Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Net-Zero Banking Alliance

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), πιστή στη δέσμευσή της να στηρίξει τη μετάβαση σε μία βιώσιμη οικονομία, προσυπογράφει την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Ουδετερότητα στον τραπεζικό κλάδο (Net Zero Banking Alliance – «NZBA»), η οποία επιδιώκει να ευθυγραμμίσει τα χρηματοδοτικά και επενδυτικά χαρτοφυλάκια των τραπεζών-μελών της με την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 ή νωρίτερα, όπως εκφράζεται από τους πλέον φιλόδοξους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα.

Οι πρωτοβουλίες της ΕΤΕ για ολιστική ενσωμάτωση παραγόντων ESG στο επιχειρηματικό της μοντέλο αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της, καθώς η Τράπεζα αναγνωρίζει τη σημασία του ρόλου του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην επιτάχυνση της μετάβασης σε έναν κόσμο με χαμηλό αποτύπωμα σε άνθρακα, ενισχύοντας την κατανομή κεφαλαίων σε «πράσινες» και βιώσιμες δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, και σε σχέση με τη συνολική στρατηγική μας για θέματα ESG, έχουμε ορίσει τρεις στρατηγικούς  άξονες για το κλίμα και το περιβάλλον: 

Ηγετική θέση στη χρηματοδότηση της βιώσιμης ενέργειας
Επιτάχυνση της μετάβασης σε ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο
Εφαρμογή πρότυπων και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών
Η δέσμευση προς την πρωτοβουλία NZBA αποτελεί σημαντικό βήμα της Τράπεζας για την προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης και τη στήριξη της μετάβασης της οικονομίας σε ένα βιώσιμο μέλλον, ενώ εδραιώνει την επιδίωξη της ΕΤΕ για κλιματική δράση, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των προσπαθειών της. Παράλληλα, η ΕΤΕ επιδιώκει την απεξάρτηση από τον άνθρακα και στο εύρος των δικών της λειτουργικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το όραμά της για τη μετάβαση σε μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών.

Με την ένταξή της στην πρωτοβουλία NZBA, η Τράπεζα δεσμεύεται σε στόχους απεξάρτησης από τον άνθρακα σε τομείς/χαρτοφυλάκια προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική γνώση (επιστημονικά τεκμηριωμένες πορείες μετάβασης – science based pathways), καθώς και σε ετήσια αναφορά προόδου ως προς την επίτευξη αυτών των στόχων και, πιο ολιστικά, ως προς μία στρατηγική μετάβασης που θα ελέγχεται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου. Η Τράπεζα έχει ήδη προβεί –μέσω της Έκθεσης ESG 2022– στη γνωστοποίηση επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων για τη μείωση χρηματοδοτούμενων εκπομπών μέχρι το 2030 για έξι τομείς/χαρτοφυλάκιά της με σημαντικό ανθρακικό αποτύπωμα: παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου, τσιμέντου, αλουμινίου, εμπορικών ακινήτων και οικιστικών ακινήτων.

Στην ΕΤΕ, είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε στις συλλογικές προσπάθειες κορυφαίων οργανισμών του τραπεζικού κλάδου για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών έως το 2050. Στο πλαίσιο αυτό, προσδοκούμε να συνεργαστούμε με τους πελάτες μας για να τους παρέχουμε στήριξη στα δικά τους σχέδια μετάβασης, ώστε να επιταχύνουμε τη συλλογική δράση για το κλίμα.

«Στην ΕΤΕ, η στρατηγική μας σε θέματα ESG ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον σκοπό μας να δημιουργήσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον, μαζί με τους ανθρώπους, τους πελάτες, και τους μετόχους μας. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η πορεία μας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη συνεχίζεται αμείωτη, καθώς συνεργαζόμαστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την προώθηση θετικών αλλαγών όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική πρόοδο, και την οικονομική σταθερότητα μακροπρόθεσμα. Η δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι του οράματος της ΕΤΕ να αναδειχθεί ως η «Τράπεζα Πρώτης Επιλογής» και η κορυφαία ελληνική τράπεζα σε πρακτικές και πρότυπα ESG», δήλωσε ο Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ.

Σχετικά με την πρωτοβουλία NZBA:
Η κορυφαία παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών, NZBA, περιλαμβάνει περισσότερες από 135 τράπεζες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% του ενεργητικού του τραπεζικού κλάδου παγκοσμίως, και δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τα χαρτοφυλάκια χρηματοδοτήσεων και επενδύσεών τους με το στόχο για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. Συνδυάζοντας τη βραχυπρόθεσμη δράση με την υπευθυνότητα, η εν λόγω φιλόδοξη δέσμευση προβλέπει έναν ενδιάμεσο στόχο των τραπεζών για το 2030 ή νωρίτερα, βασισμένο σε ισχυρές, επιστημονικά τεκμηριωμένες κατευθυντήριες γραμμές. Η πρωτοβουλία NZBA θα ενισχύσει, επιταχύνει και στηρίξει την εφαρμογή στρατηγικών απεξάρτησης από τον άνθρακα, παρέχοντας ένα διεθνώς συγκροτημένο πλαίσιο και κατευθυντήριες γραμμές για τη λειτουργία των τραπεζών, που θα εμπλουτίζεται από αμοιβαία μάθηση και τεχνογνωσία από πρωτοπόρες τράπεζες. Η πρωτοβουλία NZBA αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο των τραπεζών στη στήριξη της παγκόσμιας μετάβασης της πραγματικής οικονομίας προς μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών.
www.unepfi.org/net-zero-banking

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top