Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Πέντε επιτροπές έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Επιτροπές Ελέγχου, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Διαχείρισης Κινδύνων και Στρατηγικής.

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών

Μέλη Συνεδριάσεις   2016 Κανονισμός Λειτουργίας
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι η κα Marianne Økland, και Μέλη της οι κκ. Claude Piret, Χάρης Μάκκας και Παναγιώτα Ιπλιξιάν . 8

Η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1259/5.5.2005).

Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι τουλάχιστον τρία σε αριθμό και στην πλειοψηφία (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) τους ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας που περιλαμβάνεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή περιλαμβάνει ανάμεσα στα μέλη της άτομα που έχουν εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα, ενώ ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής διαθέτει επαρκή εξειδίκευση, κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων και στις δραστηριότητες ελέγχου, προκειμένου να συνδράμει στην ευθυγράμμιση των αποδοχών με το προφίλ κινδύνου και κεφαλαίου της Τράπεζας.

Τα μέλη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Τα μέλη επιλέγονται βάσει των ικανοτήτων και της εμπειρίας τους.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως και, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της.

Κατά τη διάρκεια του 2015, η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών συνεδρίασε τέσσερις φορές. Το 2015 η Επιτροπή ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και των Επιτροπών του για τη χρήση 2014 και προσδιόρισε τις αμοιβές του Πρόεδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Αναπληρωτών Διευθύνοντων Συμβούλων και των μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2016. Τέλος, ασχολήθηκε με τις συμβάσεις, ανανεώσεις, αναβαθμίσεις καθώς και τον διορισμό Γενικών Διευθυντών και Βοηθών Γενικών Διευθυντών της Τράπεζας.

 

 

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Μέλη Συνεδριάσεις   2016 Κανονισμός Λειτουργίας
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κ. Claude Piret, Αντιπρόεδρος η κα Marianne Økland και Μέλη της ο κ. Χάρης Μάκκας και η κα Παναγιώτα Ιπλιξιάν . 14

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1308/20.7.2006) βάσει των διατάξεων της ΠΔΤΕ 2577/9.3.2006.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον σε μηνιαία βάση και εκτάκτως, όποτε κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρο αυτής.

Κατά τη διάρκεια του 2015, η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων συνεδρίασε έντεκα φορές. Κατά το 2015 η Επιτροπή ενημερώθηκε αναλυτικά σε τακτική βάση και γνωμοδότησε για το επίπεδο ανάληψης κινδύνων από την Τράπεζα, ανασκόπησε και επικαιροποίησε το Πλαίσιο Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων (Risk Appetite Statement & Metrics) για το έτος 2015 καθώς και την Στρατηγική Κινδύνων του Ομίλου και ενημέρωσε σχετικά το Δ.Σ. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης Κινδύνων σχετικά με την Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας "Internal Capital Adequacy Assessment Process" (ICAAP) 2014 καθώς και την Διαδικασία Εσωτερικής Επάρκειας Ρευστότητας ILAAP έτους 2014 με ημερομηνία έγκρισης των ανωτέρω στο Δ.Σ. της 30 Απριλίου 2015.

Η Επιτροπή, από 19 Δεκεμβρίου 2013, αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία είναι τουλάχιστον τρία σε αριθμό και στην πλειοψηφία τους (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) είναι ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας που περιλαμβάνεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ. της Τράπεζας κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Όλα τα μέλη πρέπει να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και εμπειρία σε τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα, ενώ ένα τουλάχιστον μέλος ως ειδικός θα πρέπει να διαθέτει σημαντική εμπειρία στην διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίου, καθώς επίσης και γνώση του εθνικού και διεθνούς κανονιστικού πλαισίου.


 

Επιτροπή Ελέγχου

Μέλη Συνεδριάσεις   2016 Κανονισμός Λειτουργίας
Προσωρινός Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κ. Κώστας Μιχαηλίδης, Αντιπρόεδρος ο κ. Claude Piret και Μέλη της η κα Marianne Økland, η κα Eva Cederbalk και η κα Παναγιώτα Ιπλιξιάν 15

 Η Επιτροπή συστάθηκε το 1999 και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και τις διατάξεις του Νόμου Sarbanes-Oxley («SOX»).

 

Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων τέσσερα μέλη είναι ανεξάρτητα και ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία των μελών είναι ετήσια και μπορεί να ανανεωθεί απεριόριστα. Η Επιτροπή Ελέγχου απασχολεί εξειδικευμένο σύμβουλο που αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον έξι φορές ετησίως ή και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της και υποβάλλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο ανά τρίμηνο ή και σε μικρότερο χρονικό διάστημα, εφ' όσον κρίνεται αναγκαίο.

Κατά τη διάρκεια του 2015, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε δεκαέξι φορές. Η Επιτροπή κατά το 2015 αναθεώρησε τον Κανονισμό Λειτουργίας της ο οποίος υποβλήθηκε και εγκρίθηκε στο Δ.Σ. την 29η Ιανουαρίου 2015. Τον Ιούνιο του 2015, η Επιτροπή διενήργησε αξιολόγηση της Ετήσιας Έκθεσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας και του Ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΔΤΕ 2577/2006, ενώ επίσης ενημερώθηκε σχετικά με τη δραστηριότητα των Επιτροπών Ελέγχου των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή ασχολήθηκε με την ανασκόπηση των τριμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου, την παρακολούθηση σε τριμηνιαία βάση και την ετήσια αξιολόγηση των εργασιών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας & του Ομίλου και της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας & του Ομίλου, αξιολογώντας την επάρκεια των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2577/2006.

Επιπρόσθετα ενημερώθηκε σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Νέας Υόρκης, τα πρότυπα της PCAOB και τη διαδικασία ελέγχου SOX. Επίσης, η Επιτροπή παρουσίασε και έθεσε προς έγκριση το Πρόγραμμα Εργασίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου-Επιθεώρησης της Τράπεζας για το 2016. Τέλος, η Επιτροπή έκανε συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με το διορισμό των εξωτερικών ελεγκτών της Τράπεζας για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31.12.2015, ενέκρινε τις ελεγκτικές και μη ελεγκτικές αμοιβές τους και είχε τακτικές συναντήσεις μαζί τους προκειμένου να συζητήσουν τα πορίσματα του ελέγχου τους.

 

Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων

Μέλη Συνεδριάσεις   2016 Κανονισμός Λειτουργίας
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι η κα Marianne Økland, Αντιπρόεδρος ο κ. Claude Piret και Μέλη της ο κ. Χάρης Μάκκας και η κα Παναγιώτα Ιπλιξιάν . 23

Η Επιτροπή συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1259/5.5.2005). Η Επιτροπή αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής και ο Πρόεδρος της ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας που περιλαμβάνεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο. H θητεία τους είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται απεριόριστα. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της.

Κατά τη διάρκεια του 2015, η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων συνεδρίασε επτά φορές. Το 2015 η Επιτροπή προέβη σε τροποποιητικές αλλαγές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, σχετικά με τη διαδικασία σύγκλησης Δ.Σ. και Επιτροπών, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στις 24 Σεπτεμβρίου 2015. Επιπλέον, η Επιτροπή ασχολήθηκε με την επισκόπηση της τρέχουσας σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και ιδίως το Ν. 3016/2002, Ν. 4261/2014 και το Πλαίσιο Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement – RFA) μεταξύ της Τράπεζας και του Τ.Χ.Σ., και τους εσωτερικούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας.

Επιτροπή Στρατηγικής

Μέλη Συνεδριάσεις   2016 Κανονισμός Λειτουργίας
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι η κα Eva Cederbalk, Αντιπρόεδρος ο κ. Χάρης Μάκκας και Μέλη της και οι κκ. Κώστας Μιχαηλίδης, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Claude Piret, η κα Παναγιώτα Ιπλιξιάν και η κα Marianne Økland. 7
Η Επιτροπή συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1387/29 Σεπτεμβρίου 2009). Η Επιτροπή υποστηρίζει τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών του Ομίλου, βοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική του Ομίλου και επιβλέπει τακτικά την εφαρμογή της στρατηγικής από τη Διοίκηση του Ομίλου. Η Επιτροπή αποτελείται από εννιά μέλη εκ των οποίων πέντε είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην Επιτροπή συμμετέχει ως μέλος ex officio ο Διευθύνων Σύμβουλος. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

 

Τα μέλη της ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει πρότασης του Προέδρου του και κατόπιν διαβούλευσης του τελευταίου με την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Τα μέλη της επιλέγονται βάσει της ικανότητάς τους και της εμπειρίας τους και η θητεία τους είναι ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης επ' αόριστο. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο και όσο συχνά χρειάζεται προκειμένου να συζητηθούν θέματα πριν την αξιολόγησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, και υποβάλλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 Κατά τη διάρκεια του 2015, η Επιτροπή Στρατηγικής συνεδρίασε έξι φορές. Κατά το έτος 2015 η Επιτροπή ασχολήθηκε με στρατηγικές αναδιάρθρωσης, λήψη αποφάσεων σχετικά με εταιρείες του Ομίλου, καθώς και με τον Προϋπολογισμό έτους 2015. Επίσης, με θέματα οργάνωσης & διαχείριση έργων Πληροφορικής, το Στρατηγικό Πλάνο Πληροφορικής (IT Master Plan), τα έργα Πληροφορικής θυγατρικών, τη συμμόρφωση με τα Capital Controls και τα επόμενα βήματα σχεδιασμού και έργων. Επανεξέτασε και επικαιροποίησε στρατηγικούς άξονες του Ομίλου αναφορικά με το ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησης των Ελληνικών Τραπεζών 2015. Τέλος, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις προχώρησε στον στρατηγικό σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων της Διοίκησης της ΕΤΕ.