Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Με Ευθύνη για το Περιβάλλον

Σεβασμός προς το Περιβάλλον

“…Η Τράπεζα και ο Όμιλος πιστεύει ότι η ευθύνη προς το Περιβάλλον και η εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής αποτελούν θεμελιώδη λίθο σωστής εταιρικής συνεισφοράς των επιχειρήσεων γενικότερα στη σωστή ανάπτυξη της χώρας…”

(Απόσπασμα από τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Τράπεζας και του Ομίλου)

 

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη και βασικό πυλώνα της  Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Στο πλαίσιο αυτό η Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, τη μείωση της διαθεσιμότητας των φυσικών πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, εντάσσει συνεχώς διαδικασίες στην επιχειρηματική της δραστηριότητα και αναλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.
 
Η Εθνική Τράπεζα, ως χρηματοπιστωτικός οργανισμός, έχει σχετικά μικρό άμεσο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σύγκριση με άλλες δραστηριότητες, όπως είναι η βιομηχανία. Παρόλα αυτά η περιβαλλοντική της υπευθυνότητα μέσω της  εξοικονόμησης φυσικών πόρων και ενέργειας, προστασίας οικοτόπων, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εργαζομένων και πελατών, έχει ενταχθεί στην επιχειρηματική της κουλτούρα, περιορίζοντας περαιτέρω τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις που προκαλούνται από τη  λειτουργία της. 

Η δέσμευση της Εθνικής Τράπεζας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία προκύπτει τόσο από την Περιβαλλοντική Πολιτική που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει όσο και από τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Τράπεζας και του Oμίλου.

Η Εθνική Τράπεζα έχει αξιολογηθεί θετικά για την κοινωνική και περιβαλλοντική της  επίδοση από ανεξάρτητους αναλυτές με αποτέλεσμα να  έχει ενταχθεί στο χρηματιστηριακό δείκτη αειφορίας FTSE4Good.

 

Δράσεις: Με Ευθύνη για το Περιβάλλον