Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Η Εθνική Τράπεζα Ιδρυτικό Μέλος της Ένωσης ELTIA

26/3/2014 - Απόψεις & Επικαιρότητα

ΕΤΕ

Από τον Ιούνιο 2013, η ΕΤΕ είναι μεταξύ των δεκαεπτά Ιδρυτικών Μελών της Ένωσης European Association of Long Term Investors - ELTIA, μέλη της οποίας είναι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συνδεδεμένων με αυτή χωρών, ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - EIB και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - EC συμμετέχουν με ειδικό καθεστώς.

Κατά την πρώτη γενική συνέλευση της Ένωσης, που έλαβε χώρα τον Νοέμβριο 2013, πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες κατά τις οποίες Πρόεδρος του ELTIA εξελέγη ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. Werner Hoyer, ο οποίος και έθεσε το πλαίσιο των στόχων της Ένωσης λέγοντας «Η ELTIA είναι ένα Ευρωπαϊκό project. Μετά την πρόσφατη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου της ΕΙΒ, η Ένωση αποτελεί έναν ακόμη τρόπο έκφρασης της εντατικοποίησης της κοινής προσπάθειας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μελών της Ένωσης, με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.»

Η πρώτη προτεραιότητα που τέθηκε για το 2014 είναι η υπέρβαση των εμποδίων και η δημιουργία κινήτρων για τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών πρωτοβουλιών. Τα εμπόδια συνίστανται, μεταξύ άλλων, στην «αποτυχία της αγοράς», το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την καταλληλότητα των χρηματοδοτικών εργαλείων.

Επίσης, θα διερευνηθεί η δυνατότητα προώθησης μακροπρόθεσμων επενδύσεων μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Χρηματοδοτικού Πλαισίου (2014-2020), με έμφαση στις υποδομές, την καινοτομία, την ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων και τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ.

Μεταξύ των δραστηριοτήτων της Ένωσης για το 2014 είναι η ενεργός συμμετοχή στη διαβούλευση με θέμα τις συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (PPPs) και τη δυνατότητα τιτλοποίησης των σχετικών δανείων, η συνεργασία με τον ΟΟΣΑ για τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τα έργα υποδομών και η χρηματοδότηση ΜΜΕ στο πλαίσιο σχετικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση ο συντονισμός των δραστηριοτήτων της Ένωσης τελεί υπό την αιγίδα της ΕΙΒ.

Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι σήμερα, η Ένωση αποδέχθηκε αιτήματα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων η KfW και η Council of Europe Development Bank - CEB, προκειμένου να γίνουν μέλη της, με αποτέλεσμα ο αριθμός των μελών της να ανέρχεται σε 23 με συνολικό ενεργητικό άνω των €3 τρισεκατομμυρίων.

Το πλέον σημαντικό από τη συμμετοχή της ΕΤΕ στην Ένωση ELTIA είναι ότι αποτελεί ιδρυτικό μέλος ενός forum με διεθνή εμβέλεια, το οποίο φιλοδοξεί να αναπτύξει πρωτοβουλίες και να προβάλλει θέσεις που να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα της ΕΕ.​​