Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Διάθεση δανείων μέσω της Δράσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Η Εθνική Τράπεζα, με κύριο στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, ξεκίνησε τη διάθεση δανείων, μέσω της Δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΤΕΠΙΧ ΙΙ», σε συνεργασία με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και  Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ). Μέρος της Χρηματοδότησης προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς πόρους.

Το Πρόγραμμα αφορά στη χορήγηση δανείων, επενδυτικού σκοπού ή/και κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού, με ιδιαίτερα ευνοϊκή τιμολόγηση καθώς προβλέπεται μηδενικό επιτόκιο για το 40% του ποσού του δανείου που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και χαμηλά έξοδα. Επιλέξιμες είναι όσες νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που προβλέπει η Δράση.

Οι αιτήσεις πρόθεσης χρηματοδότησης υποβάλλονται στο www.ependyseis.gr.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στα στελέχη του Δικτύου των Καταστημάτων μας, καθώς και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ.