Η Επιτροπή Καινοτομίας και Βιωσιμότητας συστάθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1718/24.2.2022 μετά την ανάδειξη του Συμβουλευτικού Συμβουλίου Πληροφορικής & Καινοτομίας (που συστάθηκε από το Δ.Σ. τον Ιανουάριο του 2021) σε Επιτροπή Δ.Σ. και την ενίσχυση των καθηκόντων του. Σκοπός της Επιτροπής είναι να συνδράμει το Δ.Σ. στη διασφάλιση της συνεχούς παρακολούθησης και του εντοπισμού σημαντικών εξελίξεων και μακροπρόθεσμων τάσεων στον τομέα της καινοτομίας, της βιωσιμότητας, της τεχνολογίας της πληροφορίας, στον περιβαλλοντικό, κοινωνικό και σχετικό με τη διακυβέρνηση τομέα και στον τραπεζικό κλάδο, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να έχει την απαραίτητη ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται ο τραπεζικός κλάδος και το χρηματοοικονομικό περιβάλλον, και να είναι ενήμερο για τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη διαμόρφωση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Τράπεζας, τις επιδόσεις και τη θέση της στην αγορά, καθώς και την εικόνα που μπορεί να έχουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για την Τράπεζα. Γενικός στόχος της Επιτροπής είναι να ενεργεί με ευρύ τρόπο σκέψης ως φορέας διερεύνησης και ανάδειξης καινοτόμων ιδεών και πρακτικών, και να συμβουλεύει το Δ.Σ. ή/και τις Επιτροπές του, όπως κρίνει σκόπιμο.

Η Επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το μέγιστο. Ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη της Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένου του/της Προέδρου και του/της Αντιπροέδρου) ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατόπιν  εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας που περιλαμβάνεται στο σχετικό πλαίσιο, ιδίως στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας. Η Επιτροπή επιδιώκει να συνεδριάζει κατ’ εκτίμηση ανά τρίμηνο και τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Καινοτομίας και Βιωσιμότητας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τον Μάϊο του 2023.

Κανονισμός λειτουργίας επιτροπής Δ.Σ.

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top