Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Έξι επιτροπές έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Επιτροπές Ελέγχου, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού, Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ηθικής και Κουλτούρας 

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών

Μέλη Συνεδριάσεις   2020 Κανονισμός Λειτουργίας
Πρόεδρος της της Επιτροπής είναι η κα Anne Marion-Bouchacourt, Αντιπρόεδρος η κα Elena Ana Cernat και Μέλη η κα Αικατερίνη Μπερίτση, ο κος JP Rangaswami και ο κος Περικλής Δρούγκας. 15
 

Η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1259/5.5.2005).

Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι τουλάχιστον τρία σε αριθμό και στην πλειοψηφία (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) τους ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας που περιλαμβάνεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, ενώ ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή περιλαμβάνει ανάμεσα στα μέλη της άτομα που έχουν εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα, ενώ ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής διαθέτει επαρκή εξειδίκευση, κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων και στις δραστηριότητες ελέγχου, κυρίως σε ευθυγράμμιση της Πολιτικής αποδοχών με το προφίλ κινδύνου και κεφαλαίου της Τράπεζας.

Τα μέλη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται βάσει των ικανοτήτων και της εμπειρίας τους.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως και, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο του 2021.

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Μέλη Συνεδριάσεις   2020 Κανονισμός Λειτουργίας
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κος Claude Piret και Μέλη της ο κος Wietze Reehoorn, o κος Matthieu Kiss, η κα Elena Ana Cernat και ο κος Περικλής Δρούγκας. 19
 

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1308/20.7.2006) βάσει των διατάξεων της ΠΔΤΕ 2577/9.3.2006. Η Επιτροπή έχει διπλή αποστολή. Λειτουργεί α) ως Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και β) ως Επιτροπή αρμόδια για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια/ανοίγματα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 10 του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία είναι τουλάχιστον τρία σε αριθμό, εκ των οποίων το ένα τρίτο (1/3) (με εξαίρεση τον εκπρόσωπο του ΤΧΣ και στρογγυλοποιημένα στον πλησιέστερο ακέραιο) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας που περιλαμβάνεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, ενώ ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Δ.Σ. Τα μέλη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγονται από το Δ.Σ. της Τράπεζας κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Όλα τα μέλη πρέπει να διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή της εμπορικής τραπεζικής , ενώ ένα τουλάχιστον μέλος ως ειδικός θα πρέπει να διαθέτει σημαντική εμπειρία στην διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίων, καθώς επίσης και γνώση του εθνικού και διεθνούς κανονιστικού πλαισίου. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον σε μηνιαία βάση και εκτάκτως, όποτε κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρο αυτής.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο του 2021.

Επιτροπή Ελέγχου

Μέλη Συνεδριάσεις   2020 Κανονισμός Λειτουργίας
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κος Matthieu Kiss kai Aντιπρόεδρος ο κος Claude Piret, μέλης της οι κκ Wietze Reehoorn, Αβραάμ Γούναρης, JP Rangaswami και Περικλής Δρούγκας 20
 

Η Επιτροπή συστάθηκε το 1999 και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006και του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με το Νόμο 4449/2017, όπως ισχύει, η δομή της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και ο αριθμός και η ιδιότητα των μελών της, αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ. ή την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, ενώ ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ορίζονται από τα μέλη της Επιτροπής. Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., το 75% δε αυτών (στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο) είναι ανεξάρτητα μέλη Δ.Σ. (μη συμπεριλαμβανομένου του Εκπροσώπου του ΤΧΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4706/2020..

Κατόπιν απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας της 30.07.2021, η Επιτροπή Ελέγχου παραμένει Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από έξι (6) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων πέντε (5) είναι ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4706/2020, και ένα (1) είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024 και, σε κάθε περίπτωση θα λήγει αυτόματα αυτόματα όταν παύσουν να είναι μέλη του Δ.Σ. της ΕΤΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, κατά την από 30/07/2021 συνεδρίασή του. Η Επιτροπή συνεδρίασε αυθημερόν και συγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό της εκ των ανεξαρτήτων μελών της. Τα μέλη της Επιτροπής πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας/προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου απασχολεί εξειδικευμένο σύμβουλο που αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον έξι φορές ετησίως ή και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της και υποβάλλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο ανά τρίμηνο ή και σε μικρότερο χρονικό διάστημα, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο του 2021.

 

Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων

Μέλη Συνεδριάσεις   2020 Κανονισμός Λειτουργίας
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κος Wietze Reehoorn, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής είναι η κα Αικατερίνη Μπερίτση και Μέλη της ο κος Claude Piret, η κα Anne Marion-Bouchacourt και ο κος Περικλής Δρούγκας. 19
 

Η Επιτροπή συστάθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1259/5.5.2005). Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής και ο Πρόεδρός της εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διαβούλευση με τον/την Πρόεδρο της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας που περιλαμβάνεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, ενώ ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο. H θητεία τους είναι ετήσια με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης για διαδοχικές μονοετείς θητείες, εκτός αντίθετης απόφασης. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως και τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο του 2021.

Επιτροπή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού

Μέλη Συνεδριάσεις   2020 Κανονισμός Λειτουργίας
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κος Wietze Reehoorn, Αντιπρόδερος η κα Αικατερίνη Μπερίτση και Μέλη της ο κος Claude Piret, ο κος Αβραάμ Γούναρης, η κα Elena Ana Cernat, η κα Αnne Marion-Bouchacourt, ο κος JP Rangaswami, ο κος Matthieu Kiss και ο κος Περικλής Δρούγκας 13

Η Επιτροπή Στρατηγικής συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1387/29 Σεπτεμβρίου 2009), ενώ μετονομάστηκε σε «Επιτροπή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού» με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1622/26.07.2018). Η Επιτροπή υποστηρίζει τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών του Ομίλου, βοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική του Ομίλου και επιβλέπει τακτικά την εφαρμογή της στρατηγικής από τη Διοίκηση του Ομίλου. Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον πέντε μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής σύμφωνα με το ρόλο του στην Τράπεζα.

Τα μέλη της εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Τα μέλη της επιλέγονται βάσει της ικανότητάς τους και της εμπειρίας τους και η θητεία τους είναι ετήσια με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης για διαδοχικές μονοετείς θητείες, εκτός αντίθετης απόφασης.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο του 2021.

    Σελίδα 1 από 2   
  • 1
  • 2
  • Last