Πρόγραμμα εγγυοδοσίας για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας «Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF)» σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Ε.Α.Τ.) για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ενταγμένων στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Το προϊόν με μια ματιά

Προϋπολογισμός και περίοδος διαθεσιμότητας προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα €56.700.000 και η περίοδος διαθεσιμότητας (καταληκτική ημερομηνία συνομολόγησης των συμβάσεων) είναι έως 31.12.2025 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων.

Σκοπός χρηματοδότησης

Σκοπός του προγράμματος είναι να διευκολύνει την πρόσβαση σε δανεισμό των νεοσύστατων και υφιστάμενων βιώσιμων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) των οποίων το επενδυτικό σχέδιο έχει υπαχθεί σε ένα από τα δεκατρία καθεστώτα ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4887/2022.

Ποσό χρηματοδότησης

Το μέγιστο ποσό του δανείου, με το οποίο χρηματοδοτούνται επιλέξιμες δαπάνες, μπορεί να ανέλθει σε €10.000.000 ανά επενδυτικό σχέδιο (άθροισμα του μακροπρόθεσμου και του βραχυπρόθεσμου δανείου) και προκύπτει από το χρηματοδοτικό σχήμα της ενταγμένης στον Αναπτυξιακό Νόμο  αίτησης.

Διάρκεια των χρηματοδοτήσεων

Α) για τα δάνεια μεσο-μακροπρόθεσμου χαρακτήρα η ελάχιστη διάρκεια είναι τα τρία (3) έτη και η μέγιστη τα δέκα (10) έτη, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος, και Β) για τα δάνεια βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα η ελάχιστη διάρκεια είναι το ένα (1) έτος και η μέγιστη τα πέντε (5) έτη. Σημειώνεται ότι η διάρκεια του δανείου θα πρέπει να είναι ανάλογη της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης της επένδυσης και απόδοσης της επιχορήγησης στην επιχείρηση.

Διαδικασία των εκταμιεύσεων

Επιτρέπονται εφάπαξ ή τμηματικές εκταμιεύσεις, με την πρώτη εκταμίευση (τμηματική ή εφάπαξ) να έχει ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης. Σε περίπτωση σταδιακών εκταμιεύσεων, το σύνολο των εκταμιεύσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης.

Τρόπος αποπληρωμής

Α) για τα δάνεια μεσο-μακροπρόθεσμου χαρακτήρα η αποπληρωμή πραγματοποιείται με ισόποσες ή ανισόποσες μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, Β) για τα δάνεια βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα η αποπληρωμή πραγματοποιείται στη λήξη, με δόση bullet,

Αναλυτικές πληροφορίες

Μέσω του προγράμματος παρέχονται εγγυημένα δάνεια για κάλυψη του τραπεζικού δανεισμού ενταγμένων στο πλαίσιο του Α.Ν. 4887/2022 επενδυτικών σχεδίων  (ήτοι απαιτείται για την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης να έχει εκδοθεί η Απόφαση Υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου), τόσο για το τμήμα του μεσο-μακροπρόθεσμου δανεισμού του χρηματοδοτικού σχήματος της εγκεκριμένης επένδυσης, όσο και για το τμήμα του βραχυπρόθεσμου δανεισμού έναντι της επιχορήγησης σύμφωνα με τον Αναπτυξιακό Νόμο (ν. 4887/2022, ΦΕΚ Α’ 16/04.02.2022).

Ειδικότερα μέσω του προγράμματος οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δύνανται να χρηματοδοτηθούν μέσω δανείων:

- Μεσομακροπρόθεσμης Διάρκειας, χωρίς κρατική ενίσχυση (κωδικός Δράσης DF1),

- Βραχυπρόθεσμης Διάρκειας έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης χωρίς κρατική ενίσχυση (κωδικός Δράσης DF2),

- Μεσομακροπρόθεσμης Διάρκειας, με κρατική ενίσχυση (κωδικός Δράσης DF3),

- Βραχυπρόθεσμης Διάρκειας έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης με κρατική ενίσχυση (κωδικός Δράσης DF4), 

1. Είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:

α) Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού·

β) Το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος που προκύπτει από τη δημιουργία θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα αρχικής επένδυσης, υπολογιζόμενο σε περίοδο δύο ετών· ή

γ) Ο συνδυασμός που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), εφόσον το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το ποσό του α) ή του β), ανάλογα με το ποιο είναι μεγαλύτερο.

Επισημαίνεται ότι όταν οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος του στοιχείου β, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (εφεξής ΓΑΚ).

 

2. Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση τουλάχιστον για τρία έτη.

3. Τα αποκτώμενα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να είναι καινούρια.

4. Ειδικότερα για δαπάνες που συνδέονται με τη μίσθωση:

4.1. για γήπεδα και κτήρια, η μίσθωση πρέπει να συνεχίζεται για τουλάχιστον τρία χρόνια μετά την αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης .

4.2. για εγκαταστάσεις ή μηχανήματα, η μίσθωση πρέπει να έχει τη μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης και πρέπει να περιλαμβάνει την υποχρέωση του δικαιούχου της ενίσχυσης να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο κατά τη λήξη της διάρκειας της μίσθωσης

 

5. Στην περίπτωση αρχικής επένδυσης που αναφέρεται στο άρθρο 2, σημείο 49 στοιχείο β) ή σημείο 51 στοιχείο β) του ΓΑΚ, καταρχήν λαμβάνονται υπόψη μόνο το κόστος αγοράς των περιουσιακών στοιχείων από τρίτους που δεν σχετίζονται με τον αγοραστή. Ωστόσο, εάν ένα μέλος της οικογένειας του αρχικού ιδιοκτήτη, ή ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι, αναλάβει μια μικρή επιχείρηση, δεν ισχύει η προϋπόθεση ότι τα περιουσιακά στοιχεία θα αγοραστούν από τρίτους που δεν σχετίζονται με τον αγοραστή. Η συναλλαγή θα πραγματοποιείται υπό τους όρους της αγοράς. Στην περίπτωση που έχει ήδη χορηγηθεί ενίσχυση για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού πριν από την αγορά τους, το κόστος των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες που συνδέονται με την απόκτηση επιχειρηματικής εγκατάστασης. Όταν ένα μέλος της οικογένειας ή ένας υπάλληλος του αρχικού ιδιοκτήτη αναλαμβάνει μια μικρή επιχείρηση, δεν ισχύει ο όρος ότι τα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να αγοράζονται από τρίτους που δεν σχετίζονται με τον αγοραστή. Η απόκτηση μετοχών δεν συνιστά αρχική επένδυση.

 

6. Οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμες εάν τα εν λόγω στοιχεία:

6.1. χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση

6.2. είναι αποσβεστέα

6.3. αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή και

6.4. περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού του δικαιούχου και παραμένουν συνδεδεμένα με το ενισχυόμενο έργο για τουλάχιστον τρία (3) έτη

 

7. Ο δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, δεν έχει προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύεται ότι δεν θα το πράξει εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση. 

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), όπως ορίζονται στο παρ.1 του ΓΑΚ και έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.
 • Έχουν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.
 • Είναι τραπεζικά ενήμερες ή σε καθυστέρηση μικρότερη ή ίση ων ενενήντα (90) ημερών κατά την ημερομηνία της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Δε θεωρούνται προβληματικές επιχειρήσεις (υπό την έννοια του σημείου 18 του άρθρου 2 του ΓΑΚ, όπως εκάστοτε ισχύει).
 • Δεν συντρέχουν ως προς αυτές λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.
 • Δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία ή καθεστώς αφερεγγυότητας («καθεστώς αφερεγγυότητας» νοείται η υπαγωγή σε διαδικασία αφερεγγυότητας του ν. 4738/2020 όπως εκάστοτε ισχύει, εξαιρουμένου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Μέρος Δεύτερο, Κεφάλαιο Α’ του ν. 4738/2020), ή σε αντίστοιχη διαδικασία αλλοδαπής δικαιοδοσίας), ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των δανειστών τους.
 • Δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, αλλά έχουν αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, η οποία έχει ολοκληρωθεί.
 • Δεν έχουν υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης σύμφωνα με τους όρους του Ταμείου πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου (άρθρο 2 σημ. 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014) ώστε να πληρούται ο χαρακτήρας κινήτρου της ενίσχυσης του άρθρου 6 του ΓΑΚ. 
 • Δεν εκκρεμεί για αυτές εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ, ΤΕΜΠΜΕ), τα οποία ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε ισχύ, θα πρέπει να μην έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών) ή στην περίπτωση όπου έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών), να έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, να μην έχει καταβληθεί το ποσό εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ κατά την υπογραφή της σύμβασης ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Δεν ανήκουν στην κατηγορία των Εξαιρούμενων Επιχειρήσεων όπως περιγράφονται στην συνέχεια: 

1. Δεν δύνανται να χορηγηθούν από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ενισχύσεις που αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του ΓΑΚ, σύμφωνα με το άρθρο 1, ήτοι στις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις (με την επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 1 του ΓΑΚ), ως εκάστοτε ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης):

 • Οι ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, και συγκεκριμένα οι ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.
 • Οι ενισχύσεις που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγομένων.
 • Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 1 εδάφιο 3.α του ΓΑΚ.
 • Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 1 εδάφιο 3.β του ΓΑΚ.
 • Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  A. όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις

  B. όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν μέρει ή εξολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς·

 • Οι ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων, που εμπίπτουν στην απόφαση 2010/787/ΕΕ του Συμβουλίου (2).
 • Οι κατηγορίες περιφερειακών ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 του ΓΑΚ.

2. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο στους τομείς που εξαιρούνται όσο και στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΓΑΚ, ο ΓΑΚ εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στους τομείς ή δραστηριότητες της δεύτερης περίπτωσης, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται με τα κατάλληλα μέσα ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των δαπανών και ότι οι δραστηριότητες που ασκούνται στους εξαιρούμενους τομείς δεν επωφελούνται από τις ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΑΚ στους επιλέξιμους τομείς.

3. Αποκλείονται επίσης οι επιχειρήσεις κατά των οποίων εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση χορηγούμενη από το ίδιο κράτος μέλος κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφο 4.α του ΓΑΚ.

4. Επιπλέον, δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στις ακόλουθες δραστηριότητες:

4.1. παραγωγή ή εμπορία όπλων και πυρομαχικών, εκρηκτικών, εξοπλισμού ή υποδομών ειδικά σχεδιασμένων για στρατιωτική χρήση, καθώς και εξοπλισμού ή υποδομών που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας των ανθρώπων (π.χ. φυλακές, κέντρα κράτησης κάθε μορφής) ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

4.2. δραστηριότητες που προκαλούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες δεν μετριάζονται σε μεγάλο βαθμό ή/και δεν αντισταθμίζονται (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, έργων σε προστατευόμενες περιοχές, κρίσιμους οικοτόπους και χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς),

4.3. δραστηριότητες που θεωρούνται ηθικά ή δεοντολογικά αμφιλεγόμενες, όπως για παράδειγμα έρευνα για την κλωνοποίηση ανθρώπων και δοκιμές σε ζώα ,

4.4. δραστηριότητες Τεχνολογίας Υγείας που συνδέονται με ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς και Γενετικά Μεταλλαγμένους Οργανισμούς /Τρόφιμα.

4.5. δραστηριότητες που θεωρούνται παράνομες και απαγορεύονται από την εθνική νομοθεσία.

4.6. δραστηριότητες Τεχνολογίας Υγείας που συνδέονται με ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς και Γενετικά Μεταλλαγμένους Οργανισμούς /Τρόφιμα.

4.7. δραστηριότητες Πληροφορικής που συνδέονται με διαδικτυακά εγχρήματα τυχερά παιχνίδια, καζίνο και παράνομες δραστηριότητες (πορνογραφία, παράνομη διείσδυση σε ηλεκτρονικά δίκτυα, παράνομη υπεξαίρεση ηλεκτρονικών δεδομένων)

4.8. παροπλισμός ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής

4.9. δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή ή στη διευκόλυνση της χρήσης τυχερών παιχνιδιών και συναφούς εξοπλισμού/στοιχηματισμός

4.10. δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή, μεταποίηση, επεξεργασία ή εξειδικευμένη διανομή καπνού, καθώς και δραστηριότητες που διευκολύνουν τη χρήση καπνού (π.χ. "αίθουσες καπνίσματος").

5. Δεν δύνανται επίσης να χορηγηθούν ενισχύσεις από το Ταμείο που αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του ΓΑΚ, σύμφωνα με το άρθρο 13, ήτοι στις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις (με την επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 13 του ΓΑΚ ως εκάστοτε ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης):

5.1. Στις ενισχύσεις που ευνοούν δραστηριότητες στον τομέα του χάλυβα, στον τομέα του άνθρακα, στον ναυπηγικό τομέα ή στον τομέα των συνθετικών ινών.

5.2. Στις ενισχύσεις στο τομέα Μεταφορών και καθώς και στη συναφή υποδομή, ούτε στις ενισχύσεις για παραγωγή, διανομή και υποδομές ενέργειας, εκτός από τις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων λειτουργίας

5.3. Στις περιφερειακές ενισχύσεις υπό μορφή καθεστώτων που στοχεύουν σε περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων τομέων οικονομικής δραστηριότητας· τα καθεστώτα που αφορούν τουριστικές δραστηριότητες, υποδομές ευρυζωνικών δικτύων ή τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων δεν θεωρείται ότι στοχεύουν σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας·

5.4. Στις περιφερειακές ενισχύσεις λειτουργίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις, των οποίων οι κύριες δραστηριότητες εμπίπτουν στον τομέα Κ «Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες» της NACE αναθ. 2 ή σε επιχειρήσεις που ασκούν ενδοομιλικές δραστηριότητες και των οποίων οι κύριες δραστηριότητες εμπίπτουν στις τάξεις 70.10 «Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων» ή 70.22 «Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης» της NACE αναθ. 2

 

6. Επίσης αποκλείονται επιχειρήσεις οι οποίες: 

6.1. Είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού ή Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις ή Δημόσιοι Οργανισμοί.

6.2. Είναι Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι, ΜΚΟ κλπ).

6.3. Είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

6.4. Είναι εξωχώριες (και τα υποκαταστήματα αυτών στην Ελλάδα) ή εταιρείες συμμετοχών σε άλλες εταιρείες.

6.5. Είναι επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα.

 • Το ελάχιστο ποσό της χρηματοδότησης είναι τα 50.000€ και το μέγιστο ποσό είναι τα 10.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο.

  Σημειώνεται ότι εφόσον τηρούνται τα όρια σώρευσης κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΓΑΚ όπως ισχύει, δύναται ένα επενδυτικό σχέδιο να χρηματοδοτηθεί ταυτοχρόνως μέσω διακριτών δανειακών συμβάσεων:

  • με Μεσομακροπρόθεσμο δάνειο για το μέρος της Ιδιωτικής Συμμετοχής (διατηρώντας πάντα το 25% της ενισχυόμενης επένδυσης με ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ή εξωτερική χρηματοδότηση χωρίς στοιχεία κρατικής ενίσχυσης),
  • με Βραχυπρόθεσμο δάνειο για το μέρος της Επιχορήγησης.

   

 • Ο σκοπός χρηματοδότησης αφορά ενταγμένα στο πλαίσιο του Α.Ν. 4887/2022 επενδυτικά σχέδια.
 • Για τα δάνεια μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας η ελάχιστη διάρκεια είναι τα τρία (3) έτη και η μέγιστη τα  δέκα (10) έτη, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος, και για τα δάνεια βραχυπρόθεσμης διάρκειας η ελάχιστη διάρκεια είναι το ένα (1) έτος και η μέγιστη τα πέντε (5) έτη.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια του δανείου θα πρέπει να είναι ανάλογη της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης της επένδυσης και απόδοσης της επιχορήγησης στην επιχείρηση.

 • Η εξόφληση των μακροπρόθεσμων δανείων μπορεί να γίνει με μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες ισόποσες ή ανισόποσες δόσεις κεφαλαίου, με περίοδο χάριτος έως 36 μήνες.

  Για τα δάνεια βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα η αποπληρωμή πραγματοποιείται στη λήξη,  με δόση bullet.

 • Επιτόκιο βάσης: Euribor 3μήνου, περιοριζόμενο στο μηδέν σε περίπτωση αρνητικής τιμής του επιτοκίου.
 • Περιθώριο: εφαρμόζεται μειωμένο περιθώριο επιτοκίου σε σύγκριση με αυτό που η Τράπεζα θα χρέωνε για το αντίστοιχο δάνειο χωρίς την εγγύηση του Ταμείου DeLFI.
 • Η καταβολή της εισφοράς του Ν 128/75 (σήμερα 0,6%) αφορά το σύνολο του δανείου.
 • Οι τόκοι λογίζονται 30/6 και 31/12.

 

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Delos Business Mutual Funds

Αμοιβαία Κεφάλαια

Έχετε τη δυνατότητα να επενδύσετε για την επιχείρησή σας σε ένα ευρύ φάσμα Αμοιβαίων Κεφαλαίων της NBG Asset Management.
Μαθαίνω περισσότερα
Υπηρεσία SEPA instant payments

Υπηρεσία SEPA instant payments

Μπορείτε να μεταφέρετε και να λαμβάνετε χρήματα μεταξύ των χωρών του Ευρωπαϊκού Χώρου Πληρωμών, άμεσα και με ασφάλεια.
Μαθαίνω περισσότερα
Commodity swap

Commodity swap

Αποκτήστε τη δυνατότητα να κλειδώσετε την τελική τιμή αγοράς ή πώλησης του εμπορεύματός σας.
Μαθαίνω περισσότερα
FX Flexible Forward

FX Flexible Forward

Αποκτήστε τη δυνατότητα μετατροπής των χρηματοροών ενός νομίσματος σε ένα άλλο της επιλογής σας.
Μαθαίνω περισσότερα
Ομόλογα

Ομόλογα

Αποκτήστε τη δυνατότητα υψηλότερων αποδόσεων σε σχέση με μια απλή προθεσμιακή κατάθεση.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενέγγυες πιστώσεις

Ενέγγυες πιστώσεις

Αποκτήστε τη δυνατότητα να ρευστοποιήσετε τις απαιτήσεις σας και να εξοφλήσετε τους προμηθευτές σας.
Μαθαίνω περισσότερα
Πρόγραμμα Εξωστρέφεια

Πρόγραμμα Εξωστρέφεια

Αποκτήστε χρηματοδότηση για την εξαγωγική σας επιχείρηση, έναντι ασφαλισμένων τιμολογίων από τον Ο.Α.Ε.Π.
Μαθαίνω περισσότερα
Εταιρική κάρτα Mastercard

Εταιρική κάρτα Mastercard

Κάλυψη αναγκών στην Ελλάδα και το εξωτερικό με μια σύγχρονη κάρτα διευκόλυνσης συναλλαγών.
Μαθαίνω περισσότερα
Λογαριασμός Διαχειριστικός όψεως

Λογαριασμός Διαχειριστικός όψεως

Αποκτάτε τη δυνατότητα εξυπηρέτησης όλων των συναλλαγών της επιχείρησής σας.
Μαθαίνω περισσότερα
Μισθοδοσία

Μισθοδοσία

Έχετε τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της διαδικασίας καταβολής μισθοδοσίας.
Μαθαίνω περισσότερα

Οι επιχειρηματικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ για εσάς

Μπορείτε να έχετε τον δικό σας Eπιχειρηματικό Σύμβουλο ή Σύμβουλο Εταιρικής Συναλλακτικής Τραπεζικής, για να λαμβάνετε χρήσιμες συμβουλές, καθοδήγηση σε προγράμματα και προϊόντα που θα βοηθήσουν στους εμπορικούς σας στόχους καθώς και άμεση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top