Εισόδημα & ΑΦΜ

 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος
 • Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης (σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκκαθαριστικό)

Διεύθυνση κατοικίας

 • Πρόσφατος λογαριασμός οργανισμού κοινής ωφελείας (εντός του τελευταίου εξαμήνου)
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)

Τηλέφωνο επικοινωνίας

 • Πρόσφατος λογαριασμός παρόχου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας

Ασκούμενο επάγγελμα

 • Βεβαίωση εργοδότη
 • Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας
 • Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος
 • Επαγγελματική ταυτότητα
 • Παραστατικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης
 • Υπόδειγμα υπογραφής πελάτη

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση των πελατών για παροχή πληροφόρησης προς τα πιστωτικά ιδρύματα μπορείτε να δείτε στο ειδικό έντυπο της Ελληνι-κής Ένωσης Τραπεζών «Συστηθήκατε; Αν όχι… …κάντε το τώρα».

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top