Παράταση Προγράμματος Ανταμοιβής για Συνεπείς Δανειολήπτες Στεγαστικών Δανείων

Η Εθνική Τράπεζα, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, συνεχίζει να στηρίζει τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο και προχωρά στην επέκταση του Προγράμματος Ανταμοιβής για Συνεπείς Πελάτες Στεγαστικών Δανείων, που είχε ανακοινωθεί στις 11 Απριλίου 2023.

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Ανταμοιβής παρατείνεται για άλλους 12 μήνες, με τους ίδιους όρους. Οι δανειολήπτες που δικαιούνται την παράταση, θα ενταχθούν αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία εκ μέρους τους ενέργεια.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Προγράμματος Ανταμοιβής για Συνεπείς Δανειολήπτες Στεγαστικών Δανείων καλύπτονται στο σύνολό τους από την Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών και δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

 

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top