Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

 


 

 

 • Επικοινωνία με την Επιτροπή Ελέγχου 
  Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει διαδικασίες για την υποβολή αναφορών ή παρατηρήσεων από το προσωπικό της Τράπεζας, τις εταιρείες του Ομίλου, καθώς και τους ενδιαφερόμενους τρίτους, σχετικά με αντικανονικές ενέργειες και λογιστικοελεγκτικές πρακτικές μη συμβατές με τη διεθνή πρακτική και τις κείμενες διατάξεις. Η Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας έχει την ευθύνη για την καθιέρωση και τη διαρκή παρακολούθηση της εφαρμογής των διαδικασιών αυτών οι οποίες διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των αναφορών ή παρατηρήσεων που λαμβάνονται.

  Παρακαλούμε αποστείλατε τις αναφορές σας γραπτά ή ηλεκτρονικά στις ακόλουθες διευθύνσεις:​

  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Γραμματεία Δ.Σ. ΕΤΕ & Επιτροπών Δ.Σ.
  Αιόλου 93
  Αθήνα, 105 51

  E-mail address: info.ac@nbg.gr​