Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

 


 

 

 • Επικοινωνία με την Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ηθικής και Κουλτούρας / Επιτροπή Ελέγχου 
  Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει διαδικασίες για την υποβολή αναφορών ή παρατηρήσεων από το προσωπικό της Τράπεζας, τις εταιρείες του Ομίλου, καθώς και τους ενδιαφερόμενους τρίτους, σχετικά με αντικανονικές ενέργειες και λογιστικοελεγκτικές πρακτικές μη συμβατές με τη διεθνή πρακτική και τις κείμενες διατάξεις. Ο Όμιλος ΕΤΕ διαθέτει ρυθμίσεις αναφοράς δυσλειτουργιών (whistleblowing) που καθιστούν δυνατή την υποβολή σχετικών αναφορών  με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των αναφορών ή παρατηρήσεων που λαμβάνονται.

   

  Μπορείτε να απευθύνετε τη σχετική επικοινωνία γραπτά ή ηλεκτρονικά στις ακόλουθες διευθύνσεις:

  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Γραμματεία Δ.Σ. ΕΤΕ & Επιτροπών Δ.Σ.

  Αιόλου 93

  Αθήνα, 105 51  E-mail address: info.ac@nbg.gr​