Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση και τροποποίηση τιμολογίου πιστωτικών καρτών

​Για την πληρέστερη πληροφόρησή σας παραθέτουμε κατωτέρω τον όρο που αφορά στον τρόπο αποπληρωμής της οφειλής σας, ο οποίος έχει ως εξής:

Η ελάχιστη μηνιαία δόση ισοδυναμεί με ποσοστό 2% επί του αθροίσματος του κεφαλαίου και των τόκων, πλέον των εξόδων, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 10 ευρώ. Το εκάστοτε ποσό της ελάχιστης καταβολής στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ποσό των 5€. Κάθε καταβολή καταλογίζεται κατά σειρά στα έξοδα κάθε μορφής, στους τόκους και στη συνέχεια στο κεφάλαιο (κατά σειρά στα ποσά που προέρχονται από μεταφορά υπολοίπου, στη συνέχεια από αγορές, και τέλος από αναλήψεις) που αντιστοιχούν στην παλαιότερη χρονικά δόση ανά κατηγορία.

 

 Από 01.10.2021 το τιμολόγιο των πιστωτικών καρτών διαμορφώνεται ως εξής:
        
       Για πιστωτικές κάρτες Φυσικών και Νομικών Προσώπων
  • Έξοδα επανέκδοσης κάρτας:   €6
  • Έξοδα μετατροπής συναλλάγματος συναλλαγών:   2% επί του ποσού συναλλαγής, με min €1
  • Έξοδα ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ και Καταστήματα τρίτων τραπεζών εντός Ευρωζώνης:   €2
  • Έξοδα ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ και Καταστήματα τραπεζών εκτός Ευρωζώνης:   €3

 

       Επιπλέον για πιστωτικές κάρτες Νομικών Προσώπων

  • Εφάπαξ χρέωση για υπέρβαση πιστωτικού ορίου: 5%* με min €5

        (*) Υπέρβαση πιστωτικού ορίου: Το ποσοστό υπολογίζεται επί του ποσού της υπέρβασης.