Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δικαίωμα Υπερανάληψης (Overdraft)

Εσείς που επιθυμείτε να έχετε στη διάθεσή σας επιπλέον μετρητά, εκμεταλλευτείτε τη δυνατότητα που σας προσφέρει η Εθνική Τράπεζα μέσω του Δικαιώματος Υπερανάληψης (Overdraft) από τον τρεχούμενο λογαριασμό σας, και αποκτήστε έως και €5.000 μετρητά!

 

Το «Δικαίωμα Υπερανάληψης» σας προσφέρει:

 • δυνατότητα διαμόρφωσης του ορίου υπερανάληψης σύμφωνα με τις ανάγκες σας
 • δυνατότητα ανάληψης μετρητών έως το ποσό του ορίου υπερανάληψης, χωρίς έξοδα
 • προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο και επιβάρυνση τόκων μόνο για το μέρος του πιστωτικού ορίου και το χρονικό διάστημα που το χρησιμοποιείτε

 

Εάν διαθέτετε τρεχούμενο καταθετικό λογαριασμό:

μπορείτε να έχετε στη διάθεσή σας υψηλότερο όριο υπερανάληψης και να απολαμβάνετε ακόμη χαμηλότερο επιτόκιο!

 

Επιπλέον, μπορείτε να πραγματοποιείτε αναλήψεις και καταθέσεις μετρητών εύκολα, γρήγορα και απλά με τη χρεωστική κάρτα ΕΘΝΟCASH PLUS.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπά με μόνιμη κατοικία και ατομικό εισόδημα που δηλώνεται στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι:

 • δικαιούχοι απλού τρεχούμενου λογαριασμού καταθέσεων που δεν χρησιμοποιούν το λογαριασμό για επιχειρηματικούς σκοπούς
 • δικαιούχοι τρεχούμενου λογαριασμού καταθέσεων "Μισθοδοτικός Reward"
 • δικαιούχοι τρεχούμενου λογαριασμού καταθέσεων "ΣΠΟΥΔΑΖΩ"

 

Ποσό (πιστωτικό όριο)

 • Για τους δικαιούχους απλού τρεχούμενου λογαριασμού καταθέσεων: έως και € 5.000
 • Για τους δικαιούχους τρεχούμενου λογαριασμού καταθέσεων “Μισθοδοτικός Reward”: δυνατότητα έγκρισης πιστωτικού ορίου έως 5 μηνιαίες αποδοχές, όπως προκύπτει από πρόσφατο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας, με ανώτατο ποσό τα €10.000
 • Για τους δικαιούχους τρεχούμενου λογαριασμού καταθέσεων "ΣΠΟΥΔΑΖΩ": έως και € 10.000

 

Διάρκεια

Αόριστη, με αυτόματη ανανέωση κάθε χρόνο.

 

Τρόπος αποπληρωμής

Η περίοδος εκτοκισμού είναι εξαμηνιαία και οι τόκοι χρεώνονται την 31η Δεκεμβρίου και την 30η Ιουνίου​κάθε έτους.

Σε περίπτωση που με τη χρέωση των τόκων εξαμήνου κατά την 31η Δεκεμβρίου ή την 30η Ιουνίου, δημιουργηθεί υπέρβαση του ορίου του χρεωστικού υπολοίπου, ο λογαριασμός καθίσταται υπερήμερος για το ποσό της υπέρβασης από την επόμενη των ως άνω ημερομηνιών και το συνολικό ποσό της υπέρβασης θα πρέπει να εξοφληθεί άμεσα.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να καταθέσετε οποιοδήποτε άλλο ποσό επιθυμείτε προς εξόφληση του χρεωστικού υπολοίπου.

 

Επιτόκιο –  Δαπάνες

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο. Εάν διαθέτετε τρεχούμενο καταθετικό λογαριασμό:

μπορείτε να απολαμβάνετε ακόμη χαμηλότερο επιτόκιο στο Δικαίωμα Υπερανάληψης!

 ​

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το επιτόκιο ή/και το τιμολόγιο του προϊόντος, πατήστε εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι προβλέπεται σε ετήσια βάση διαχειριστική δαπάνη ανανέωσης ορίου. Μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά εδώ.

 

Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης

Για να ενημερωθείτε για το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ), πατήστε εδώ.

 

Υπόδειγμα Βασικής Σύμβασης

Για να δείτε το υπόδειγμα της σύμβασης του Δικαιώματος Υπερανάληψης, πατήστε εδώ.

Υποβάλλετε σήμερα κιόλας αίτηση χορήγησης Δικαιώματος Υπερανάληψης (overdraft) από τον τρεχούμενο λογαριασμό καταθέσεών σας, μέσω του Καταστήματος στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός σας.

 

Τα βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

- Εάν είστε δικαιούχος απλού τρεχούμενου λογαριασμού καταθέσεων ή τρεχούμενου λογαριασμού καταθέσεων “Μισθοδοτικός Reward”:

 • το δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.

 

- Εάν είστε δικαιούχος τρεχούμενου λογαριασμού καταθέσεων "ΣΠΟΥΔΑΖΩ":

 • το δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • αποδεικτικό σπουδών
 • το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.

 

Πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπρόσθετα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

 

Μετά την υποβολή της αίτησης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την έκβασή της. Εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί, θα κληθείτε για την υπογραφή της σύμβασης στο Κατάστημα.

 

Με την υπογραφή της σύμβασης, θα ενεργοποιηθεί το πιστωτικό όριο που έχει εγκριθεί στον τρεχούμενο καταθετικό λογαριασμό σας και θα μπορείτε να το χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις ανάγκες και επιθυμίες σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε ένα από τα Καταστήματά μας ή καλέστε τον αριθμό 210 48 48 484.

Ειδοποιητήρια

Για την έγκαιρη ενημέρωσή σας, η Τράπεζα σας αποστέλλει κάθε τρίμηνο αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού σας, με πληροφορίες για τις κινήσεις που πραγματοποιείτε (χρεώσεις, πιστώσεις), καθώς και για το τυχόν ποσό υπέρβασης που θα πρέπει να εξοφλήσετε.

 

Μη έγκαιρη παραλαβή ειδοποιητηρίου

Το ειδοποιητήριο αποστέλλεται κάθε τρίμηνο στη διεύθυνση επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει. Ακόμη και εάν δεν φτάσει στα χέρια σας για εξωγενείς λόγους που η Τράπεζα δεν μπορεί να ελέγξει, η υποχρέωση τακτοποίησης τυχόν υπέρβασης παραμένει, όπως προβλέπεται στη σύμβαση που έχετε υπογράψει.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κατάστημα συνεργασίας σας.

 

Μεταβολή επιτοκίου

Το επιτόκιο χρεωστικού υπολοίπου είναι κυμαινόμενο και μεταβάλλεται ισόποσα κάθε φορά που μεταβάλλεται ο επιτοκιακός δείκτης αναφοράς που προβλέπει η σύμβαση που έχετε υπογράψει.

 

Μεταβολή στοιχείων

Δηλώστε άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει στα στοιχεία σας (διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) με μία επίσκεψη σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε, για να πιστοποιήσετε τα νέα σας στοιχεία, από τo ενημερωτικό έντυπο «Συστηθήκατε; Αν όχι… κάντε το τώρα».