Δικαιολογητικά

Ακολουθεί κατάλογος των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σχετικά με την αξιολόγηση του αιτήματός σας στο πλαίσιο του ΚΔ. Ενδέχεται σε μεταγενέστερο στάδιο να σας ζητηθούν και συμπληρωματικά έντυπα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των οφειλών σας. 

1 Δικαιολογητικά Φυσικών Προσώπων χωρίς επιχειρηματικά προϊόντα

 

Φυσικό Πρόσωπο που δεν διατηρεί την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή δε διατηρεί ατομική επιχείρηση

 1. Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατήριο
 2. Ε1 - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών μαζί με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα
 3. Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 - Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων τελευταίου έτους)
 4. Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν συντρέχει περίπτωση)
 5. Κατ' ελάχιστον, τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας και σε περίπτωση συνταξιούχων το τελευταίο απόκομμα σύνταξης
 6. Ε2 τελευταίου οικονομικού έτους (σε περίπτωση που δηλώνονται μισθώματα)
 7. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ τελευταίου έτους
 8. Σε περίπτωση που είστε άνεργος, απαιτείται το αποδεικτικό ανεργίας
 9. Σε περίπτωση που έχετε υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, απαιτείται να προσκομίσετε την «Αίτηση για απονομή σύνταξης» με υπογραφή και σφραγίδα του εκάστοτε ασφαλιστικού φορέα. Ειδικά για πελάτες που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ γίνεται αποδεκτό και το μηχανογραφημένο αντίγραφο χωρίς σφραγίδα και υπογραφή του ασφαλιστικού φορέα
 10. Σε περίπτωση που είστε συνταξιούχος υπό ανανέωση (λόγω αναπηρίας), θα πρέπει να προσκομίσετε  «Ιατρική Γνωμάτευση» και σχετικό εισηγητικό σημείωμα.


Φυσικό Πρόσωπο που διατηρεί την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή διατηρεί ατομική επιχείρηση (προσκομίζονται στοιχεία του φορέα της επιχείρησης και του ελεύθερου επαγγελματία)

 1. Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατήριο
 2. Ε1 - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών μαζί με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα
 3. Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 - Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων τελευταίου έτους)
 4. Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν συντρέχει περίπτωση)
 5. Κατ' ελάχιστον, τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας και σε περίπτωση συνταξιούχων το τελευταίο απόκομμα σύνταξης
 6. Ε2 τελευταίου οικονομικού έτους (σε περίπτωση που δηλώνονται μισθώματα)
 7. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ τελευταίου έτους
 8. Σε περίπτωση που είστε άνεργος, απαιτείται το αποδεικτικό ανεργίας
 9. Σε περίπτωση που έχετε υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, απαιτείται να προσκομίσετε την «Αίτηση για απονομή σύνταξης» με υπογραφή και σφραγίδα του εκάστοτε ασφαλιστικού φορέα. Ειδικά για πελάτες που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ γίνεται αποδεκτό και το μηχανογραφημένο αντίγραφο χωρίς σφραγίδα και υπογραφή του ασφαλιστικού φορέα
 10. Σε περίπτωση που είστε συνταξιούχος υπό ανανέωση (λόγω αναπηρίας), θα πρέπει να προσκομίσετε  «Ιατρική Γνωμάτευση» και σχετικό εισηγητικό σημείωμα.

 

2 Δικαιολογητικά Φυσικών Προσώπων με οφειλές (και) από χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων που τηρούν Βιβλία Α & Β Κατηγορίας*

Βασικά Στοιχεία 

 1. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων: έντυπο Ε3 τελευταίας τριετίας
 2. Φωτοαντίγραφα περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. τρέχοντος έτους και αντίστοιχες προηγούμενου έτους
 3. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων έναρξης επιτηδεύματος (για νεοσύστατες επιχειρήσεις) και τυχόν μεταβολών, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 4. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων εγγυητού/ών: έντυπα Ε1 τελευταίου έτους και έντυπο Βεβαίωσης Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους), ΕΝΦΙΑ, εφόσον υφίσταται.
 5. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων συγγενικών επιχ/σεων: έντυπο Ε3 τελευταίου έτους
 6. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας & Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης)

 

Επιπλέον στοιχεία εφόσον υπάρχουν οφειλές από χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων ατομικής μορφής 

 1. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων τουφορέα της επιχ/σης: έντυπα Ε1 τελευταίας τριετίας καιέντυπα Ε1 τελευταίου έτους, έντυπο Βεβαίωσης Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους), ΕΝΦΙΑ, εφόσον υφίσταται, και εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίας χρήσης
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του φορέα της επιχείρησης.

 

Επιπλέον στοιχεία εφόσον υπάρχουν οφειλές από χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων εταιρικής μορφής με κύκλο εργασιών μέχρι € 2,5 εκ.

 1. Επικυρωμένα αντίγραφα πλήρους σειράς καταστατικού και τροποποιήσεων (ιδιωτικά συμφωνητικά)
 2. Έντυπο Βεβαίωσης Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους), ΕΝΦΙΑ (εφόσον υπάρχει)
 3. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων εταίρων: έντυπα Ε1 τελευταίας τριετίας και έντυπο Βεβαίωσης Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους)
 4. Τα έντυπα υπ αριθμό 1,2,3 & 6 της ενότητας 2(A) ανωτέρωΔικαιολογητικά Προβλεπόμενα από τον ΚΔ

 1. Επιχειρηματικό σχέδιο ή σχέδιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης
 2. Ίδια Συμμετοχή των βασικών μετόχων / εταίρων στο χρηματοδοτικό πλάνο
 3. Προοπτικές Ανάπτυξης του κλάδου
 4. Εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές
 5. Παράγοντες κίνδυνοι επιχειρηματικού σχεδίου και οι επιπτώσεις στη δυνατότητα αποπληρωμής / πιθανά μέτρα αποφυγής αυτών των κινδύνων και των επιπτώσεών τους.

 

3 Δικαιολογητικά Φυσικού Προσώπου με οφειλές (και) από χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων που τηρούν Βιβλία Γ Κατηγορίας*

 

Βασικά στοιχεία

 1. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων: έντυπο Ε3 τελευταίας τριετίας
 2. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων έναρξης επιτηδεύματος(για νεοσύστατες επιχειρήσεις) και τυχόν μεταβολών, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 3. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων εγγυητού/ών: έντυπα Ε1 τελευταίου έτους, έντυπο Βεβαίωσης Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους), και ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον υφίσταται.
 4. Ισολογισμοί 3 τελευταίων ετών, με τα σχετικά προσαρτήματα (όπου προβλέπονται)
 5. Οριστικό ισοζύγιο δευτεροβάθμιων λογ/σμών τελευταίας κλεισμένης χρήσης, υπογεγραμμένο από λογιστή
 6. Ισοζύγιο δευτεροβάθμιων  λογ/σμών τελευταίου μήνα και αντίστοιχο προηγούμενου έτους, υπογεγραμμένα από λογιστή
 7. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων συγγενικών επιχ/σεων: έντυπο Ε3 τελευταίου έτους
 8. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης)

Επιπλέον στοιχεία εφόσον υπάρχουν οφειλές από χρηματοδοτήσεις ατομικής μορφής

 1. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων του φορέα της επιχ/σης: έντυπα Ε1 τελευταίας τριετίας και Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων εγγυητού/ών: έντυπα Ε1 τελευταίου έτους, έντυπο Βεβαίωσης Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους), ΕΝΦΙΑ, εφόσον υφίσταται   με τις τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις και εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίας χρήσης.
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του φορέα της επιχείρησης

Επιπλέον στοιχεία εφόσον υπάρχουν οφειλές από χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων εταιρικής μορφής με κύκλο εργασιών μέχρι € 2,5 εκ.

 1. Έντυπο Βεβαίωσης Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους), ΕΝΦΙΑ (εφόσον υπάρχει)
 2. Φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων εταίρων / μετόχων: έντυπα Ε1 τελευταίας τριετίας, έντυπο Βεβαίωσης Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους), και ΕΝΦΙΑ, εφόσον υφίσταται
 3. Τα έντυπα υπ αριθμό 1,2,4,5,6 & 8 της παραγράφου Βασικά Στοιχεία

Δικαιολογητικά Προβλεπόμενα από τον ΚΔ

 1. Επιχειρηματικό σχέδιο ή σχέδιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης
 2. Ίδια Συμμετοχή των βασικών μετόχων / εταίρων στο χρηματοδοτικό πλάνο
 3. Προοπτικές Ανάπτυξης του κλάδου
 4. Εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές
 5. Παράγοντες κίνδυνοι επιχειρηματικού σχεδίου και οι επιπτώσεις στη δυνατότητα αποπληρωμής / πιθανά μέτρα αποφυγής αυτών των κινδύνων και των επιπτώσεών τους

 

Σε περίπτωση ύπαρξης συνδανειοληπτών ή εγγυητών, θα πρέπει να προσκομίζονται τα ανά κατηγορία οφειλέτη δικαιολογητικά, από το σύνολο των ενεχομένων στη σύμβαση. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση μεταβολής κάποιου στοιχείου που περιλαμβάνεται στα ως άνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά, θα πρέπει να το γνωστοποιήσετε εγγράφως στην Τράπεζα εντός 15 ημερών το αργότερο.

Ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία θα χρειαστεί να επισυνάψετε στην Πλατφόρμα.

Σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών η Τράπεζα δικαιούται να εξακριβώσει την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών και παράλληλα υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο αξιολόγησης της πιστοληπτικής σας ικανότητας θα αναζητήσει δεδομένα για την περιουσιακή σας κατάσταση και την οικονομική συμπεριφορά σας σε σχετικά αρχεία, περιλαμβανομένων των αρχείων της Τειρεσίας Α.Ε. (www.tiresias.gr- τηλ. 210 3676700), σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που σας έχει παρασχεθεί και επιπλέον περιλαμβάνεται στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

*Επισυνάπτονται  εφόσον δεν έχουν ήδη υποβληθεί στην Τράπεζα για προηγούμενη αξιολόγηση του πιστοδοτικού πλαισίου συνεργασίας με την επιχείρηση.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top