Έναρξη της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος αγοράς (call option) των ανεξόφλητων εκ των €400.000.000 Subordinated Fixed Rate Resettable Tier 2 Ομολογιών λήξεως το 2029 (XS2028846363) που έχουν εκδοθεί την 18 Ιουλίου 2019 υπό το €5.000.000.000 Global Medium Term Note Πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ο Εκδότης) ανακοινώνει στους επενδυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (ο MAR) και τον ελληνικό νόμο 3556/2007, ότι έχει εκκινήσει τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος αγοράς (call option) σε σχέση με το σύνολο των ανεξόφλητων εκ των €400.000.000 Subordinated Fixed Rate Resettable Tier 2 Ομολογιών λήξεως το 2029 (XS2028846363) (οι Ομολογίες) που έχουν εκδοθεί την 18 Ιουλίου 2019 υπό το €5.000.000.000 Global Medium Term Note Πρόγραμμα του Εκδότη (το Πρόγραμμα). Οι Ομολογίες θα αποπληρωθούν στην ονομαστική τους αξία όπως προβλέπεται στον Όρο 11.3 των Ομολογιών. Δεδουλευμένοι αλλά μη εισέτι καταβληθέντες τόκοι θα καταβληθούν όπως ορίζουν οι όροι των Ομολογιών.

Το υφιστάμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των Ομολογιών ανέρχεται στο ποσό των €79.925.000. 

Σύμφωνα με τον όρο 11.13, ο Εκδότης έχει ήδη λάβει, πριν την έναρξη της σχετικής διαδικασίας, την έγκριση από την αρμόδια αρχή για να αποπληρώσει τις Ομολογίες.

 

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top