Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Βασικά Μεγέθη

Βασικά μεγέθη του Ομίλου (σε € εκατ., κατά τα ΔΠΧΠ)

 

 

 2016

 2015

Σύνολο ενεργητικού

78.531

111.175

Ίδια κεφάλαια

7.587

9.824

Απαιτήσεις κατά πελατών (προ προβλέψεων)

53.100

58.218

Υποχρεώσεις προς πελάτες

40.459

42.959

Σύνολο εσόδων

2.065

1.782

Λειτουργικά έξοδα

1.169

1.215

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις κατά πελατών

716

3.588

Καθαρά κέρδη/ζημίες μετόχων ΕΤΕ

(2.887)

(4.227) 

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο

2,83%

2,65%

Δάνεια : Καταθέσεις

88%

91%

Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγ. 1 (Common Equity Tier 1) (*)

16,3%

14,6%