Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

BRIQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Δημόσια προσφορά των νέων μετοχών της «BRIQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπερ των παλαιών μετόχων

 

 

Σημαντική Ανακοίνωση

 

Θα πρέπει να διαβάσετε την ακόλουθη σημαντική ανακοίνωση πριν αποκτήσετε πρόσβαση, διαβάσετε ή χρησιμοποιήσετε καθ' οιονδήποτε τρόπο το Ενημερωτικό Δελτίο που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

Το Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας με την επωνυμία «BRIQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»  (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Εκδότρια») που περιέχεται στον παρόντα σύνδεσμο  (https://www.nbg.gr/el/retail/investment-products/briq)  της ιστοσελίδας της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε., εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 21.11.2019 και αφορά στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  (εφεξής «ΑΜΚ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού έως €50.070.430,20, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση και διάθεση έως 23.843.062 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, αϋλων μετοχών ονομαστικής αξίας € 2,10 η κάθε μια και τιμή διάθεσης € 2,10, με βάση την από 06.09.2019 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την από 12.11.2019 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Οι νέες μετοχές που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διότι πληροί τα πρότυπα της πληρότητας, της δυνατότητας κατανόησης και της συνεκτικότητας που επιβάλλονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. H εν λόγω έγκριση δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για την Εταιρεία. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλόλητα της επένδυσης στις νέες μετοχές. Η ισχύς του Ενημερωτικού Δελτίου έχει διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στις ιστοσελίδες της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών» (https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company/1394), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), της Εκδότριας (http://www.briqproperties.gr/el/share-capital-increase-el), του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης «ALPHA BANK Α.Ε.» («Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος» ή «Σύμβουλος Έκδοσης») (https://www.alphagr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia), του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (https://www.nbg.gr/el/retail/investment-products/briq) και του Αναδόχου «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/BRIQPROPERTIES) και του Αναδόχου «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (http://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/BriQ_Properties). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εκδότριας, του Συμβούλου Έκδοσης και στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και των Αναδόχων κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς.

Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των κινητών αξιών της Εταιρείας και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρείας στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. αναφέρεται σε Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα δημοσιευθεί με τα ίδια ως άνω μέσα.

Η διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου και τυχόν άλλων εγγράφων ή πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα σύνδεσμο και στην παρούσα ιστοσελίδα γενικώς ενδέχεται να περιορίζεται από τη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζουν ορισμένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση κινητών αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του. Ειδικότερα, το Ενημερωτικό Δελτίο απευθύνεται μόνο σε Έλληνες επενδυτές, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας, ούτε απευθύνεται σε οποιοδήποτε κράτος όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του. Συνεπώς, αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκτός Ελλάδος σε οποιοδήποτε κράτος, όπου τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του.


Περαιτέρω, οι κινητές αξίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, εκτός αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση επιτρέπεται από την οικεία νομοθεσία. Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές που υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις νέες μετοχές, ακόμα και εάν με οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, που απευθύνεται μόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα μόνο σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από το νόμο, πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.

 

Για να δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο πατήστε εδώ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ «BRIQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ Χ.Α.

Oι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι «ALPHA BANK Α.Ε.» και «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του νόμου 4514/2018 και του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 147/27.07.2018 Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων, ανακοινώνουν ότι, σε συνεργασία με την εκδότρια εταιρία «BRIQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εκδότρια»), έχουν προβεί σε αξιολόγηση της αγοράς-στόχου των δικαιωμάτων προτίμησης (τα «Δικαιώματα Προτίμησης») και των νέων μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας, με καταβολή μετρητών υπέρ παλαιών μετόχων, που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 06.09.2019 ως εξής:

(i) Η αγορά-στόχος των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Νέων Μετοχών καταλαμβάνει τις κατηγορίες πελατών που περιλαμβάνονται στο Ν. 4514/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και συγκεκριμένα:
(α) επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους,
(β) επαγγελματίες πελάτες και
(γ) ιδιώτες πελάτες με γνώση, εμπειρία και ανοχή στους κινδύνους που απορρέουν από επενδύσεις στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., ανεξαρτήτως χρονικού ορίζοντα και με επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του κεφαλαίου.

(ii) Όλα τα δίκτυα διανομής των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Νέων Μετοχών (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για πελάτες της αγοράς στόχου.


Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.