Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Τιτλοποιήσεις

Ως τιτλοποίηση γενικά ορίζεται η εκχώρηση  στοιχείων ενεργητικού μιας εταιρείας προς μία εταιρεία ειδικού σκοπού (special purpose entity - SPE), η οποία εκδίδει τίτλους. Τα στοιχεία ενεργητικού που εκχωρούνται έχουν ομοειδή χαρακτηριστικά και οι χρηματορροές τους στηρίζουν την πληρωμή των τίτλων. Η βασική λογική της τιτλοποίησης είναι η μετατροπή μη ρευστών στοιχείων ενεργητικού σε εμπορεύσιμους τίτλους.

Η ΕΤΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του ν3156/2003, έχει προχωρήσει σε τιτλοποίησεις χαρτοφυλακίων απαιτήσεων, με στόχο την μεγιστοποίηση της αντλούμενης ρευστότητας μέσω της συμμετοχής στις πράξεις χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος. ​