Συνοπτική πληροφόρηση
της μεθοδολογίας εκτίμησης
του αποτυπώματος
διοξειδίου του άνθρακα
Το πρόγραμμα εκτίμησης του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα εκτιμά το συνολικό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα μιας κατοικίας και το διαιρεί με τον αριθμό των κατοίκων έτσι ώστε να εκτιμηθεί το αποτύπωμα ανά κάτοικο. Αυτό συμπεριλαμβάνει το αποτύπωμα από: (1) τις ανάγκες θέρμανσης της οικίας με πετρέλαιο θέρμανσης, (2) την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, (3) την χρήση φυσικού αερίου, καθώς και (4) τις ανάγκες μεταφοράς των κατοίκων.

Συγκριτικά με άλλα παρόμοια προγράμματα, το μεγάλο πλεονέκτημα του παρόντος είναι ότι εκτιμάται το αποτύπωμα με βάσει τις πραγματικές καταναλώσεις και όχι με βάση θεωρητικές προσεγγίσεις που βασίζονται σε συγκεκριμένο τρόπο χρήσης του κτηρίου. Ως εκ τούτου, ο τρόπος εκτίμησης λαμβάνει υπόψη την πραγματική χρήση του κτηρίου όπως αυτή εισάγεται από τους χρήστες.

Συνοπτικά, ο τρόπος εκτίμησης των επιμέρους αποτυπωμάτων (θέρμανση, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, μεταφορές) παρουσιάζεται στις παρακάτω παραγράφους:
Αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα
από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
Για την εκτίμηση του αποτυπώματος από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

1.
Εισάγεται από τον χρήστη το συνολικό ετήσιο κόστος (σε Ευρώ, €) για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Προσοχή! Δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτό το ποσό οποιαδήποτε έκτακτη φορολόγηση (ειδικό τέλος ακινήτων).

2.
Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες χρεώσεις για τα πάγια του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, το πρόγραμμα εκτιμά την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κιλοβατώρες (kWh).

3.
Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (kgCO2), λαμβάνοντας υπόψη τον συντελεστή εκπομπής ρύπων για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kgCO2/kWh) από την εθνική βιβλιογραφία. Σε αυτόν τον συντελεστή συμπεριλαμβάνεται το μίγμα πηγών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας (λιγνίτης, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), ο βαθμός απόδοσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συμβατικά καύσιμα (λιγνίτης, πετρέλαιο, φυσικό αέριο), καθώς και οι απώλειες του δικτύου μεταφοράς.
Αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα
για τη θέρμανση με κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης
Για την εκτίμηση του αποτυπώματος από την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

1.
Εισάγεται από τον χρήστη το συνολικό ετήσιο κόστος (σε Ευρώ, €) για την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και μια εκτίμηση του μέσου όρου αγοράς του (€/λίτρο).

2.
Λαμβάνοντας υπόψη την θερμογόνο δύναμη (kWh/λίτρο) του πετρελαίου, το πρόγραμμα εκτιμά την ετήσια κατανάλωση θερμικής ενέργειας για την θέρμανση της οικίας με πετρέλαιο θέρμανσης (σε κιλοβατώρες, kWh).

3.
Η ετήσια κατανάλωση θερμικής ενέργειας μετατρέπεται σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (kgCO2), λαμβάνοντας υπόψη τον συντελεστή εκπομπής ρύπων του πετρελαίου θέρμανσης (kgCO2/kWh) από τη διεθνή βιβλιογραφία.
Αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα
από τη χρήση φυσικού αερίου
Για την εκτίμηση του αποτυπώματος από την κατανάλωση φυσικού αερίου ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

1.
Εισάγεται από τον χρήστη το συνολικό ετήσιο κόστος (σε Ευρώ, €) για την κατανάλωση φυσικού αερίου.

2.
Λαμβάνοντας υπόψη: (1) τις τρέχουσες χρεώσεις για τα πάγια στον λογαριασμό φυσικού αερίου, (2) την τρέχουσα απόκλιση της τιμής του φυσικού αερίου από το πετρέλαιο θέρμανσης και (3) την θερμογόνο δύναμη (kWh/m3) του φυσικού αερίου, το πρόγραμμα εκτιμά την ετήσια κατανάλωση θερμικής ενέργειας από τη χρήση φυσικού αερίου (σε κιλοβατώρες, kWh).

3.
Η ετήσια κατανάλωση θερμικής ενέργειας μετατρέπεται σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (kgCO2), λαμβάνοντας υπόψη τον συντελεστή εκπομπής ρύπων του φυσικού αερίου (kgCO2/kWh) από τη διεθνή βιβλιογραφία.
Αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα
από τη χρήση ΙΧ και δίτροχου
Για την εκτίμηση του αποτυπώματος από τη χρήση ΙΧ ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

1.
Εισάγεται από τον χρήστη το συνολικό μήκος χιλιομέτρων που διανύει ετησίως με ΙΧ.

2.
Εισάγεται από τον χρήστη η κατηγορία παλαιότητας του ΙΧ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σημεία (1) και (2), καθώς και τη θερμογόνο δύναμη της βενζίνης (kWh/λίτρο), το πρόγραμμα εκτιμά την ετήσια κατανάλωση θερμικής ενέργειας (σε κιλοβατώρες, kWh).

3.
Η ετήσια κατανάλωση θερμικής ενέργειας μετατρέπεται σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (kgCO2), λαμβάνοντας υπόψη τον συντελεστή εκπομπής ρύπων της βενζίνης (kgCO2/kWh) από τη διεθνή βιβλιογραφία.

Με την ίδια μεθοδολογία (αλλά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παλαιότητα του δίτροχου) εκτιμάται και το αποτύπωμα από τη χρήση δίτροχου.
Αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα από τη χρήση
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)
Για την εκτίμηση του αποτυπώματος από τη χρήση ΜΜΜ ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

1.
Ο χρήστης δηλώνει ποια ΜΜΜ χρησιμοποιεί σε τακτική βάση.

2.
Εκτιμάται το αποτύπωμα από τους συντελεστές εκπομπής ρύπων (kgCO2/άτομο) του κάθε μέσου. Αυτή προκύπτει από την εθνική βιβλιογραφία και προκύπτει από την ετήσια κατανάλωση καυσίμου ή ηλεκτρικής ενέργειας του συγκεκριμένου Μέσου και του συνολικού αριθμού επιβατών ετησίως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία που εισάγει ο χρήστης και που αφορούν τον τύπο κουφωμάτων, την ηλικία του κτηρίου, καθώς και την περιοχή στην οποία υπάγεται το κτήριο, ΔΕΝ χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του αποτυπώματος. Χρησιμοποιούνται όμως για την εκτίμηση της μείωσης του αποτυπώματος από τις προτεινόμενες επεμβάσεις. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται σε αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ΤΟΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.