Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων αποτελούν τα σημαντικότερα εργαλεία για την εξέλιξή τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, βοηθώντας παράλληλα την Τράπεζα στην απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η συνεχής βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων μέσω αναπτυξιακών παρεμβάσεων, σε συνδυασμό με την προώθηση της αυτοεκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, παραμένει στην κορυφή της ατζέντας όσον αφορά στη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σύντομο ιστορικό


Η Εθνική Τράπεζα έχει μακρά παράδοση στον εκπαιδευτικό τομέα. Το 1975 συστάθηκε η "Υπηρεσία Εκπαιδεύσεως" και στη συνέχεια, αντίστοιχη Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης. Από το 1996, η εκπαιδευτική και αναπτυξιακή δραστηριότητα διενεργείται από τη "Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου", παρέχοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους εργαζόμενους. Σήμερα, η Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Τ&Ο έχει παρουσία στα εκπαιδευτικά κέντρα Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, ενώ παράλληλα λειτουργούν αίθουσες κατάλληλα εξοπλισμένες για εκπαιδευτικό σκοπό και σε άλλες πόλεις, όπως Βέροια, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Κομοτηνή, Χαλκίδα.

Η Διοίκηση, θεωρώντας την επαγγελματική κατάρτιση, επιμόρφωση και διαρκή εκπαίδευση του Προσωπικού της Τράπεζας καθοριστικό παράγοντα ​ανάπτυξης και κύριο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, στηρίζει συνεχώς και ποικιλοτρόπως το έργο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Τ&Ο.

Δραστηριότητα
 • 1. Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση
  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Τράπεζας εναρμονίζονται με τους εκάστοτε επιχειρησιακούς στόχους όπως τη διατήρηση της θέσης της στην εγχώρια αγορά και την ενίσχυση της παρουσίας της στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

  Το μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων υλοποιείται ενδοεπιχειρησιακά. Η επιμόρφωση του προσωπικού πραγματοποιείται με την χρήση συμμετοχικών μεθόδων εκπαίδευσης ώστε να εξασφαλίζεται η ενεργητική και συνεχής συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη μαθησιακή διαδικασία καθώς και η επικοινωνία και συνεργασία εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα καλύπτουν τους παρακάτω τομείς επιμόρφωσης: Βασική Εκπαίδευση, Τραπεζικές Εργασίες, Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων, Διοικητική Επιμόρφωση, Οικονομική Επιμόρφωση, Γενική Επιμόρφωση και Μηχανογραφικές Εφαρμογές.

  Η συνεχής αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών πραγματοποιείται με σκοπό την αναπροσαρμογή τους ώστε να ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και να είναι αποτελεσματικά.
 • 2. Ηλεκτρονική Εκπαίδευση
  Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου, η Τράπεζα προσφέρει στο Ανθρώπινο Δυναμικό της, πλήθος ηλεκτρονικών μαθημάτων e-learning, παρέχοντας τη δυνατότητα στους εργαζομένους να εκπαιδευτούν σε χώρο και χρόνο που οι ίδιοι επιθυμούν. Τα ηλεκτρονικά μαθήματα που προσφέρονται καλύπτουν μεγάλο εύρος εκπαιδευτικών αντικειμένων, που σχετίζονται με ανάπτυξη διοικητικών δεξιοτήτων, πρόληψη ξεπλύματος χρήματος, μηχανογραφημένες και μη διαδικασίες τραπεζικών εργασιών, ψηφιακές δεξιότητες, χρηματοοικονομικά, πρώτες βοήθειες κ.α.

  Με προσανατολισμό στην αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, δημιουργούνται μαθήματα με ενσωμάτωση βίντεο εισηγητή συγχρονισμένου με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο (webcast) και υποστηρίζονται εκπαιδεύσεις εικονικής τάξης σε πραγματικό χρόνο (webinars).

  Η ηλεκτρονική εκπαίδευση συμβάλλει στη σημαντική εξοικονόμηση κόστους για την Τράπεζα και δίνει τη δυνατότητα παράλληλης εκπαίδευσης μεγάλου πλήθους εργαζομένων σε χρονικό διάστημα που καθίσταται απαγορευτικό για αντίστοιχη εκπαίδευση με φυσική παρουσία. Τέλος, η ηλεκτρονική εκπαίδευση -ως σύγχρονο εργαλείο- συμβάλλει, εκτός των άλλων, και στην καταπολέμηση του φαινομένου της Κλιματικής Αλλαγής μέσω της μείωσης των μετακινήσεων (μείωση των εκπομπών CO2) και της εξοικονόμησης φυσικών πόρων (χαρτί, μελάνι, κ.λ.π).
 • 3. Εκπαίδευση εκτός Τράπεζας
  Η Τράπεζα συμμετέχει σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις (σεμινάρια, συνέδρια, προγράμματα distance-learning) που πραγματοποιούν έγκριτοι εκπαιδευτικοί ή επαγγελματικοί Οργανισμοί στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, και οι οποίες σχετίζονται με τραπεζικά θέματα. Στελέχη Μονάδων Διοίκησης και Δικτύου, μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα με εξειδικευμένη θεματολογία.
  Ο αρμόδιος χώρος φροντίζει να ερευνά, να μελετά και να ενημερώνει για σχετικές εκπαιδευτικές δράσεις, τις αντίστοιχες επιχειρηματικές Μονάδες, ενώ παράλληλα διενεργείται αξιολόγηση των εκάστοτε προγραμμάτων για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
 • 4. Πολιτικές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
  Η Τράπεζα αποδίδει μεγάλη σημασία στη διά βίου εκπαίδευση με σκοπό την επαγγελματική πρόοδο και τη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της. Για το λόγο αυτό προσφέρει οικονομική βοήθεια και άλλες παροχές σε προγράμματα σπουδών για την απόκτηση Διεθνών Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων καθώς και σε επιλεγμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα, σε συνδυασμό με απόκτηση Επαγγελματικής Πιστοποίησης.

  Επίσης η Τράπεζα προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα απόκτησης Διεθνών Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων με τη μέθοδο της αυτοεκπαίδευσης, με βάση εξειδικευμένες ανάγκες ομάδων προσωπικού.
 • 5. Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις απαιτούμενες από το Νόμο
  Η Τράπεζα υποστηρίζει τη συμμετοχή εργαζομένων της στις εξετάσεις που διενεργούνται από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς σχετικά με την υποχρέωση πιστοποίησης γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών καθώς και απόκτησης τίτλων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (κοινοτική οδηγία MiFID).
 • 6. Προγράμματα Ξένων Γλωσσών
  Στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης της διά βίου μάθησης, η Εθνική Τράπεζα υποστηρίζει την εκμάθηση, βελτίωση ή εξειδίκευση των γνώσεων του προσωπικού σε ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα στην αγγλική. Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να δοθεί η δυνατότητα στους υπαλλήλους να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις επαφές τους με το κοινό, να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους και να συμπληρώνουν ελλείψεις τους στο συγκεκριμένο τομέα, έτσι ώστε να προσφέρουν συνεχώς υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
 • 8.Προγράμματα Ε.Ε.
  Τα προγράμματα αυτά επιδοτούνται είτε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε εντάσσονται στο πλαίσιο των Κοινοτικών Πλαισίων της χώρας μας.

  Η μελέτη, η παρακολούθηση /ενημέρωση και η αξιολόγηση της σκοπιμότητας συμμετοχής σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία εξετάζουν και προωθούν θέματα εκπαιδευτικού ή /και γενικότερου ενδιαφέροντος της Τράπεζας, αποτελούν ενέργειες οι οποίες υπηρετούν την ποιοτική επιμόρφωση του προσωπικού.
 • 9. Άλλες Δραστηριότητες
  Η εκπαιδευτική δραστηριότητα της Τράπεζας επεκτείνεται και σε πλήθος άλλων τομέων, όπως:
  • Ημερίδες ενημέρωσης ανά την Ελλάδα, με κοινό-στόχο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την αποτελεσματική λειτουργία τους στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.
  • Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας Νέων (συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τον ΣΕΒ).
  • Διευκόλυνση στην πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε αριθμό επιλεγμένων φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών τους.
1. Σύντομο ιστορικό

Συστάθηκε το 1968, ως "Ομάδα Στελεχών Επιλογής και Ανάπτυξης Προσωπικού παρά τω Διοικητή".

Ο σχεδιασμός, η οργάνωση της λειτουργίας της, η εκπαίδευση και η πιστοποίηση των εξειδικευμένων στελεχών της, πραγματοποιήθηκε - πρωτοποριακά για τα δεδομένα της εποχής - από Άγγλους ειδικούς, Συμβούλους Επιχειρήσεων.

Από το 1996 αποτελεί Υποδιεύθυνση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Προσωπικού. Λειτουργεί πάντα ως εξειδικευμένη Μονάδα, με ιδιαίτερο Κανονισμό Λειτουργίας, αυστηρές και συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ένταξη, την ανέλιξη και την επιμόρφωση των στελεχών της, Επιλογέων.

2. Δραστηριότητα

Ακολουθώντας σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και με σκοπό την επιλογή, ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού:

 • Διερευνά τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τις επαγγελματικές ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας και διατυπώνει συμπεράσματα ως προς τις δυνατότητες αξιοποίησής του, σε συνδυασμό με τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της Τράπεζας & του Ομίλου.
 • Αναπτύσσει Προγράμματα Καριέρας, Προγραμματισμού Διαδοχής και Διοίκησης Ταλέντων, αξιοποιώντας σημαντικές για την Τράπεζα & τον Όμιλο επαγγελματικές δεξιότητες, ειδικές γνώσεις/ικανότητες και ιδιαίτερα προσόντα και δημιουργεί Προσωπικά Σχέδια
 • Ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε συνεργασία με τη Δ/νση Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού Τράπεζας & Ομίλου.
 • Επιλέγει εργαζομένους και στελέχη για την κάλυψη θέσεων εργασίας/ευθύνης της Τράπεζας & του Ομίλου, με βάση ειδικές προδιαγραφές καταλληλότητας.
 • Συμμετέχει σε Επιτροπές επιλογής προσωπικού για την κάλυψη θέσεων εργασίας/ευθύνης της Τράπεζας & του Ομίλου.
 • Παρέχει Συμβουλευτική / Καθοδήγηση εργαζομένων & στελεχών της Τράπεζας & του Ομίλου.
 • Διοργανώνει και διαχειρίζεται Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Παρακολουθεί την προσαρμογή και την αποτελεσματικότητα των στελεχών και εργαζομένων, που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις κατόπιν προγράμματος επιλογής (follow-up).
 • Συνεργάζεται με τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τράπεζας & Ομίλου για τον καθορισμό κριτηρίων/προδιαγραφών για την πρόσληψη εργαζομένων και στελεχών.
 • Διεξάγει έρευνες, εκπονεί μελέτες και διατυπώνει προτάσεις/εισηγήσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ενίοτε σε συνεργασία και με Πανεπιστημιακούς ή άλλους φορείς.
 • Παρακολουθεί και εφαρμόζει - είτε δοκιμαστικά είτε και σε τακτική βάση- νέες μεθοδολογίες και συστήματα επιλογής, εξέλιξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Συμμετέχει σε Ημέρες Καριέρας και σε εθελοντικές δράσεις mentoring & coaching Πανεπιστημίων, καθώς και σε καινοτόμες προσπάθειες διεθνούς επιπέδου στο πεδίο αρμοδιοτήτων της.

 

Έτος​2015​2014​2013​2012
Αριθμός διοργανώσεων που πραγματοποιήθηκαν​1.009​1.042​588​641​
​Συμμετοχές σε ενδοεπιχειρησιακές εκπαιδεύσεις6.067​8.688​4.538​6.719 ​
Συμμετοχές σε σεμινάρια εκτός Τράπεζας​625581​724​374
Συμμετοχές σε σεμινάρια άλλου τύπου (e-learning, internet, κ.λ.π.)​15.920​13.546​​6.021​​6.356
Σύνολο συμμετοχών σε εκπαιδεύσεις​22.61222.815​11.283​13.449​
Αριθμός ανθρωποωρών εκπαίδευσης (συμμετοχές επί ώρες)​244.310​216.830​113.631​228.831​
Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο*23,33 421,8​ 39,25​ 214,65​ 1
Ποσό που δαπανήθηκε για εκπαίδευση (σε € εκατ​.)4,2​3,6​3,5​3,06​

* Επεξήγηση υπολογισμού: Συνολικές ώρες εκπαίδευσης (ανθρωποώρες) εργαζομένων στην Ελλάδα / συνολικό αριθμό εργαζομένων στην Ελλάδα.
1 Για τον υπολογισμό του δείκτη δεν ελήφθησαν υπόψη 64.279 ανθρωποώρες εκπαίδευσης που αφορούν λοιπούς συνεργάτες (1.603 συμμετοχές).
2 Για τον υπολογισμό του δείκτη δεν ελήφθησαν υπόψη 11.283 ανθρωποώρες εκπαίδευσης που αφορούν λοιπούς συνεργάτες (731 συμμετοχές).
3 Για τον υπολογισμό του δείκτη δεν ελήφθησαν υπόψη 14.157 ανθρωποώρες εκπαίδευσης που αφορούν λοιπούς συνεργάτες (2.121 συμμετοχές).
4 Για τον υπολογισμό του δείκτη δεν ελήφθησαν υπόψη 15.180 ανθρωποώρες εκπαίδευσης που αφορούν λοιπούς συνεργάτες (1.629 συμμετοχές).