Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

​Το Developer Portal της Εθνικής Τράπεζας παρουσιάζει τεχνολογικά θέματα που αφορούν στις τράπεζες και στις τεχνολογικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της οικονομίας (FinTech).

Απευθυνόμαστε σε τεχνολογικές εταιρείες, σε κάθε τρίτο ανεξάρτητο κατασκευαστή εφαρμογών και τεχνολογικών λύσεων και σε κάθε φυσικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει τις νέες υπηρεσίες μας (APIs), είτε για πειραματισμό, είτε για εφαρμογή σε παραγωγικές υλοποιήσεις.
Μέσω του τεχνολογικού portal αναπτύσσουμε συνεργασία με ανθρώπους και εταιρείες που θα κληθούν να διασυνδέσουν τα συστήματά τους πάνω σε τραπεζικές υποδομές.

Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τους πελάτες και συνεργάτες μας στις τεχνολογικές αλλαγές που έρχονται, ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν και εκείνοι με την σειρά τους τις ανάγκες των τελικών χρηστών / πελατών τους. Η συνεχής ενημέρωση των πελατών και των συνεργατών μας για τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται και διατίθενται τόσο από την Εθνική Τράπεζα, όσο και από το δίκτυο των συνεργατών μας, αποτελεί νευραλγικό κομμάτι της εξέλιξης του τεχνολογικού portal.

Τον Ιανουάριο του 2018 τέθηκε σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Οδηγία PSD2, σύμφωνα με την οποία  οι Ευρωπαϊκές τράπεζες οφείλουν να διαθέσουν τεχνολογικές υπηρεσίες (APIs) που θα επιτρέπουν στους πελάτες τους την πρόσβαση σε τραπεζικά τους δεδομένα μέσα από εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών.

Η πρόσβαση αυτή αφορά στους λογαριασμούς και τις υπηρεσίες που οι Τράπεζες διαθέτουν ήδη στους πελάτες τους μέσα από τα ηλεκτρονικά κανάλια εξυπηρέτησης (Ιnternet και Μobile Βanking). Παράλληλα,  καλύπτει την προβολή και χρήση στοιχείων των λογαριασμών και των κινήσεων τους, καθώς και τη δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων.

Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία νέων καινοτόμων υπηρεσιών που θα επιτρέπουν στους πελάτες των τραπεζών να χρησιμοποιούν και να εκμεταλλεύονται τα δεδομένα τους με ασφαλή τρόπο και με προσανατολισμό στην διευκόλυνση και επιτάχυνση των εργασιών τους.

Η PSD2 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 4537/2018 τον Μάιο του 2018, μέχρι το φθινόπωρο του 2019.
 
Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών, το φθινόπωρο του 2019 (14.09.2019) είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις Ελληνικές Τράπεζες να θέσουν σε εφαρμογή διεπαφές πρόσβασης (υπηρεσίες APIs), οι οποίες θα επιτρέπουν την ασφαλή επικοινωνία της εκάστοτε Τράπεζας με τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (Third Party Providers), όπως παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (Account Information Service Providers-AISPs), παρόχους υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμής (Payment Initiation Service Providers-PISPs) και  παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που εκδίδουν μέσα πληρωμής με κάρτα (Payment Service Providers issuing card-based payment instruments- CBPIIs). Με αυτό τον τρόπο και διατηρώντας πάντοτε τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας για τον πελάτη, θα καθίσταται δυνατή για τους πελάτες μας η χρήση των στοιχείων και των κινήσεων των λογαριασμών τους, όπως και η εκτέλεση συναλλαγών μεταφοράς χρημάτων, μέσα από εφαρμογές τρίτων παρόχων.
 
Ήδη από  τον Φεβρουάριο του 2019, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. έχει καταστήσει διαθέσιμη λειτουργική δυνατότητα δοκιμής των υπηρεσιών APIs σε δοκιμαστικό περιβάλλον για τις ακόλουθες υπηρεσίες βάσει του ρυθμιστικού πλαισίου για τις υπηρεσίες πληρωμών:
  • Account Information – AIS
  • Payment Initiation - PIS
  • Confirmation of Funds – CoF

Από τις 24 Μαΐου του 2019, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, διαθέτει τις παραπάνω υπηρεσίες APIs και σε παραγωγικό περιβάλλον.

Η Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζοντας τις εξελίξεις και τις ανάγκες που αυτές δημιουργούν για εκσυγχρονισμό, αυτοματοποίηση και επιτάχυνση της εν γένει συναλλακτικής δραστηριότητας, τόσο για τους ιδιώτες πελάτες της, όσο και για τις επιχειρήσεις / συνεργάτες της, από το φθινόπωρο του 2017 συνεργάζεται με εταιρείες εμπορικού λογισμικού, οι οποίες  δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Από το Μάρτιο του 2018, μέσω του εξειδικευμένου portal Developer Portal, διατίθενται στην ελληνική αγορά εφαρμογές λογισμικού, όπως συστήματα ERP, συστήματα εμπορικής διαχείρισης, αλλά και λογιστικές εφαρμογές, που δίνουν στους χρήστες τους τη δυνατότητα να συνδέονται με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που διαθέτουν στην Εθνική Τράπεζα και να εκτελούν αυτοματοποιημένα εργασίες.

Ενδεικτικά, οι εργασίες αυτές καλύπτουν:

  • πληρωμές λογαριασμών,
  • μισθοδοσία υπαλλήλων,
  • πληρωμές προμηθευτών,
  • συμφωνία / εκκαθάριση εισπράξεων πελατών.

Πρόκειται για καινοτόμες υπηρεσίες που διευκολύνουν και ενισχύουν την συναλλακτική δραστηριότητα των πελατών μας. Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει την προσπάθεια για τη δημιουργία και διάθεση ολοένα και περισσότερων νέων υπηρεσιών (APIs), με στόχο την βελτιστοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων της και του επιχειρησιακού λογισμικού που διαθέτουν και χρησιμοποιούν οι πελάτες της.

Έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας φροντίζουμε σε συνεργασία με τις εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού που συνεργαζόμαστε, για την πλήρη συμμόρφωση  με τους Διεθνείς Κανονισμούς, τους οποίους εφαρμόζουμε στα συστήματα που διαθέτει η Τράπεζα στα ηλεκτρονικά της κανάλια (Ιnternet και Μobile Βanking).