Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Βασικά Μεγέθη

Βασικά μεγέθη του Ομίλου (σε € εκατ., κατά τα ΔΠΧΠ)

 

 

 2018

 2017

Σύνολο ενεργητικού

65.095

64.768

Ίδια κεφάλαια

5.638

7.379

Απαιτήσεις κατά πελατών (προ προβλέψεων)

39.600

41.765

Υποχρεώσεις προς πελάτες

43.027

40.265

Σύνολο εσόδων

1.320

1.594

Λειτουργικά έξοδα

921

918

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις κατά πελατών

(312)

(807)

Καθαρά κέρδη/ζημίες μετόχων ΕΤΕ

(84)

(443) 

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο

2.67%

3.20%

Δάνεια : Καταθέσεις

70%

77%

Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγ. 1 (Common Equity Tier 1)

16.1%

17.0%