Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Έξι επιτροπές έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Επιτροπές Ελέγχου, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού, Ηθικής και Κουλτούρας 

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών

Μέλη Συνεδριάσεις   2017 Κανονισμός Λειτουργίας
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κος John McCormick, και Μέλη της οι κκ. Claude Piret, Χάρης Μάκκας, Ιωάννης Ζωγραφάκης και Περικλής Δρούγκας. 12

Η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1259/5.5.2005).

Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι τουλάχιστον τρία σε αριθμό και στην πλειοψηφία (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) τους ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας που περιλαμβάνεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή περιλαμβάνει ανάμεσα στα μέλη της άτομα που έχουν εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα, ενώ ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής διαθέτει επαρκή εξειδίκευση, κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων και στις δραστηριότητες ελέγχου, προκειμένου να συνδράμει στην ευθυγράμμιση των αποδοχών με το προφίλ κινδύνου και κεφαλαίου της Τράπεζας.

Τα μέλη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Τα μέλη επιλέγονται βάσει των ικανοτήτων και της εμπειρίας τους.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως και, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της.

Κατά τη διάρκεια του 2017 η Επιτροπή μεταξύ άλλων ασχολήθηκε με τις συμβάσεις, τις αναβαθμίσεις, καθώς και τον διορισμό Γενικών Διευθυντών και Βοηθών Γενικών Διευθυντών της Τράπεζας, ενώ ενημερώθηκε διεξοδικά για την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού. Η Επιτροπή ενημερώθηκε αναλυτικά σε τακτική βάση για το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού της ΕΤΕ και την τροποποίηση του Οργανογράμματος της Τράπεζας.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών αναθεωρήθηκε τον Ιούνιο του 2017.

 

 

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Μέλη Συνεδριάσεις   2017 Κανονισμός Λειτουργίας
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κ. Claude Piret και Μέλη της ο κ. Χάρης Μάκκας, ο κ. Andrew McIntyre, ο κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης και ο κ. Περικλής Δρούγκας. 12

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1308/20.7.2006) βάσει των διατάξεων της ΠΔΤΕ 2577/9.3.2006.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον σε μηνιαία βάση και εκτάκτως, όποτε κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρο αυτής.

Τον Ιανουάριο του 2017 αναθεωρήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, ενώ πρέπει να επισημανθεί ο διπλός ρόλος της, αφενός η ειδική αρμοδιότητά της επί των μη εξυπηρετούμενων δανείων/ανοιγμάτων και αφετέρου η λειτουργία της ως ειδική επιτροπή της Τράπεζας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 10 του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατά το 2017, η Επιτροπή ενημερώθηκε και γνωμοδότησε αναλυτικά σε τακτική βάση για το επίπεδο ανάληψης κινδύνων από την Τράπεζα καθώς και με θέματα σχετικά με την πρόοδο του έργου για το IFRS 9. Επιπλέον, η Επιτροπή ασχολήθηκε εκτενώς με θέματα μη εξυπηρετούμενων δανείων/ανοιγμάτων, ιδιαίτερα με βάση τις εκθέσεις των συστημικών μετρήσεων της αποτελεσματικότητάς και της αποδοτικότητάς τους. Περαιτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε Πολιτικές σχετικές με τις κατάλληλες εσωτερικές λειτουργίες του Ομίλου. Τον Φεβρουάριο του 2017, η Επιτροπή ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης Κινδύνων σχετικά με την Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Internal Capital Adequacy Assessment Process) για το 2016 ενώ, ενέκρινε σε τριμηνιαία βάση την Έκθεση προς την ΤτΕ για τη διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση - μη εξυπηρετούμενων δανείων, σύμφωνα με την ΠΕΕ 42.

Η Επιτροπή, από 19 Δεκεμβρίου 2013, αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία είναι τουλάχιστον τρία σε αριθμό και στην πλειοψηφία τους (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) είναι ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας που περιλαμβάνεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, ενώ ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Δ.Σ. Τα μέλη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ. της Τράπεζας κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Όλα τα μέλη πρέπει να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και εμπειρία σε τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα, ενώ ένα τουλάχιστον μέλος ως ειδικός θα πρέπει να διαθέτει σημαντική εμπειρία στην διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίου, καθώς επίσης και γνώση του εθνικού και διεθνούς κανονιστικού πλαισίου.


 

Επιτροπή Ελέγχου

Μέλη Συνεδριάσεις   2017 Κανονισμός Λειτουργίας
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κ. Andrew McIntyre, Αντιπρόεδρος ο κ. Claude Piret και Μέλη της ο κος Χάρης Μάκκας, η κα Eva Cederbalk και o κ. Περικλής Δρούγκας 13

 Η Επιτροπή συστάθηκε το 1999 και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και τις διατάξεις του Νόμου Sarbanes-Oxley («SOX»).

 

Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων τέσσερα μέλη είναι ανεξάρτητα και ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία των μελών είναι ετήσια και μπορεί να ανανεωθεί απεριόριστα. Η Επιτροπή Ελέγχου απασχολεί εξειδικευμένο σύμβουλο που αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον έξι φορές ετησίως ή και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της και υποβάλλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο ανά τρίμηνο ή και σε μικρότερο χρονικό διάστημα, εφ' όσον κρίνεται αναγκαίο.

Κατά τη διάρκεια του 2017 παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου για το 2018, το προσχέδιο για το πρόγραμμα ελέγχου για την περίοδο 2019-2020, καθώς και η ετήσια έκθεση για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Επίσης, τον Ιούνιο του 2017 η Επιτροπή διενήργησε αξιολόγηση της Ετήσιας Έκθεσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας και του Ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΔΤΕ 2577/2006 και ενημερώθηκε σχετικά με τη δραστηριότητα των Επιτροπών Ελέγχου των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. Επιπλέον, η Επιτροπή επισκόπησε τις τριμηνιαίες και ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για τη χρήση του 2017, αξιολόγησε την επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2577/2006, ενώ επίσης εξέτασε σε τριμηνιαία βάση και αξιολόγησε σε ετήσια βάση τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και των Διευθύνσεων Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή έκανε συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με το διορισμό των εξωτερικών ελεγκτών της Τράπεζας για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση του 2017, ενημερώθηκε για σχετικά με την πρόοδο του έργου για το IFRS 9, ενώ τα μέλη της εκπαιδεύτηκαν αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα διεθνών λογιστικών και ελεγκτικών απαιτήσεων. Περαιτέρω, ενημερώθηκε σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α., τα πρότυπα της PCAOB και τη διαδικασία ελέγχου SOX.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο του 2017.

 

Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων

Μέλη Συνεδριάσεις   2017 Κανονισμός Λειτουργίας
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι o κ. Κώστας Μιχαηλίδης και Μέλη της ο κ. Χάρης Μάκκας, ο κ. Claude Piret, o κ. Αndrew McIntyre και ο κ. Περικλής Δρούγκας. 12

Η Επιτροπή συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1259/5.5.2005). Η Επιτροπή αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής και ο Πρόεδρος της ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας που περιλαμβάνεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο. H θητεία τους είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται απεριόριστα. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της.

Κατά τη διάρκεια του 2017 η Επιτροπή ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις, τις παγκόσμιες τάσεις και άλλα θέματα συμμόρφωσης στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης Επιπλέον, η Επιτροπή, πρότεινε νέα υποψήφια μέλη για το Δ.Σ., επανεξέτασε την Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και τη σύνθεση του Δ.Σ. σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως τους Ν. 3016/2002, 4261/2014, 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ, καθώς και σε συμμόρφωση με τους εσωτερικούς κανονισμούς της Τράπεζας για την εταιρική διακυβέρνηση.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων αναθεωρήθηκε τον Απρίλιο του 2017.

Επιτροπή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού

Μέλη Συνεδριάσεις   2017 Κανονισμός Λειτουργίας
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κ. Κώστας Μιχαηλίδης και Μέλη της και οι κκ. Παύλος Μυλωνάς, Δημήτριος Καποτόπουλος, Παναγιώτης Δασμάνογλου, Χάρης Μάκκας, Claude Piret, Andrew McIntyre, John McCormick, Ιωάννης Ζωγραφάκης, Περικλής Δρούγκας και η κα Εva Cederbalk. 2
Η Επιτροπή συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1387/29 Σεπτεμβρίου 2009). Η Επιτροπή υποστηρίζει τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών του Ομίλου, βοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική του Ομίλου και επιβλέπει τακτικά την εφαρμογή της στρατηγικής από τη Διοίκηση του Ομίλου. Η Επιτροπή αποτελείται από εννιά μέλη εκ των οποίων πέντε είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην Επιτροπή συμμετέχει ως μέλος ex officio ο Διευθύνων Σύμβουλος. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

 

Τα μέλη της ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει πρότασης του Προέδρου του και κατόπιν διαβούλευσης του τελευταίου με την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Τα μέλη της επιλέγονται βάσει της ικανότητάς τους και της εμπειρίας τους και η θητεία τους είναι ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης επ' αόριστο. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο και όσο συχνά χρειάζεται προκειμένου να συζητηθούν θέματα πριν την αξιολόγησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, και υποβάλλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Κατά τη διάρκεια του 2017, η Επιτροπή Στρατηγικής συνεδρίασε δύο φορές, ενώ πραγματοποιήθηκε επίσης και μία Ημερίδα Στρατηγικής Δ.Σ. Το 2017, η Επιτροπή ασχολήθηκε με στρατηγικές αναδιάρθρωσης και λήψη αποφάσεων σχετικά με εταιρείες του Ομίλου. Επίσης, η Επιτροπή ασχολήθηκε με τις διεθνείς προκλήσεις σε θέματα στρατηγικής του τραπεζικού τομέα και τα επόμενα βήματα σχεδιασμού και προγραμματισμού έργων, και ενημερώθηκε για τα υφιστάμενα προγράμματα καθορισμένων παροχών και εισφορών της Τράπεζας. Η Επιτροπή Στρατηγικής συνεργάζεται με άλλες επιτροπές, όπου κρίνεται σκόπιμο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

 

    Σελίδα 1 από 2   
  • 1
  • 2
  • Last