Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ταμείο Υποδομών

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της πολιτικής της για την υποστήριξη της Πράσινης Οικονομίας και την προώθηση της έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης, σύναψε, πρώτη στην Ελλάδα, συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χορήγηση δανείων με πόρους από το «Ταμείο Υποδομών» (ΤΑΜΥΠΟΔ) σε επιλέξιμα έργα.

Στόχος του ΤΑΜΥΠΟΔ είναι να προσφέρει προνομιακή χρηματοδότηση για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων ανταποδοτικών έργων στους τομείς της ενεργειακής αποδοτικότητας, της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό θα διατεθούν από το ΤΑΜΥΠΟΔ € 450 εκατ. την περίοδο 2019 – 2023, τα οποία θα κινητοποιήσουν τουλάχιστον € 650 εκατ. συνολικών επενδύσεων. Προτάσεις χρηματοδότησης μπορούν  να υποβληθούν από οποιοδήποτε φορέα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που υλοποιεί επιλέξιμο έργο.

Οι πόροι του ΤΑΜΥΠΟΔ προέρχονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), από εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και από τις επιστροφές κεφαλαίου του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής JESSICA της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. Εποπτεύουσα αρχή είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αναλάβει τη συνολική διαχείριση του Ταμείου.

Το ΤΑΜΥΠΟΔ επεκτείνει τη δράση του για να παρέχει δάνεια κεφαλαίου κίνησης, με όρους ευνοϊκότερους της αγοράς, σε επιλέξιμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των μεταφορών, του τουρισμού, της ενέργειας και των κατασκευών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19 στη λειτουργία τους.

Το συγκεκριμένο μέτρο εγκρίθηκε βάσει του Προσωρινού Πλαισίου (C (2020)1863/19.3.2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2020) 7334/19.10.2020) για τις κρατικές ενισχύσεις. Τα δάνεια αυτά μπορούν να χορηγηθούν έως την 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στη διοχέτευση πόρων του ΤΑΜΥΠΟΔ και συγχρηματοδοτεί τα έργα και τις επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες να λάβουν χρηματοδότηση.

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο 

Πρόσκληση

Παράρτημα 2 Αίτηση και Επιχειρηματικό σχέδιο (σε μορφή word)

Παράρτημα 4: Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επενδυτικού Σχεδίου

 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χορήγησης δανείων κεφαλαίου κίνησης  για τη στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία COVID-19 από το ΤΑΜΥΠΟΔ

Πρόσκληση


Υποδείγματα σε μορφή word

Υποδείγματα word