Η Probank Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. είναι εταιρεία του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, συστάθηκε στην Ελλάδα το 2001 σύμφωνα με τον νόμο 1665/1986 με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.) 004694901000. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων και στεγάζεται σε γραφεία επί της Λεωφόρου Αθηνών 128-132 και Ιφιγενείας. Η διάρκεια της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι 99 έτη.

H PROBANK Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. με βάση την υπ΄αριθμ.18064/2011 εγκριτική απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής απορρόφησε στις 16/12/2011 την ανώνυμη εταιρεία λειτουργικών μισθώσεων “PROBANK AUTOLEASING A.E.” προκειμένου να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος, μείωση των λειτουργικών δαπανών και βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, δημιουργώντας έτσι ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό σχήμα.

Στις 26 Ιουλίου του 2013, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, η μητρική της Probank Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. τέως τράπεζα Probank, ετέθη σε ειδική εκκαθάριση και τα περιουσιακά στοιχεία της, στα οποία περιλαμβανόταν και η συμμετοχή της με ποσοστό 84,52%  στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης, μεταβιβάστηκαν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Κατόπιν αυτού Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κατέστη βασικός μέτοχoς της Probank Leasing.

Ηδη σήμερα η Εθνική Τράπεζα   είναι ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται  σε €9.075.000 και διαιρείται σε 30.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ποσού €0,30 η κάθε μία.

Να τροποποιηθεί και να εμφανίζεται μόνο ο παρακάτω πίνακας.

 Μέτοχος  Αριθμός Μετοχών Ποσοστό (%) Συμμετοχής 
 ΕΤΕ 30.250.000 100.00
 Σύνολο 30.250.000 100.00

Στα πλαίσια εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 και προκειμένου να ενημερωθείτε πλήρως για τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξή σας σε αυτόν θα πρέπει να επιλέξετε τον παρακάτω σύνδεσμο Διαδικασίες Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 που σας οδηγεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Leasing  τις διαδικασίες της οποίας ακολουθεί επακριβώς και η Probank Leasing.

Για πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε ένα από τα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας, στην  PRΟΒΑΝΚ Χρηματοδοτικές Μισθώσεις A.E. και στην Εθνική Leasing A.E.
 
Λ. Αθηνών 128-132, 104 42 Αθήνα, (3ος όροφος)
τηλ. 210 - 51 95 000

Αριθμός ΓΕ.ΜΗ.: 004694901000

e-mail: [email protected]

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top