Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
  • Αρχική
  • Εγγύηση Καταθέσεων και Επενδύσεων

Εγγύηση Καταθέσεων και Επενδύσεων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των Καταθέσεων και των Επενδύσεών σας από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα Kαταστήματά μας ή να διαβάσετε το Ενημερωτικό Δελτίο.​​​​

 

 

Βασικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία των καταθέσεων
​Οι καταθέσεις στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος καλύπτονται από το:​ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ) 1
​Όριο κάλυψης:

​100.000 ευρώ ανά καταθέτη ανά πιστωτικό ίδρυμα 2

Για ορισμένες κατηγορίες καταθέσεων, υπό προϋποθέσεις, προβλέπεται μεγαλύτερο όριο κάλυψης 3

​Αν έχετε περισσότερες καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα:​Το ανώτατο όριο κάλυψης του συνόλου των καταθέσεων κάθε καταθέτη σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των καταθέσεων, το νόμισμα και τον τόπο κατάθεσης εντός της ΕΕ. 4
​Αν έχετε κοινό λογαριασμό με άλλο(-α) πρόσωπο(-α):​Το όριο των 100.000 ευρώ ισχύει για κάθε καταθέτη χωριστά
​Προθεσμία για την έναρξη καταβολής αποζημίωσης από την ημερομηνία αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος:​7 εργάσιμες ημέρες 5
Νόμισμα της αποζημίωσης:​Ευρώ ( € ) ή, εάν πρόκειται για καταστήματα που λειτουργούν σε κράτη με διαφορετικό νόμισμα, το νόμισμα του συγκεκριμένου κράτους.
Επικοινωνία:​Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων (TEKE)
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αμερικής 6 Β  Όροφος
Αθήνα, Τ.Κ. 10671
Τηλέφωνο: 30 210 3639933, 30 210 3638339
Fax: 30 210 3635582.
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : info@hdigf.gr
​Για περισσότερες πληροφορίες:http://www.teke.gr

 

Πρόσθετες πληροφορίες
1 Σύστημα που είναι υπεύθυνο για την κάλυψη της κατάθεσής σας.

​2 Γενικό όριο κάλυψης

Αν μια κατάθεση καταστεί μη διαθέσιμη κατά τρόπο γενικό και μόνιμο επειδή ένα πιστωτικό ίδρυμα διαπιστώνεται ότι αδυνατεί βάσει απόφασης της αρμόδιας εποπτικής ή δικαστικής αρχής να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των καταθετών του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων καταβάλλει αποζημιώσεις στους καταθέτες.

Η καταβολή αποζημιώσεων καλύπτει κατ’ ανώτατο όριο ποσό εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι καταθέσεις του ιδίου καταθέτη στο συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα προστίθενται προκειμένου να προσδιοριστεί το όριο κάλυψης. Εάν, για παράδειγμα, ένας καταθέτης διατηρεί ατομικό λογαριασμό ταμιευτηρίου με 90.000 ευρώ και ατομικό τρεχούμενο λογαριασμό με 20.000 ευρώ, θα αποζημιωθεί μόνον για 100.000 ευρώ.

​3 Ειδικό όριο κάλυψης

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.teke.gr

4 Όριο κάλυψης για κοινούς λογαριασμούς

Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, το όριο των 100.000 ευρώ ισχύει για κάθε καταθέτη.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.teke.gr

5 Αποζημίωση

Το ποσό της αποζημίωσης καθίσταται διαθέσιμο από το ΤΕΚΕ εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της προβλεπόμενης στο νόμο απόφασης της αρμόδιας εποπτικής ή δικαστικής αρχής. Σε ορισμένες περιπτώσεις καταθέσεων η εν λόγω προθεσμία μπορεί να επεκτείνεται κατ' ανώτερο όριο έως τρείς (3) μήνες.

Το δικαίωμα του καταθέτη για αποζημίωση παραγράφεται με την παρέλευση πέντε (5) ετών από τις ανωτέρω προθεσμίες.

Για τον υπολογισμό του ποσού της αποζημίωσης τα υπόλοιπα των λογαριασμών καταθέσεων συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως ανταπαιτήσεις του πιστωτικού ιδρύματος κατά του καταθέτη, εφόσον αυτές είχαν καταστεί απαιτητές κατά ή πριν από την ημερομηνία αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες : http://www.teke.gr

Άλλες σημαντικές πληροφορίες:

Οι εξαιρέσεις ορισμένων κατηγοριών καταθέσεων αναφέρονται στο http://www.teke.gr του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα σας ενημερώσει, εφόσον το ζητήσετε, εάν καλύπτονται ή όχι οι καταθέσεις σας ή/και ορισμένες κατηγορίες καταθέσεων. Οι καταθέσεις σας, όπως ενημερώνεστε και από το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού (για τους λογαριασμούς που εκδίδονται αντίγραφα κίνησης) καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4370/2016, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 8 του νόμου αυτού.

Ο δικαιούχος καταθέτης υποχρεούται να επαληθεύει τα προσωπικά του στοιχεία σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και να ενημερώνει άμεσα το πιστωτικό ίδρυμα για τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών προκειμένου να καθίσταται ευχερής η ταυτοποίησή του .

 

Για να δείτε το ενημερωτικό δελτίο για καταθέτες σε μορφή .pdf, πατήστε εδώ.

​​

Βασικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία των επενδυτικών υπηρεσιών ​
Οι καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες 1 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος καλύπτονται από το:​ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ) 2
​Όριο κάλυψης:30.000 ευρώ ανά επενδυτή-πελάτη ανά πιστωτικό ίδρυμα 3
​Αν έχετε απαιτήσεις από περισσότερες από μία καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα:​​Το ανώτατο όριο κάλυψης του συνόλου των παρεχομένων από το πιστωτικό ίδρυμα καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών κάθε επενδυτή-πελάτη σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει για το σύνολο των επενδυτικών υπηρεσιών που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των επενδυτικών υπηρεσιών, το νόμισμα και τον τόπο παροχής της υπηρεσίας εντός της ΕΕ. 4
Αν έχετε κοινό επενδυτικό λογαριασμό / χαρτοφυλάκιο με άλλο(-α) πρόσωπο(-α): ​Το όριο των 30.000 ευρώ ισχύει για κάθε επενδυτή-πελάτη χωριστά
Αίτημα για αποζημίωση:Το ΤΕΚΕ δημοσιεύει πρόσκληση για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης από τους επενδυτές πελάτες 5
Προθεσμία για την έναρξη καταβολής αποζημίωσης:​Τρεις μήνες από την αποστολή από το ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος του πρακτικού των δικαιούχων αποζημίωσης 6
Νόμισμα της αποζημίωσης:​​Ευρώ ( € ) ή, εάν πρόκειται για καταστήματα που λειτουργούν σε κράτη με διαφορετικό νόμισμα, το νόμισμα του συγκεκριμένου κράτους.
Επικοινωνία:​Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων (TEKE)
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αμερικής 6 Β  Όροφος
Αθήνα, Τ.Κ. 10671
Τηλέφωνο: 30 210 3639933, 30 210 3638339
Fax: 30 210 3635582
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@hdigf.gr
​​Για περισσότερες πληροφορίες:http://www.teke.gr

 

Πρόσθετες πληροφορίες

Ως καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες ορίζονται οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195 Α' 17/8/2007) παράγραφοι 1 (α) - (δ), (στ), (ζ) και της παρεπόμενης υπηρεσίας της παραγράφου 2 (α) του ίδιου άρθρου. Ενδεικτικά αναφέρονται η λήψη, η διαβίβαση και εκτέλεση εντολών, η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων, η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων, η διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών κλπ.

2 Σύστημα που είναι υπεύθυνο για την προστασία της καλυπτόμενης επενδυτικής υπηρεσίας.

3 Γενικό όριο κάλυψης

Αν μια απαίτηση από καλυπτόμενη επενδυτική υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη επειδή ένα πιστωτικό ίδρυμα διαπιστώνεται [από την εποπτική αρχή ή δικαστική αρχή] ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των επενδυτών – πελατών του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων καταβάλλει αποζημιώσεις στους επενδυτές-πελάτες. Η καταβολή αποζημιώσεων καλύπτει κατ’ ανώτερο όριο ποσό τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες του ιδίου επενδυτή-πελάτη στο συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα προστίθενται προκειμένου να προσδιοριστεί το όριο κάλυψης. Εάν, για παράδειγμα, ένας επενδυτής-πελάτης έχει απαίτηση από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες 15.000 ευρώ και μία άλλη 20.000 ευρώ, θα αποζημιωθεί μόνον για 30.000 ευρώ.

4  Όριο προστασίας για συνδικαιούχους της ίδιας απαίτησης από επενδυτικές υπηρεσίες

Προκειμένου περί επενδυτών-πελατών που είναι συνδικαιούχοι της ίδιας απαίτησης από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, το τμήμα που αναλογεί σε κάθε επενδυτή-πελάτη νοείται ως χωριστή απαίτηση έναντι του πιστωτικού ιδρύματος και συνυπολογιζομένων των λοιπών απαιτήσεων του από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες αποζημιώνεται μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.teke.gr

5  Αίτημα για αποζημίωση
 
Εντός ευλόγου χρόνου από την ημερομηνία όπου η απαίτηση από καλυπτόμενη επενδυτική υπηρεσία κατέστη μη διαθέσιμη, το ΤΕΚΕ δημοσιεύει πρόσκληση προς τους επενδυτές-πελάτες για να προβάλουν γραπτώς τις απαιτήσεις τους έναντι του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος από τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, ορίζοντας τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων, την προθεσμία υποβολής τους και το περιεχόμενό τους. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.teke.gr
​6 Αποζημίωση
Το ποσό της αποζημίωσης καθίσταται διαθέσιμο από το ΤΕΚΕ το αργότερο μετά από τρεις μήνες από την αποστολή από το ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος του πρακτικού των δικαιούχων αποζημίωσης και η εν λόγω προθεσμία δύναται να επεκταθεί κατ’ ανώτερο όριο έως τρεις (3) μήνες.

 

Το δικαίωμα του επενδυτή-πελάτη για αποζημίωση παραγράφεται με την παρέλευση πέντε (5) ετών από τις ανωτέρω προθεσμίες.

Για τον υπολογισμό του ποσού της αποζημίωσης συμψηφίζονται οι ομοειδείς απαιτήσεις μεταξύ του συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος και του επενδυτή-πελάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.teke.gr

Άλλες σημαντικές πληροφορίες:

Οι εξαιρέσεις ορισμένων απαιτήσεων από επενδυτικές υπηρεσίες αναφέρονται στο http://www.teke.gr του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). H Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα σας ενημερώσει, εφόσον το ζητήσετε, εάν καλύπτονται ή όχι ορισμένα προϊόντα.

 

Για να δείτε το ενημερωτικό δελτίο για επενδυτές-πελάτες σε μορφή .pdf, πατήστε εδώ.