Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Έξι επιτροπές έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Επιτροπές Ελέγχου, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού, Ηθικής και Κουλτούρας 

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών

Μέλη Συνεδριάσεις   2019 Κανονισμός Λειτουργίας
Πρόεδρος της της Επιτροπής είναι η κα Anne Marion-Bouchacourt, Αντιπρόεδρος η κα Elena Ana Cernat και Μέλη η κα Αικατερίνη Μπερίτση, ο κος Claude Piret και ο κος Περικλής Δρούγκας. 12

Η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1259/5.5.2005).

Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι τουλάχιστον τρία σε αριθμό και στην πλειοψηφία (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) τους ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας που περιλαμβάνεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, ενώ ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή περιλαμβάνει ανάμεσα στα μέλη της άτομα που έχουν εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα, ενώ ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής διαθέτει επαρκή εξειδίκευση, κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων και στις δραστηριότητες ελέγχου, κυρίως σε ευθυγράμμιση της Πολιτικής αποδοχών με το προφίλ κινδύνου και κεφαλαίου της Τράπεζας.

Τα μέλη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται βάσει των ικανοτήτων και της εμπειρίας τους.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως και, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της.

Κατά τη διάρκεια του 2018, η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών συνεδρίασε δώδεκα φορές. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών ασχολήθηκε με τις συμβάσεις, τις αναβαθμίσεις, καθώς και τον διορισμό Γενικών Διευθυντών και Βοηθών Γενικών Διευθυντών της Τράπεζας, ενώ ενημερώθηκε διεξοδικά για τα έργα στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού, όπως την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού. Επιπλέον, η Επιτροπή υπέβαλε προς έγκριση στο Δ.Σ., μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού της ΕΤΕ, όπως και την Πολιτική Εκπαίδευσης Προσωπικού. Η Επιτροπή υπέβαλε στο Δ.Σ. ετήσια αναφορά για τις εργασίες της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο του 2019.

 

 

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Μέλη Συνεδριάσεις   2019 Κανονισμός Λειτουργίας
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κος Claude Piret, Αντιπρόεδρος ο κος Γκίκας Χαρδούβελης και Μέλη της ο κος Wietze Reehoorn, η κα Elena Ana Cernat και ο κος Περικλής Δρούγκας. 16

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1308/20.7.2006) βάσει των διατάξεων της ΠΔΤΕ 2577/9.3.2006. Η Επιτροπή έχει διπλή αποστολή. Λειτουργεί α) ως Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και β) ως Επιτροπή αρμόδια για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια/ανοίγματα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 10 του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία είναι τουλάχιστον τρία σε αριθμό, εκ των οποίων το ένα τρίτο (1/3) (με εξαίρεση τον εκπρόσωπο του ΤΧΣ και στρογγυλοποιημένα στον πλησιέστερο ακέραιο) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας που περιλαμβάνεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, ενώ ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Δ.Σ. Τα μέλη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγονται από το Δ.Σ. της Τράπεζας κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Όλα τα μέλη πρέπει να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και εμπειρία σε τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα, ενώ ένα τουλάχιστον μέλος ως ειδικός θα πρέπει να διαθέτει σημαντική εμπειρία στην διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίου, καθώς επίσης και γνώση του εθνικού και διεθνούς κανονιστικού πλαισίου. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον σε μηνιαία βάση και εκτάκτως, όποτε κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρο αυτής.

Κατά τη διάρκεια του 2018, η Επιτροπή συνεδρίασε δεκατρείς φορές. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και κατά τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή ενημερώθηκε διεξοδικά και σε τακτική βάση για ζητήματα διαχείρισης κινδύνων, όπως τα μοντέλα πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, τα αποτελέσματα προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, το πρόγραμμα διάθεσης ανάληψης κινδύνου και τα αποτελέσματα της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της επάρκειας κεφαλαίου (ICAAP) και της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της επάρκειας ρευστότητας (ILAAP) για το 2018. Επιπλέον, η Επιτροπή ενημερώθηκε εκτενώς για θέματα μη εξυπηρετούμενων δανείων/ανοιγμάτων, ιδιαίτερα με βάση τις εκθέσεις συστημικών μετρήσεων της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή υπέβαλε προς έγκριση στο Δ.Σ. το Σχέδιο Ανάκαμψης του Ομίλου για το 2018 και Πολιτικές σχετικές με τις κατάλληλες εσωτερικές λειτουργίες του Ομίλου, όπως τα πλαίσια ILAAP και ICAAP/ Πολιτικές Ρευστότητας, τις επικαιροποιημένες Πολιτικές και Μεθοδολογίες Κινδύνου Αγοράς και τις Πολιτικές σχετικές με το ΔΠΧΑ 9, την Πολιτική Αποεπένδυσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, την Πιστωτική Πολιτική για το Χαρτοφυλάκιο Λιανικής Τραπεζικής και την Πιστωτική Πολιτική για το Επιχειρηματικό Χαρτοφυλάκιο. Επιπλέον, η Επιτροπή ενέκρινε σε τριμηνιαία βάση την Έκθεση προς την ΤτΕ για τη διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση - μη εξυπηρετούμενων δανείων, σύμφωνα με την ΠΕΕ 42.

Ο Κανονισμός Λετουργίας της Επιτροπής αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο του 2019.


 


 

Επιτροπή Ελέγχου

Μέλη Συνεδριάσεις   2019 Κανονισμός Λειτουργίας
Ασκών καθήκοντα Πρόεδρου της Επιτροπής και Αντιπρόεδρος είναι ο κος Γκίκας Χαρδούβελης, ο κος Claude Piret Αντιπρόδρος και Μέλη της ο κος Αβραάμ Γούναρης και ο κος Περικλής Δρούγκας 18

Η Επιτροπή συστάθηκε το 1999 και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και τις διατάξεις του Νόμου Sarbanes-Oxley («SOX»).

Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας κατόπιν προτάσεων της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή αποτελείται από πέντε μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τέσσερα από τα οποία είναι ανεξάρτητα και από τον εκπρόσωπο του ΤΧΣ στο Δ.Σ. Η θητεία των μελών είναι ετήσια και μπορεί να ανανεωθεί απεριόριστα. Η Επιτροπή Ελέγχου απασχολεί εξειδικευμένο σύμβουλο που αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον έξι φορές ετησίως ή και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της και υποβάλλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο ανά τρίμηνο ή και σε μικρότερο χρονικό διάστημα, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Κατά τη διάρκεια του 2018, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε δεκατρείς φορές. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και κατά τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή επισκόπησε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2017 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2017 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2017 σύμφωνα με τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές των ΗΠΑ (US GAAP), καθώς και αναφορές για την Τράπεζα και τον Όμιλο. Επιπλέον, το Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή αξιολόγησε την Ετήσια Έκθεση του Money Laundering Reporting Officer («MLRO») για το 2017 αναφορικά με την πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Τον Ιούνιο του 2018 παρουσιάστηκε στην Επιτροπή η Ετήσια Έκθεση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας και του Ομίλου για το 2017 προς την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΔΤΕ 2577/2006, ενώ η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε και σχετικά με τη δραστηριότητα των Επιτροπών Ελέγχου των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή παρακολούθησε σε τριμηνιαία βάση και αξιολόγησε σε ετήσια βάση τις δραστηριότητες των Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας και αξιολόγησε την επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2577/2006. Η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, εκπαιδεύτηκε αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα διεθνών λογιστικών και ελεγκτικών απαιτήσεων.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο του 2019.

 

Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων

Μέλη Συνεδριάσεις   2019 Κανονισμός Λειτουργίας
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής είναι η κα Αικατερίνη Μπερίτση και Μέλη της o κος Wietze Reehoorn, ο κος Γκίκας Χαρδούβελης, ο κος Claude Piret και ο κος Περικλής Δρούγκας. 14

Η Επιτροπή συστάθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1259/5.5.2005). Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής και ο Πρόεδρός της εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας που περιλαμβάνεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, ενώ ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο. H θητεία τους είναι ετήσια με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης για διαδοχικές μονοετείς θητείες, εκτός αντίθετης απόφασης. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της.

Κατά τη διάρκεια του 2018, η Επιτροπή συνεδρίασε δεκαπέντε φορές. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή επισκόπησε πρακτικές και ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης, τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, πρότεινε νέα υποψήφια μέλη Δ.Σ., και συντόνισε την ετήσια αυτοαξιολόγηση του Δ.Σ. και των Επιτροπών του για το έτος 2017, σύμφωνα με το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο και τις διατάξεις της Πολιτικής και των διαδικασιών της Τράπεζας για την ετήσια αξιολόγηση του Δ.Σ. Επιπλέον, η Επιτροπή επισκόπησε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Δ.Σ. και των Επιτροπών του από το ΤΧΣ σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, όπως ισχύει και πληροφορούνταν συστηματικά για την πρόοδο της εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών, όπου απαιτούνταν. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή υπέβαλε προς έγκριση στο Δ.Σ. την νέα Πολιτική Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου, στο πλαίσιο της γενικής επιθεώρησης του Ομίλου, συζήτησε το Ετήσιο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του Δ.Σ. και ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις, διεθνείς τάσεις και άλλα ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης στο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Η Επιτροπή υπέβαλε στο Δ.Σ. ετήσια αναφορά για τις εργασίες της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο του 2019.

Επιτροπή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού

Μέλη Συνεδριάσεις   2019 Κανονισμός Λειτουργίας
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κος Wietze Reehoorn, Αντιπρόδερος η κα Αικατερίνη Μπερίτση και Μέλη της ο κος Γκίκας Χαρδούβελης, ο κος Claude Piret, ο κος Αβραάμ Γούναρης, η κα Elena Ana Cernat, η κα Αnne Marion-Bouchacourt και ο κος Περικλής Δρούγκας 10

Η Επιτροπή Στρατηγικής συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1387/29 Σεπτεμβρίου 2009), ενώ μετονομάστηκε σε «Επιτροπή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού» με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1622/26.07.2018). Η Επιτροπή υποστηρίζει τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών του Ομίλου, βοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική του Ομίλου και επιβλέπει τακτικά την εφαρμογή της στρατηγικής από τη Διοίκηση του Ομίλου. Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον πέντε μέλη, εκ των οποίων τρία είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Δ.Σ. Στην Επιτροπή συμμετέχει ως μέλος ex officio ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Τα μέλη της εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει πρότασης του Προέδρου του και κατόπιν διαβούλευσης του τελευταίου με την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Τα μέλη της επιλέγονται βάσει της ικανότητάς τους και της εμπειρίας τους και η θητεία τους είναι ετήσια με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης για διαδοχικές μονοετείς θητείες, εκτός αντίθετης απόφασης.

Κατά τη διάρκεια του 2018, η Επιτροπή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού συνεδρίασε εννέα φορές. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και κατά τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή ενημερώθηκε για την πρόοδο του Προγράμματος Μετασχηματισμού της ΕΤΕ, όπως και για την εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και αποεπένδυσης του Ομίλου. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή επισκόπησε τον προϋπολογισμό του 2019 και ενημερώθηκε για μείζονος σημασίας ζητήματα επενδυτικού ενδιαφέροντος, τα οποία προέκυψαν από συζητήσεις μεταξύ των επενδυτών και της Διοίκησης της ΕΤΕ.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο του 2019.

 

    Σελίδα 1 από 2   
  • 1
  • 2
  • Last