Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Άρση Βαρών οφειλών ΕΤΕ

​​​

Έχετε βάρος από δάνεια και κάρτες;

 

Η Εθνική Τράπεζα σας ανακουφίζει από τις οφειλές καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών, προσφέροντάς σας μία δόση αισθητά μειωμένη συγκριτικά με το συνολικό ποσό που πληρώνατε μέχρι σήμερα!

 

Μην περιμένετε άλλο! Ανακαλύψτε σήμερα κιόλας το πρόγραμμα συγκέντρωσης οφειλών Άρση Βαρών και νιώστε κι εσείς να φεύγει ένα βάρος…

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Σκοπός

Συγκέντρωση των οφειλών σας από προσωπικά ή καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες που έχουν χορηγηθεί/εκδοθεί από την Εθνική Τράπεζα σε ένα δάνειο.

 

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία και ατομικό εισόδημα που δηλώνεται στην Ελλάδα.

 

Ποσό δανείου

Από €1.000 έως €80.000

 

Διάρκεια

Ανάλογα με το ποσό δανείου, ως εξής:

Ποσό δανείου Διάρκεια δανείου
€1.000 - €5.000 36 – 48 μήνες
€5.001 - €12.000 48 – 72 μήνες
€12.001 - €17.000 60 – 84 μήνες
€17.001 - €25.000 72 – 100 μήνες
€25.001 - €80.000 72 – 120 μήνες

 

Εξασφαλίσεις

Σε περίπτωση που παρέχονται εμπράγματες εξασφαλίσεις, οι όροι χρηματοδότησης του προϊόντος Άρση Βαρών με εξασφαλίσεις καθίστανται ευνοϊκότεροι, ως ακολούθως:

 • ποσό δανείου από €10.000
 • διάρκεια από 60 έως 300 μήνες
 • μειωμένο επιτόκιο
 • δυνατότητα επιλογής 6, 12, 18 ή 24μηνης έντοκης περιόδου χάριτος.

 

Οι αποδεκτές εξασφαλίσεις είναι:

 • εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε αστικό ακίνητο
 • καταθέσεις σε ευρώ.

 

Αποκλιμάκωση επιτοκίου

Ειδικά για το προϊόν Άρση Βαρών χωρίς εξασφαλίσεις, το επιτόκιο μειώνεται κατά μισή ποσοστιαία μονάδα κάθε έξι μήνες (έως 12 φορές), με την προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάστηκε καθυστέρηση πληρωμής οποιασδήποτε δόσης για πάνω από 30 ημερολογιακές ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου της μείωσης εξαμήνου.

 

Τρόπος αποπληρωμής

Tο δάνειο εξοφλείται με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Εάν επιλεγεί περίοδος χάριτος (η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται μόνο για το δάνειο Άρση Βαρών με εξασφαλίσεις), κατά την περίοδο αυτή καταβάλλονται μηνιαίως μόνο οι τόκοι. Μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, το δάνειο εξοφλείται με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η εξόφληση του δανείου Άρση Βαρών διενεργείται αυτόματα με χρέωση ενός λογαριασμού καταθέσεών σας.

 

Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών

Το Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών σας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε ένα σταθερό μηνιαίο ποσό, για να μπορείτε να συνεχίσετε κανονικά την πληρωμή των μηνιαίων καταβολών του δανείου σας, σε περίοδο που δεν μπορείτε να εργασθείτε προσωρινά, στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν είστε μισθωτός και εργάζεστε με σύμβαση αορίστου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα, το πρόγραμμα σας καλύπτει σε περίπτωση ακούσιας ανεργίας ή προσωρινής ανικανότητας για εργασία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.
 • Εάν είστε δημόσιος υπάλληλος, προσωρινά εργαζόμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας, το πρόγραμμα σας καλύπτει σε περίπτωση νοσηλείας ή προσωρινής ανικανότητας για εργασία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.

Επιπλέον, σας εξασφαλίζει την αποπληρωμή του άληκτου κεφαλαίου του δανείου σας (μέχρι ένα ανώτατο ποσό ανάλογα με τη διάρκειά του) σε περίπτωση απώλειας ζωής από οποιαδήποτε αιτία ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα.

 

Όλες οι πιο πάνω καλύψεις παρέχονται με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος και σύντομες διαδικασίες, αρκεί να επιλέξετε την ένταξη σε Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης του δανείου σας.

 

Επιτόκιο - Δαπάνες

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το επιτόκιο ή/και το τιμολόγιο του προϊόντος, πατήστε εδώ.

 

Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης

Για να ενημερωθείτε για το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ), πατήστε εδώ​.

 

Υπόδειγμα Βασικής Σύμβασης

Για να δείτε το υπόδειγμα της σύμβασης του δανείου Άρση Βαρών χωρίς εξασφαλίσεις, πατήστε εδώ.

Υποβάλλετε σήμερα κιόλας την αίτηση χορήγησης του δανείου σας:

 • μέσω του πλησιέστερου Καταστήματός μας
 • τηλεφωνικά, μέσω του Contact Center της Εθνικής Τράπεζας, καλώντας τον αριθμό 210 48 48 484 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 - 16:00

 

Τα βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

 • το δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ

 • το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.

 

Πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπρόσθετα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

 

Μετά την υποβολή της αίτησης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την έκβασή της. Εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί, θα κληθείτε για την υπογραφή της σύμβασης στο Κατάστημα.

 

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που έχετε υποβάλει την αίτηση τηλεφωνικώς και αυτή εγκριθεί, θα κληθείτε να επιλέξετε το Κατάστημα στο οποίο θα προσκομίσετε τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και θα υπογράψετε τη δανειακή σύμβαση.

 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, το ποσό του δανείου καταβάλλεται για την πληρωμή κάθε οφειλής που μας έχετε υποδείξει, χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται την ολική εξόφληση του δανείου ή της πιστωτικής κάρτας που μεταφέρεται.

Επομένως, θα πρέπει στη συνέχεια να μεριμνήσετε για την ολική εξόφληση τους, καταβάλλοντας τυχόν ποσό που υπολείπεται προκειμένου να εξοφληθεί πλήρως ο λογαριασμός της μεταφερόμενης οφειλής, διότι τυχόν αμέλεια ολικής εξόφλησης ενδέχεται να σας δημιουργήσει προβλήματα συναλλακτικής συμπεριφοράς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε ένα από τα Καταστήματά μας ή καλέστε τον αριθμό 210 48 48 484.

Πληρωμή δόσεων

Οι δόσεις του δανείου σας εισπράττονται αυτόματα από το λογαριασμό καταθέσεων που τηρείτε στην Τράπεζά μας και έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να χρεώνεται για την είσπραξή τους.

 

Ειδοποιητήρια

Για την έγκαιρη ενημέρωσή σας, η Τράπεζα σας αποστέλλει κάθε τρίμηνο αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού, με πληροφορίες για το δάνειό σας, καθώς και για το ποσό των επόμενων μηνιαίων δόσεων.

 

Μη έγκαιρη παραλαβή ειδοποιητηρίου

Το ειδοποιητήριο αποστέλλεται κάθε τρίμηνο στη διεύθυνση επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει. Ακόμη και εάν δεν φτάσει στα χέρια σας για εξωγενείς λόγους που η Τράπεζα δεν μπορεί να ελέγξει, η δόση θα εισπραχθεί όπως προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κατάστημα συνεργασίας σας.

 

Καθυστέρηση πληρωμής δόσης δανείου

Θα πρέπει να μεριμνήσετε για την τακτοποίηση της δόσης σας το συντομότερο δυνατό.

Η μη πληρωμή της δόσης σας επιφέρει την επιβολή τόκων υπερημερίας για το διάστημα που αυτή παραμένει απλήρωτη ενώ συνιστά δείγμα μη καλής συναλλακτικής συμπεριφοράς. Ακόμη, ενδέχεται η σύμβαση του δανείου σας να προβλέπει επιπλέον κυρώσεις (π.χ. να μην αποκλιμακωθεί το επιτόκιο λόγω ασυνέπειας στην αποπληρωμή του δανείου).

                                          

Αλλαγή λογαριασμού εξυπηρέτησης του δανείου

Για να αλλάξετε τον καταθετικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου σας, επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας, προκειμένου να δηλώσετε το λογαριασμό που επιθυμείτε να χρεώνεται για την είσπραξη των δόσεων του δανείου σας.

 

Μεταβολή επιτοκίου

Το επιτόκιο του δανείου σας είναι κυμαινόμενο και μεταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με βάση τη μεταβολή του επιτοκίου προσφοράς Euribor διατραπεζικών καταθέσεων σε Ευρώ διάρκειας τριών (3) μηνών (επιτοκιακός δείκτης αναφοράς) στρογγυλοποιημένου στα τρία (3) δεκαδικά ψηφία, όπως ο δείκτης αυτός θα διαμορφώνεται δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ως άνω ημέρα.

Κατά την εκταμίευση του δανείου θα ισχύει ο επιτοκιακός δείκτης αναφοράς, όπως διαμορφώθηκε δύο εργάσιμες ημέρες πριν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου που προηγείται της εκταμίευσης του δανείου.

 

Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών

Μπορείτε να αποκτήσετε τις καλύψεις που παρέχει το Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών, εφόσον το επιλέξετε κατά την υποβολή της αίτησης.

 

Πρόωρη εξόφληση

Μπορείτε να επισκεφθείτε το Κατάστημα χορήγησης του δανείου σας και να καταβάλλετε οποιοδήποτε ποσό επιθυμείτε για μερική ή ολική εξόφληση του δανείου σας νωρίτερα από τη λήξη του, χωρίς καμία επιβάρυνση!

 

Μεταβολή στοιχείων

Δηλώστε άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει στα στοιχεία σας (διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) με μία επίσκεψη σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε, για να πιστοποιήσετε τα νέα σας στοιχεία, από τo ενημερωτικό έντυπο «Συστηθήκατε; Αν όχι… κάντε το τώρα».