Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Βασικά Μεγέθη

Βασικά μεγέθη του Ομίλου (σε € εκατ., κατά τα ΔΠΧΠ)

 

 

 2015

 2014

Σύνολο ενεργητικού

111.232

115.212

Ίδια κεφάλαια

9.099

9.612

Απαιτήσεις κατά πελατών (προ προβλέψεων)

45.375

68.109

Υποχρεώσεις προς πελάτες

42.959

64.929

Σύνολο εσόδων

1.972

2.064

Λειτουργικά έξοδα

1.301

1.354

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις κατά πελατών

4.263

2.523

Καθαρά κέρδη/ζημίες μετόχων ΕΤΕ

(4227)

66 

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο

2,80%

3,30%

Δάνεια : Καταθέσεις

91%

95%

Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγ. 1 (Common Equity Tier 1) (*)

14,6%

13,5%