Επιβεβαιωτικά έγγραφα πολιτών τρίτων χωρών

Αν είστε πολίτης τρίτης χώρας (εκτός ΕΕ), ενημερωθείτε για τα απαραίτητα επιβεβαιωτικά έγ-γραφα που πρέπει να προσκομίσετε στην Τράπεζα για την επαλήθευση των στοιχείων σας  από το έντυπο «Συστηθήκατε; Αν όχι κάντε το τώρα».

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να μας προσκομίσετε:

  • Εάν είστε κάτοικος Ελλάδας, την άδεια παραμονής σας. Εάν έχετε βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση ή ανανέωση άδειας διαμονής, πρέπει να προ-σκομίσετε και ενυπόγραφη δήλωση περί μη έκδοσης σχετικής απορριπτικής απόφασης από την αρμόδια Αρχή ως προς το αίτημά σας για νόμιμη διαμονή στη χώρα.
  • Εάν έχετε μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό, την βίζα εισόδου όπου προβλέπεται. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε ελληνικό ΑΦΜ και δεν φορολογείστε στην Ελλάδα, θα πρέπει να  προσκομίσετε «Αποδεικτικό Χώρας Φορολόγησης».
  • Εάν αδυνατείτε να προσκομίσετε ισχύον διαβατήριο, επικαλούμενοι αντικειμενική αδυναμία, θα πρέπει να προσκομίσετε ειδική άδεια διαμονής.
  • Εάν έχετε αιτηθεί άσυλο, για την πιστοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας / διαμονής σας γίνεται δεκτό το ισχύον Δελτίο Αιτήσαντος Διεθνούς Προστασίας ΔΑΔΠ.
  • Εάν σας έχει αναγνωριστεί το καθεστώς του πρόσφυγα, εφόσον δεν έχετε στην κα-τοχή σας ισχύον διαβατήριο, μπορεί να γίνει δεκτό για την πιστοποίηση της ταυτό-τητάς σας το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού Φυγάδα, ή η ειδική άδεια δια-μονής αναγνωρισμένου πρόσφυγα ή το ταξιδιωτικό έγγραφο για πολίτες με αναγνω-ρισμένο το καθεστώς του πρόσφυγα.

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζετε στην Τράπεζα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα από επίσημο φορέα όπως: α) Προξενικές Αρχές, β) Υπουργείο Εξωτερικών (Μεταφραστική Υπηρεσία), ή γ) δικηγόρο (Εφόσον στις αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνεται η μετάφραση ξενόγλωσσων και μόνον εγγράφων στην ελληνική, με την προϋπόθεση ότι οι μεταφράσεις που γίνονται από αυτόν συνοδεύονται από το μεταφρασθέν έγγραφο, το οποίο φέρει επ’ αυτού χρονολογημένη και ενυπόγραφη βεβαίωση του αρμόδιου δικηγόρου ότι η μετάφραση αφορά αυτό το ίδιο έγγραφο, χωρίς όμως να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.).

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top