Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Έξι επιτροπές έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Επιτροπές Ελέγχου, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού, Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ηθικής και Κουλτούρας 

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών

Μέλη Συνεδριάσεις   2020 Κανονισμός Λειτουργίας
Πρόεδρος της της Επιτροπής είναι η κα Anne Marion-Bouchacourt, Αντιπρόεδρος η κα Elena Ana Cernat και Μέλη η κα Αικατερίνη Μπερίτση, ο κος JP Rangaswami και ο κος Περικλής Δρούγκας. 15

Η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1259/5.5.2005).

Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι τουλάχιστον τρία σε αριθμό και στην πλειοψηφία (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) τους ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας που περιλαμβάνεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, ενώ ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή περιλαμβάνει ανάμεσα στα μέλη της άτομα που έχουν εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα, ενώ ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής διαθέτει επαρκή εξειδίκευση, κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων και στις δραστηριότητες ελέγχου, κυρίως σε ευθυγράμμιση της Πολιτικής αποδοχών με το προφίλ κινδύνου και κεφαλαίου της Τράπεζας.

Τα μέλη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται βάσει των ικανοτήτων και της εμπειρίας τους.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως και, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο του 2019.

 

 

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Μέλη Συνεδριάσεις   2020 Κανονισμός Λειτουργίας
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κος Claude Piret, Αντιπρόεδρος ο κος Γκίκας Χαρδούβελης και Μέλη της ο κος Wietze Reehoorn, o κος Matthieu Kiss, η κα Elena Ana Cernat και ο κος Περικλής Δρούγκας. 19

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1308/20.7.2006) βάσει των διατάξεων της ΠΔΤΕ 2577/9.3.2006. Η Επιτροπή έχει διπλή αποστολή. Λειτουργεί α) ως Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και β) ως Επιτροπή αρμόδια για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια/ανοίγματα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 10 του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία είναι τουλάχιστον τρία σε αριθμό, εκ των οποίων το ένα τρίτο (1/3) (με εξαίρεση τον εκπρόσωπο του ΤΧΣ και στρογγυλοποιημένα στον πλησιέστερο ακέραιο) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας που περιλαμβάνεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, ενώ ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Δ.Σ. Τα μέλη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγονται από το Δ.Σ. της Τράπεζας κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Όλα τα μέλη πρέπει να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και εμπειρία σε τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα, ενώ ένα τουλάχιστον μέλος ως ειδικός θα πρέπει να διαθέτει σημαντική εμπειρία στην διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίου, καθώς επίσης και γνώση του εθνικού και διεθνούς κανονιστικού πλαισίου. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον σε μηνιαία βάση και εκτάκτως, όποτε κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρο αυτής.

Ο Κανονισμός Λετουργίας της Επιτροπής αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο του 2019.


 


 

Επιτροπή Ελέγχου

Μέλη Συνεδριάσεις   2020 Κανονισμός Λειτουργίας
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κος Matthieu Kiss, Αντιπρόεδρος ο κος Claude Piret και Μέλη της o κος Wietze Reehoorn, ο κος Αβραάμ Γούναρης, ο κος JP Rangaswami και ο κος Περικλής Δρούγκας 20

Η Επιτροπή συστάθηκε το 1999 και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και τις διατάξεις του Νόμου Sarbanes-Oxley («SOX»).

Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας κατόπιν προτάσεων της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή αποτελείται από πέντε μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τέσσερα από τα οποία είναι ανεξάρτητα και από τον εκπρόσωπο του ΤΧΣ στο Δ.Σ. Η θητεία των μελών είναι ετήσια και μπορεί να ανανεωθεί απεριόριστα. Η Επιτροπή Ελέγχου απασχολεί εξειδικευμένο σύμβουλο που αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον έξι φορές ετησίως ή και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της και υποβάλλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο ανά τρίμηνο ή και σε μικρότερο χρονικό διάστημα, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου αναθεωρήθηκε τον Νοέμβριο του 2020.

 

Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων

Μέλη Συνεδριάσεις   2020 Κανονισμός Λειτουργίας
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κος Wietze Reehoorn, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής είναι η κα Αικατερίνη Μπερίτση και Μέλη της ο κος Claude Piret, η κα Anne Marion-Bouchacourt και ο κος Περικλής Δρούγκας. 19

Η Επιτροπή συστάθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1259/5.5.2005). Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής και ο Πρόεδρός της εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας που περιλαμβάνεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, ενώ ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο. H θητεία τους είναι ετήσια με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης για διαδοχικές μονοετείς θητείες, εκτός αντίθετης απόφασης. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο του 2019.

Επιτροπή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού

Μέλη Συνεδριάσεις   2020 Κανονισμός Λειτουργίας
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κος Wietze Reehoorn, Αντιπρόδερος η κα Αικατερίνη Μπερίτση και Μέλη της ο κος Γκίκας Χαρδούβελης, ο κος Claude Piret, ο κος Αβραάμ Γούναρης, η κα Elena Ana Cernat, η κα Αnne Marion-Bouchacourt, ο κος JP Rangaswami και ο κος Περικλής Δρούγκας 13

Η Επιτροπή Στρατηγικής συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1387/29 Σεπτεμβρίου 2009), ενώ μετονομάστηκε σε «Επιτροπή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού» με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1622/26.07.2018). Η Επιτροπή υποστηρίζει τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών του Ομίλου, βοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική του Ομίλου και επιβλέπει τακτικά την εφαρμογή της στρατηγικής από τη Διοίκηση του Ομίλου. Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον πέντε μέλη, εκ των οποίων τρία είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Δ.Σ. Στην Επιτροπή συμμετέχει ως μέλος ex officio ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Τα μέλη της εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει πρότασης του Προέδρου του και κατόπιν διαβούλευσης του τελευταίου με την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Τα μέλη της επιλέγονται βάσει της ικανότητάς τους και της εμπειρίας τους και η θητεία τους είναι ετήσια με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης για διαδοχικές μονοετείς θητείες, εκτός αντίθετης απόφασης.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο του 2019.

 

    Σελίδα 1 από 2   
  • 1
  • 2
  • Last