Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

H Εθνική Ασφαλιστική δημιούργησε ένα σύγχρονο ασφαλιστικό - επενδυτικό πρόγραμμα εφάπαξ καταβολής, τύπου Unit Linked, το Full Capital Plan, το οποίο διανέμεται από το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας και συνδέεται με Επενδυτικά Κεφάλαια τύπου "Lifecycle - Κύκλου Ζωής," τα οποία διαχειρίζεται η διεθνής επενδυτική εταιρεία BNP Paribas Asset Management.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία σωρευτικά:

 • Επιθυμούν την επένδυση ενός Εφάπαξ ποσού, ύψους τουλάχιστον €5.000,00, στοχεύοντας στην επίτευξη απόδοσης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αποδεχόμενοι την πιθανότητα αρνητικών διακυμάνσεων των τιμών των μετοχών/μεριδίων των Επενδυτικών Τμημάτων/Υπό-κεφαλαίων με τα οποία είναι συνδεδεμένο το ασφαλιστικό προϊόν.
 • Διαθέτουν επαρκές υπόλοιπο αποταμιεύσεων, πέραν του εφάπαξ ποσού που προτίθενται να επενδύσουν στο προϊόν, για την κάλυψη των τακτικών και έκτακτων αναγκών τους.
 • Διαθέτουν την αναγκαία γνώση και εμπειρία ώστε να κατανοούν τους κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν από ασφαλιστικά προγράμματα συνδεδεμένα με επενδύσεις, οι οποίοι μπορούν να επιφέρουν σημαντικές απώλειες στο κεφάλαιο επένδυσης.
 • Επιθυμούν την εξασφάλιση της οικογένειάς τους μέσω ασφάλισης ζωής.

Προσφέρει ευελιξία, όσον αφορά τη καταβολή του ποσού στη λήξη του προγράμματος, με δυνατότητα επιλογής εφάπαξ καταβολής της αξίας του λογαριασμού επένδυσης ή εναλλακτικά μηνιαίας καταβολής ισόβιας ή ορισμένης διάρκειας ή ποσού.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή. 


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. 

 


Ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις - Επενδυτικό Πρόγραμμα βασιζόμενο σε ασφάλιση, τύπου Unit Linked ΕΦΑΠΑΞ καταβολής χωρίς εγγυημένη αξία λήξης. Το προϊόν στοχεύει στην αξιοποίηση κεφαλαίου μέσω μακροχρόνιας επένδυσης σε μερίδια των συνδεδεμένων Επενδυτικών Τμημάτων/Υπό-Κεφαλαίων του BNP Paribas Perspectives (2031-2033, 2034-2036, 2037-2039)  έως την λήξη τους και έπειτα στο BNP Paribas Perspectives Court Terme, έως τη λήξη του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, ενώ παράλληλα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου κατά την διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου. Τα Επενδυτικά Τμήματα/Υπό-Κεφάλαια διαχειρίζονται από την BNP Paribas Asset Management France, μέλος του ομίλου BNP Paribas Group*.

Ανάλογα με τη διάρκεια συμβολαίου που επιλέγεται, το πρόγραμμα θα συνδέεται με συγκεκριμένο Κύριο Επενδυτικό Τμήμα της σειράς που έχει την πλησιέστερη ημερομηνία ωρίμανσης.


Παροχές στη λήξη

Στη λήξη το ποσό καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε με τμηματικές καταβολές (σταθερό εισόδημα ή ισόβια σύνταξη). Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής καταβάλλεται η τρέχουσα αξία (αριθμός μεριδίων x καθαρή τιμή μεριδίου) του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλίστρων (Λ.Ε.Α).


Διάρκεια ασφάλισης

Παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής διάρκειας με ελάχιστο τα 10 έτη και με την προϋπόθεση ότι το άθροισμα της ηλικίας του ασφαλισμένου στην έναρξη του προγράμματος και της διάρκειας ασφάλισης δεν είναι μικρότερη των 18 ετών και δεν υπερβαίνει τα 75 έτη.

Η μέγιστη δυνατή διάρκεια του συμβολαίου είναι τα 20 έτη.


Ασφάλιστρο

Το Full Capital Plan είναι επενδυτικό πρόγραμμα βασιζόμενο σε ασφάλιση, τύπου Unit Linked εφάπαξ καταβολής ασφαλίστρου, με ελεύθερη επιλογή του ύψους ασφαλίστρου επένδυσης και με ελάχιστο επιτρεπτό ασφάλιστρο επένδυσης 5.000€. 


Ασφαλιστικές καλύψεις

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου πριν από την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης, καταβάλλεται η αξία του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου ή το σύνολο του καταβληθέντος Εφάπαξ Ασφαλίστρου Επένδυσης, όποιο είναι μεγαλύτερο.

 

* Τα Επενδυτικά Τμήματα/Υπό- Κεφάλαια των BNP Paribas Perspectives (2031-2033, 2034-2036, 2037-2039) είναι της μορφής «Life Cycle» και κατά την έναρξη ενέχουν υψηλότερο επενδυτικό κίνδυνο στοχεύοντας στην επίτευξη απόδοσης, ο οποίος σταδιακά μειώνεται όσο το προϊόν πλησιάζει στη λήξη, εξασφαλίζοντας όσο το δυνατό πληρέστερα το συσσωρευμένο κεφάλαιο. Το Επενδυτικό Τμήμα/Υπό-Κεφάλαιο του BNP Paribas Perspectives Court Terme είναι σταθερού επενδυτικού κινδύνου με ετήσια ανανέωση. Διευκρινίζεται ότι η μεταφορά της επένδυσης στο άνω τελευταίο Επενδυτικό Τμήμα/Υπο-Κεφάλαιο δε συνεπάγεται επένδυση «χωρίς κινδύνους».

 

Η  καταχώριση αυτή έχει χαρακτήρα καθαρά πληροφοριακό και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση, την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής. Ενημερωθείτε πλήρως για τα χαρακτηριστικά, τις καλύψεις, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις του προγράμματος ασφάλισης εδώ και εδώ ή επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και ενημερωθείτε από τα κατάλληλα πιστοποιημένα στελέχη στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση.


Τα ασφαλιστικά προγράμματα δημιουργήθηκαν από την Εθνική Ασφαλιστική και διανέμονται από το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Αιόλου 86, 10559, Αθήνα, Α.Μ.Ε.Ε.Α.: 311481. Για  περισσότερα πατήστε εδώ .

 H διάθεση των ασφαλιστικών προγραμμάτων διενεργείται μόνο από Στελέχη της Τράπεζας που είναι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Η Τράπεζα είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό 1028 ως ασφαλιστικός πράκτορας. Τα στοιχεία του Ειδικού Μητρώου δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.)» Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, μέσω του οποίου μπορείτε να εξακριβώσετε την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο. Ιστότοπος Ε.ΣΗ.Π.: http://insuranceregistry.uhc.gr/.

Το προϊόν αυτό δεν είναι καταχωρημένο σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία των ΗΠΑ (U.S. Securities Act 1933) και δεν διατίθεται σε φυσικά ή νομικά Πρόσωπα, που χαρακτηρίζονται ως U.S. Persons.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. 

 


Επισκεφθείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας για περισσότερες πληροφορίες.

Βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

 • Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ.

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης  ταυτότητας του πελάτη στο έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι…κάντε το τώρα.

Δυνατότητες που σας προσφέρει το πρόγραμμα Full Capital Plan

 • Επένδυση κεφαλαίου με εφάπαξ καταβολή ασφαλίστρου, στοχεύοντας στην επίτευξη απόδοσης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, για κάλυψη μελλοντικών υποχρεώσεων όπως παροχή σύνταξης, σπουδές τέκνων ή επαγγελματικές υποχρεώσεις.
 • Επιβράβευση δεκαετίας στη 10η επέτειο ή και Επιβράβευση λήξης (για προγράμματα με διάρκεια ίσης ή μεγαλύτερης των 15 ετών).
 • Διαχείριση του προγράμματος από τη BNP Paribas Asset Management, έναν διεθνώς αναγνωρισμένο διαχειριστή.
 • Εναλλακτικούς τρόπους λήψης της παροχής στη λήξη του προγράμματος, ανάλογα με τις ανάγκες σας εκείνη την περίοδο.
 • Δυνατότητα συμμετοχής αγαπημένων προσώπων στο πρόγραμμα με την ιδιότητα του ασφαλιζόμενου προσώπου  (σύζυγος, παιδί, εγγόνι κ.λπ.).
 • Δυνατότητα επιλογών ως προς το ύψος του ασφαλίστρου και τη διάρκεια του προγράμματος.

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις

 • Ποιο είναι το ύψος του Ασφαλίστρου Επένδυσης;
  Η επιλογή του ύψους ασφαλίστρου επένδυσης είναι ελεύθερη με ελάχιστο επιτρεπτό ασφάλιστρο 5.000€.
 • Γιατί να επιλέξω το Full Capital Plan;
  Το επενδυτικό πρόγραμμα βασιζόμενο σε ασφάλιση, τύπου Unit Linked Full Capital Plan, δίνει τη δυνατότητα Επένδυσης κεφαλαίου με εφάπαξ καταβολή ασφαλίστρου, στοχεύοντας στην επίτευξη απόδοσης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με σκοπό την κάλυψη μελλοντικών αναγκών.
  Η διαχείριση των συνδεδεμένων Επενδυτικών Τμημάτων/Υπό-Κεφαλαίων διενεργείται από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό BNP Paribas Asset Management.
  Στη λήξη του προγράμματος, παρέχεται η συνολική αξία του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλίστρου που έχει δημιουργηθεί, ως εφάπαξ ή ως μηνιαία παροχή ανάλογα με τις ανάγκες σας εκείνη την περίοδο. Επιπλέον, αποδίδεται συμπληρωματικά η «Επιβράβευση δεκαετίας», ως ένα επιπλέον ποσοστό του Λογαριασμού Επένδυσης με τη συμπλήρωση 10 ετών του προγράμματος, αλλά και μία ακόμη παροχή η «Επιβράβευση λήξης» με τη λήξη του προγράμματος, εφόσον η διάρκειά του είναι από 15 έτη και πάνω.
 • Μπορώ να προσφέρω το πρόγραμμα στο παιδί μου;
  Μπορείτε να προσφέρετε το Full Capital Plan σε κάποιον που θέλετε να υποστηρίξετε οικονομικά όπως το παιδί σας, ορίζοντάς το ως ασφαλιζόμενο ακόμα και από την ηλικία των 30 ημερών και δικαιούχο των παροχών, ενώ εσείς αναλαμβάνετε την πληρωμή ως συμβαλλόμενος.
 • Επιτρέπεται η εξαγορά του προϊόντος πριν τη λήξη του;
  Παρέχεται το δικαίωμα εξαγοράς (μερικής ή ολικής) μετά την παρέλευση 3 μηνών από την ημερομηνία ισχύος του συμβολαίου σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους του προγράμματος Full Capital Plan.

 • ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.