Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Η Εθνική Ασφαλιστική δημιούργησε το Full Life Plan, ένα σύγχρονο ασφαλιστικό - επενδυτικό προϊόν, τύπου unit linked, το οποίο διανέμεται από το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας και συνδέεται με Επενδυτικά Κεφάλαια της διεθνούς επενδυτικής εταιρείας BNP Paribas Asset Management. Απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία σωρευτικά:

1. Επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα κεφάλαιο, μέσω συστηματικών περιοδικών πληρωμών, στοχεύοντας στην επίτευξη απόδοσης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, για κάλυψη μελλοντικών υποχρεώσεων όπως παροχή σύνταξης, σπουδές τέκνων ή επαγγελματικές υποχρεώσεις, αποδεχόμενοι παράλληλα την πιθανότητα αρνητικών διακυμάνσεων των τιμών των μεριδίων των Επενδυτικών Τμημάτων/Υπο-Κεφαλαίων με τα οποία είναι συνδεδεμένο το ασφαλιστικό προϊόν.

2. Διαθέτουν την ελάχιστη γνώση και εμπειρία ώστε να κατανοούν τους κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν από ασφαλιστικά προγράμματα συνδεδεμένα με επενδύσεις, που πιθανά να επιφέρουν απώλεια μέρους ή του συνόλου του αρχικού κεφαλαίου τους στη λήξη.

3. Διαθέτουν επαρκές υπόλοιπο διαθέσιμων αποταμιεύσεων, πέραν του ποσού προς επένδυση, για την κάλυψη των λοιπών αναγκών τους.

4. Επιθυμούν εξασφάλιση της οικογένειάς τους μέσω ασφάλισης θανάτου.

 

Προσφέρει ευελιξία στην έναρξη, κατά τη διάρκεια, και στη λήξη του προγράμματος με δυνατότητα επιλογών όπως, το ύψος και τη συχνότητα καταβολής του ασφαλίστρου, τη διάρκεια και τον τρόπο καταβολής στη λήξη.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή. 


 • ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. 

Ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις - Επενδυτικό Πρόγραμμα βασιζόμενο σε ασφάλιση τύπου Unit Linked περιοδικών καταβολών χωρίς εγγυημένη αξία λήξης. Το προϊόν στοχεύει στην αξιοποίηση κεφαλαίου μέσω συστηματικής μακροχρόνιας επένδυσης σε μερίδια των συνδεδεμένων Επενδυτικών Τμημάτων/Υπό-Κεφαλαίων του BNP Paribas Perspectives (2031-2033, 2034-2036, 2037-2039) έως τη λήξη τους και έπειτα στο BNP Paribas Perspectives Court Terme, έως τη λήξη του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, ενώ παράλληλα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου. Τα Επενδυτικά Τμήματα/Υπό-Κεφάλαια διαχειρίζονται από την BNP Paribas Asset Management France, μέλος του ομίλου BNP Paribas Group.

Κάθε φορά που καταβάλλονται ασφάλιστρα, αγοράζονται μερίδια (units) με βάση την τιμή διάθεσης. Τα μερίδια αυτά προστίθενται στο Λογαριασμό Επενδυόμενου Ασφαλίστρου (Λ.Ε.Α), και αυτό επαναλαμβάνεται κάθε φορά που ο ασφαλισμένος καταβάλει νέα ασφάλιστρα.

Ανάλογα με τη διάρκεια συμβολαίου που επιλέγεται, το πρόγραμμα θα συνδέεται με το Επενδυτικό Τμήμα της σειράς που έχει αντίστοιχη ημερομηνία ωρίμανσης.

Παροχές στη λήξη

Στη λήξη το ποσό καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε με τμηματικές καταβολές (σταθερό εισόδημα ή ισόβια σύνταξη). Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής, καταβάλλεται η τρέχουσα αξία (αριθμός μεριδίων x καθαρή τιμή μεριδίου) του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλίστρων (Λ.Ε.Α).

Διάρκεια ασφάλισης

Παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής διάρκειας, με ελάχιστο τα 10 έτη και με την προϋπόθεση ότι το άθροισμα της ηλικίας του ασφαλισμένου στην έναρξη του προγράμματος και της διάρκειας ασφάλισης να μην είναι μικρότερο των 18 ετών και να μην υπερβαίνει τα 75 έτη.

Η μέγιστη δυνατή διάρκεια του συμβολαίου είναι τα 20 έτη.

Ασφάλιστρο

Το Full Life Plan είναι επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών ασφαλίστρου με επιλογή ανά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο ή έτος χωρίς επιβάρυνση για το ασφάλιστρο της επένδυσης και με επιβαρύνσεις 4%, 3%, 2% αντίστοιχα, για το ασφάλιστρο των τυχόν συμπληρωματικών καλύψεων (ΑΠΑ).

Δύναται η συμμετοχή με ελάχιστο επιτρεπτό ετήσιο ασφάλιστρο επένδυσης τα €960 (€80/μήνα για διάρκεια έως 14 έτη, €840 (€70/μήνα) για διάρκεια από 15 έτη και άνω και μέγιστο ετήσιο ασφάλιστρο τα €10.000 (€833/μήνα).

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης έκτακτων καταβολών μετά την πάροδο ενός έτους έως 1 φορά κατ' έτος και μέχρι 3 χρόνια πριν τη λήξη του συμβολαίου. 

Ασφαλιστικές καλύψεις

Α. Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, καταβάλλεται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της συσσωρευμένης αξίας του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλίστρων (Λ.Ε.Α) και των καταβληθέντων ετησίων ασφαλίστρων επένδυσης.

Β.  Προαιρετική κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων (ΑΠΑ), σε περίπτωση Απώλειας Ζωής ή Διαρκούς Ανικανότητας εξαιτίας ατυχήματος, για τον ενήλικο ασφαλισμένο ή τον συμβαλλόμενο όταν ο ασφαλισμένος είναι ανήλικος. Κατά περίπτωση παρέχεται είτε απαλλαγή από την πληρωμή της μηνιαίας καταβολής μέχρι τη λήξη του προγράμματος, είτε το άθροισμα των υπολειπόμενων μέχρι τη λήξη ασφαλίστρων επένδυσης.

 

Η  καταχώριση αυτή έχει χαρακτήρα καθαρά πληροφοριακό και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση, την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής. Ενημερωθείτε πλήρως για τα χαρακτηριστικά, τις καλύψεις, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις του προγράμματος ασφάλισης εδώ, και εδώ  ή επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και ενημερωθείτε από τα κατάλληλα πιστοποιημένα στελέχη στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Τα ασφαλιστικά προγράμματα δημιουργήθηκαν από την Εθνική Ασφαλιστική και διανέμονται από το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Αιόλου 86, 10559, Αθήνα, Α.Μ.Ε.Ε.Α.: 311481. H διάθεση των ασφαλιστικών προγραμμάτων διενεργείται μόνο από Στελέχη της Τράπεζας που είναι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Η Τράπεζα είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό 1028 ως ασφαλιστικός πράκτορας. Τα στοιχεία του Ειδικού Μητρώου δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.)» Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, μέσω του οποίου μπορείτε να εξακριβώσετε την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο. Ιστότοπος Ε.ΣΗ.Π.: http://insuranceregistry.uhc.gr/.

Το προϊόν αυτό δεν είναι καταχωρημένο σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία των ΗΠΑ (U.S. Securities Act 1933) και δεν διατίθεται σε φυσικά ή νομικά Πρόσωπα, που χαρακτηρίζονται ως U.S. Persons.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. 

Επισκεφθείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας για περισσότερες πληροφορίες.

Βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

 • Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ

  Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης  ταυτότητας του πελάτη στο έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι…κάντε το τώρα.

 Δυνατότητες που σας προσφέρει το πρόγραμμα Full Life Plan

 • Δημιουργία κεφαλαίου μέσω συστηματικών περιοδικών καταβολών, το οποίο στοχεύει στην επίτευξη αποδόσεων σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών, όπως παροχή ή ενίσχυση σύνταξης, σπουδές τέκνων ή επαγγελματικές υποχρεώσεις.
 • Επιβράβευση δεκαετίας στη 10η επέτειο ή και Επιβράβευση λήξης (για προγράμματα με διάρκεια άνω των 15 ετών).
 • Διαχείριση των συνδεδεμένων Επενδυτικών Τμημάτων/Υπο-Κεφαλαίων του προγράμματος από την BNP Paribas Asset Management, έναν διεθνώς αναγνωρισμένο διαχειριστή.
 • Εναλλακτικούς τρόπους λήψης της παροχής στη λήξη του προγράμματος, ανάλογα με τις ανάγκες σας εκείνη την περίοδο.
 • Δυνατότητα συμμετοχής αγαπημένων προσώπων στο πρόγραμμα με την ιδιότητα του ασφαλιζόμενου προσώπου (σύζυγος, παιδί, εγγόνι κ.λπ.)  
 • Δυνατότητα επιλογών ως προς το ύψος του ασφαλίστρου, όπως τη διάρκεια του προγράμματος και τον τρόπο καταβολής στη λήξη.
 • Δυνατότητα  επιλογής της κάλυψης Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.
 • Δυνατότητα έκτακτης καταβολής μετά την πάροδο ενός έτους, έως μια φορά κατ' έτος μέχρι τρία (3) χρόνια πριν την λήξη του συμβολαίου, με ελάχιστο επιτρεπτό ύψος τα δύο (2) ετήσια ασφάλιστρα και μέγιστο τα οκτώ (8).

 

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις

 • Γιατί να επιλέξω το Full Life Plan?
 • Είναι υποχρεωτικό να ταυτίζεται ο ασφαλισμένος (δικαιούχος των παροχών) με τον συμβαλλόμενο (πρόσωπο που αναλαμβάνει την πληρωμή της ασφάλισης);
 • Ποιο είναι το ύψος του Ασφαλίστρου Επένδυσης;
 • Πως αποδίδονται τα χρήματα στο τέλος του προγράμματος;

 

 • ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.