Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Βασικά Μεγέθη

Βασικά μεγέθη του Ομίλου (σε € εκατ., κατά τα ΔΠΧΠ)

 

 

 2017

 2016

Σύνολο ενεργητικού

64.768

78.531

Ίδια κεφάλαια

7.379

7.587

Απαιτήσεις κατά πελατών (προ προβλέψεων)

48.180

53.100

Υποχρεώσεις προς πελάτες

40.265

40.459

Σύνολο εσόδων

1.617

1.832

Λειτουργικά έξοδα

944

1.006

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις κατά πελατών

788

695

Καθαρά κέρδη/ζημίες μετόχων ΕΤΕ

(443)

(2.887) 

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο

3.07%

2.82%

Δάνεια : Καταθέσεις

80%

87%

Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγ. 1 (Common Equity Tier 1)

17.0%

16.3%