Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 

Σημαντική Ανακοίνωση

 

Θα πρέπει να διαβάσετε την ακόλουθη σημαντική ανακοίνωση πριν αποκτήσετε πρόσβαση, διαβάσετε ή χρησιμοποιήσετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Ενημερωτικό Δελτίο που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Το Ενημερωτικό Δελτίο και οι λοιπές πληροφορίες σχετικά με την «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (η «Εταιρεία») που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα αφορούν στη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα, έχουν συνταχθεί σύμφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, ενώ το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στις ιστοσελίδες της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών» (http://athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), της Εταιρείας (http://www.mytilineos.gr/Uploads/enhmerotiko_deltio.pdf), των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι της «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» (https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1355&mid=363&lang=gr) και της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (https://www.nbg.gr/el/news), των Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «ALPHA Τράπεζα Α.Ε.» (http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5224) και της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» (http://www.piraeusbankgroup.com/mytilineos), των Λοιπών Αναδόχων ήτοι της «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (http://www.euroxx.gr/gr/content/article/MYTIL), της «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.» (http://ibg.gr/enimerotika-kai-pliroforiaka-deltia), της «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (http://www.pantelakis.gr/Pantelakis/home) και του Συμβούλου Έκδοσης, ήτοι της «Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (www.nbgsecurities.com), σε έντυπη μορφή δωρεάν στα γραφεία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, των Συμβούλων Έκδοσης και στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων και των Λοιπών Αναδόχων της κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς.

Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των κινητών αξιών της Εταιρείας και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης των ομολογιών της Εταιρείας στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. αναφέρεται σε Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα δημοσιευθεί με τα ίδια ως άνω μέσα.

Η διανομή των εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο µια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του. Επομένως, το Ενημερωτικό Δελτίο απευθύνεται µόνο στην ελληνική αγορά, σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας ούτε αποτελεί προέκταση της Δημόσιας Προσφοράς εκτός Ελλάδας σε οποιοδήποτε κράτος όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του. Συνεπώς, αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός Ελλάδος σε οποιοδήποτε κράτος, όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται κατά τα ανωτέρω.

Περαιτέρω, οι κινητές αξίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα µε τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών, σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του. Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή οι οποίοι υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και στη δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις ομολογίες, ακόμα και εάν µε οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, η οποία απευθύνεται µόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα µόνο σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.

Για να δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο πατήστε εδώ.