Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Μετοχική Σύνθεση

​Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ αποτελείται από 914.715.153 κοινές ονομαστικές μετοχές.


Στα τέλη Δεκεμβρίου 2015, εκτός του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του οποίου το ποσοστό ανέρχεται σε 40,39 %, κανένας μέτοχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δεν κατείχε ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.


Απ' όσα γνωρίζει η Τράπεζα, δεν υφίστανται ειδικές συμφωνίες μεταξύ μετόχων της.

 
Μετά από αίτηση μετόχων της Τράπεζας που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, το Δ.Σ. της Τράπεζας υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων Ν.3556/2007