Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Στηρίζουμε τη ρευστότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων

17/6/2013 - Απόψεις & Επικαιρότητα

ΕΤΕ

Άρθρο του κ. Αλέξανδρου Κοντόπουλου,

Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνική Factors Α.Ε.

στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ

 

Το 2012 ήταν η πρώτη χρονιά καθ όλη τη διάρκεια της βαθιάς οικονομικής κρίσης που έπληξε την ελληνική οικονομία, κατά την οποία η ελληνικά αγορά Factoring εμφάνισε σημεία «κόπωσης». Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Factoring και του EU Federation (for Factoring and Commercial Finance Industry) ο συνολικός όγκος διαχειριζόμενων απαιτήσεων εμφάνισε μείωση της τάξης του 13% περίπου. Το συγκεκριμένο ποσοστό ενσωματώνει σε ένα βαθμό τη σωρευτική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας τα τελευταία πέντε έτη η οποία αποτυπώνεται και στη σημαντική συρρίκνωση του ΑΕΠ και επηρεάζεται σημαντικά τόσο από τις συνθήκες μειωμένης ρευστότητας όσο και από τους περιορισμούς τους οποίους είχε να αντιμετωπίσει το τραπεζικό σύστημα.

 

Οι κυριότερες αιτίες που οδήγησαν στην προαναφερόμενη καθοδική πορεία του όγκου εργασιών είναι κυρίως η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας όπως αναφέρθηκε, η περιορισμένη ρευστότητα τόσο στον χρηματοπιστωτικό τομέα όσο και στην πραγματική οικονομία και η αναδιάταξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας μας.

 

Παρά ταύτα σημειώνουμε ότι για την πενταετία 2008-2012 η αγορά της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων σημείωσε σωρευτική αύξηση 25% περίπου σε απόλυτα μεγέθη γεγονός το οποίο πιστοποιεί τόσο την διαρκώς ευρύτερη υιοθέτηση των υπηρεσιών από την επιχειρηματική αγορά όσο και τη στρατηγική των χρηματοοικονομικών ομίλων για ενίσχυση του συγκεκριμένου χρηματοοικονομικού εργαλείου.

 

Ένα σημαντικό στοιχείο για την εκτίμηση του μεγέθους των εργασιών Factoring ως προς το μέγεθος της οικονομίας είναι η σχέση αυτού ως προς το ΑΕΠ, ποσοστό το οποίο το 2011 ανήλθε σε 6,85% και το 2012 σε 6,59%. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη σχέση το 2006 είχε διαμορφωθεί μόλις σε 2,55%! Η χώρα μας κινείται κοντά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η μέση διείσδυση για το 2012 ανήλθε σε 7,25% περίπου.

 

Προσπαθώντας να κάνουμε μια αντιστοίχιση της ελληνικής αγοράς και των λοιπών ευρωπαϊκών θα λέγαμε ότι στη χώρα μας υπάρχουν δύο αντίρροπες για την ανάπτυξη του Factoring δυνάμεις, αφενός οι μακροχρόνιες πιστώσεις στις εμπορικές συναλλαγές οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη του θεσμού και αφετέρου η χρήση των μεταχρονολογημένων επιταγών η οποία σαν μέσο πληρωμής η οποία καταλαμβάνει χώρο στις χρηματοδοτήσεις για την ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης.

 

Πέρα από τη χρησιμότητα του Factoring σαν ένα χρηματοοικονομικό προϊόν παροχής ρευστότητας οι πρόσθετοι λόγοι για τη διαχρονική ανάπτυξη του Factoring στη χώρα μας τα τελευταία πέντε έτη συνοψίζονται ως εξής:

 

  • υψηλή πρόσθετη αξία του στην αποτελεσματική διαχείριση των απαιτήσεων,
  • επίτευξη οικονομιών κλίμακας, γεγονός ιδιαίτερα ελκυστικό από την πλευρά του αγοραστή,
  • συνδυασμός χρηματοοικονομικών και συναλλακτικών κριτηρίων στην αξιολόγηση των αγοραστών από την πλευρά του πράκτορα,
  • διαρκής ανακύκλωση των εκχωρημένων απαιτήσεων και η
  • ικανοποιητική εξασφάλιση που παρέχει το συγκεκριμένο προϊόν στην Τράπεζα ή τον πράκτορα δεδομένης της ταύτισης της εξασφάλισης με το μέσο αποπληρωμής.

 

Ιδιαίτερα σε σχέση με την αποτελεσματική διαχείριση των απαιτήσεων θα λέγαμε ότι αυτή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην προσπάθεια εξυγίανσης της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης. Όπως και τα λοιπά στοιχεία της εταιρικής περιουσίας έτσι και οι απαιτήσεις είναι πιθανό να ενσωματώνουν τόσο κινδύνους όσο και ευκαιρίες οι οποίες θα πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά στη διαδικασία εξυγίανσης του κεφαλαίου κίνησης (βλ. επίσης DEMICA, Research Report, The Hidden Player, Sizing the Invoice Finance Market, May 2012).

 

Στην προσπάθεια ανασύνταξης της ελληνικής οικονομίας έχει γίνει μεγάλη αναφορά στην ανάγκη ενδυνάμωσης της εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας μας με σκοπό την αποκατάσταση του εμπορικού ισοζυγίου. Στον συγκεκριμένο τομέα το Factoring έχει να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα πέραν της ενίσχυσης της ρευστότητας τα οποία σχετίζονται με την αξιολόγηση και την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου του αγοραστή, την αποτελεσματική είσπραξη μέσω δικτύου ανταποκριτών κτλ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο εξαγωγικό Factoring η χώρα μας καταλαμβάνει το 2012 την έκτη θέση στις υπηρεσίες Factoring μέσω ανταποκριτή ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.

 

Τέλος σημαντική αύξηση παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στο Reverse Factoring, προϊόν κατά το οποίο ένας κομβικής σημασίας αγοραστής διαπραγματεύεται συντονίζει και υλοποιεί μια κεντρική συμφωνία Factoring για λογαριασμό μεγάλου αριθμού προμηθευτών του. Η συγκεκριμένη υπηρεσία κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση σε ρευστότητα σημαντικού αριθμού προμηθευτών, ελαχιστοποίηση του συναλλακτικού κινδύνου από πλευράς του Factor και οικονομίες κλίμακας για τον οφειλέτη (αγοραστή).

 

Η πορεία της Εθνικής Factors το 2012 και τα σχέδια για το 2013

 

Το 2012 ήταν έτος διεύρυνσης των εργασιών της Εθνικής Factors A.E η οποία χαρακτηρίζεται από ισχυρή κεφαλαιακή βάση, εξειδικευμένο προσωπικό με τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου και εξελιγμένα λειτουργικά συστήματα. Η πολιτική της εταιρείας επικεντρώθηκε στη στήριξη της ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και την ουσιαστική συμβολή στη βελτίωση της διαχείρισης και της εισπραξιμότητας των επιχειρηματικών απαιτήσεων

 

Στους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας για το 2013 περιλαμβάνονται:

 

  1. Η ενίσχυση των εργασιών Διεθνούς Factoring και ιδιαίτερα εξαγωγικού Factoring
    με σκοπό την ενίσχυση της εθνικής προσπάθειας για ενδυνάμωση των εξαγωγών.
  2. Η περαιτέρω βελτιστοποίηση εφαρμογής των μεθόδων παρακολούθησης και ελαχιστοποίησης των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών κινδύνων.
  3. H αναβάθμιση των μηχανογραφικών εφαρμογών με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της βελτιστοποίησης παρoχής ενημέρωσης στην επιχειρηματική πελατεία.

 

Το 2013 αποτελεί κομβικό έτος για την ελληνική οικονομία με υψηλές προσδοκίες για αποκατάσταση των ρυθμών ανάπτυξης κατά το τελευταίο τρίμηνο ή το αργότερο εντός του 2014. Σε αυτό το σημείο η συμβολή του θεσμού του Factoring αναμένεται να είναι σημαντική τόσο στην την ομαλή λειτουργία των επιχειρηματικών συναλλαγών όσο και στην υγιή διαμόρφωση του απαραίτητου κεφαλαίου κίνησης μιας επιχείρησης που αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα πρέπει να προστεθεί ο σημαντικός παράγοντας της επενδυτικής δραστηριότητας που τόσο ανάγκη έχει η χώρα μας.

 

Η Εθνική Factors, μέλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας θα συνεχίζει να στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις με σκοπό την εξυγίανση της ελληνικής οικονομίας και την αποκατάσταση της ανάπτυξης.