Δήλωση Πραγματικού Δικαιούχου Νομικού Προσώπου

Η δήλωση Πραγματικού Δικαιούχου των εταιρικών μας πελατών – νομικών προσώπων αποτελεί μέρος της διαδικασίας «Γνώρισε τον Πελάτη σου» και πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο. 
Η δήλωση Πραγματικού Δικαιούχου μπορεί να γίνει είτε μέσω του Digital Banking για επιχειρήσεις είτε στο κατάστημα συνεργασίας σας και είναι απαραίτητη στο Digital Banking για την απόκτηση συγκεκριμένων προϊόντων (π.χ. άνοιγμα λογαριασμού όψεως, απόκτηση POS κ.ά.) καθώς και για τη διενέργεια συγκεκριμένων συναλλαγών (π.χ. SEPA instant Payments, εξερχόμενα εμβάσματα). 
Εφόσον έχετε συνδεθεί στο Digital Banking με τους κωδικούς εταιρικού χρήστη που έχετε λάβει από την Τράπεζα, η δήλωση Πραγματικού Δικαιούχου μπορεί να γίνει στην ενότητα «Αναλυτικά στοιχεία χρήστη». Επιπρόσθετα, δήλωση και έλεγχος Πραγματικών Δικαιούχων των νομικών προσώπων γίνεται κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήματος για Online Νομιμοποίηση μέσω Digital Banking (όπου και απαιτείται ανάρτηση σχετικού εγγράφου Υπεύθυνης δήλωσης). 

 

Πραγματικός Δικαιούχος

Ως πραγματικός δικαιούχος ορίζεται το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκει η εταιρεία ή τα οποία την ελέγχουν, μέσω της κατοχής ή του ελέγχου άμεσα ή έμμεσα ικανού ποσοστό των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.
Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.
Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.
Η έννοια του πραγματικού δικαιούχου έχει καθιερωθεί νομοθετικά, και περιγράφεται αναλυτικά στο άρ.3 παρ.17 του Ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 139/30-7-2018), όπως τροποποιήθηκε από το άρ.2 παρ.2 του Ν. 4734/2020 (ΦΕΚ Α΄196/8-2-2020).
Κατ΄εξαίρεση των ανωτέρω προβλέπεται δυνατότητα Δήλωσης Νομικού Προσώπου ως Πραγματικού Δικαιούχου, αποκλειστικά για θυγατρικές εταιρείες ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών με πραγματικό δικαιούχο εισηγμένη εταιρεία (σε ρυθμισμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης) στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. 
Πιο συγκεκριμένα, δυνάμει των υπ’ αρ. 67343 ΕΞ 2019/19.06.2019 (ΦΕΚ Β΄ 2443), και υπ' αρ. 73900 ΕΞ 2019 /02.07.2019 (ΦΕΚ Β΄ 2718) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, ως πραγματικός δικαιούχος ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας, δύναται να δηλωθεί στην Τράπεζα η μητρική ημεδαπή (ή αλλοδαπή) εταιρεία εφόσον αυτή είναι εταιρεία εισηγμένη σε ρυθμισμένη αγορά που υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία ή ισοδύναμα διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο ή εταιρεία που διαπραγματεύεται σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης και υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης ισοδύναμες αυτών της ρυθμιζόμενης αγοράς.
Οι κατά τα ανωτέρω αποδεκτές ρυθμισμένες αγορές εξειδικεύονται ως εξής:
- το Χρηματιστήριο Αθηνών, 
- Χρηματιστήριο Χώρας Ε.Ε. 
- Χρηματιστήριο Χώρας με ισοδύναμες υποχρεώσεις, (ο κατάλογος των εν λόγω χωρών υπόκειται σε μεταβολές, ωστόσο σήμερα συμπεριλαμβάνει τα Χρηματιστήρια των: Η.Π.Α., Χονγκ-Κονγκ, Αυστραλίας, Ελβετίας, Ηνωμένου Βασιλείου)

Έντυπο Δήλωσης Πραγματικού Δικαιούχου

Σχετικά με τη δήλωση πραγματικών δικαιούχων της επιχείρησής σας, η πρότυπη φόρμα προς συμπλήρωση βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο. Μπορείτε να την υποβάλετε είτε στο κατάστημα συνεργασίας σας είτε ηλεκτρονικά, μέσω του Digital Banking για επιχειρήσεις και της υπηρεσίας Online Νομιμοποίησης.
Σημειώνεται ότι το έγγραφο είναι επεξεργάσιμο και σε περίπτωση που απαιτείται να προσθέσετε και άλλους πραγματικούς δικαιούχους, μπορείτε τροποποιήσετε τα αντίστοιχα πεδία. Επισημαίνεται, ότι για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση επεξεργασίας του αιτήματός σας είναι απαραίτητη η αναγραφή όλων των Πραγματικών Δικαιούχων, καθώς και η συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων για κάθε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου και του Ποσοστού Ιδιοκτησίας εκάστου.

 

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top